fbpx

Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Keskkond

Oleme võtnud oma kohuseks kaitsta keskkonda, austada naabreid, hoiduda tekitamast kahju ja aidata kaasa süsinikdioksiidi heitmete vähendamisele maailmas.

Meie jaoks on loodusvarade hoolikas kasutamine ja järjepidev panustamine piirkonna ökoloogilise olukorra parandamisse äristrateegia üks põhifookustest.

Kontsernis on välja töötatud süsteemne ja terviklik lähenemine keskkonnaküsimustele, mis on kooskõlas nii siseriiklike kui ka Euroopa normide ja nõuetega. Olulist arengut aitavad saavutada parima tehnoloogia kasutamine, hea koostöö kontserni kõikide ettevõtete vahel, professionaalne meeskond ja suuremahulised investeeringud.

Tarnime põlevkiviõlitooteid ja energiat vastutustundlikult: meie eesmärk on vähendada keskkonnamõju ja toetada üleminekut vähem süsinikdioksiidi heitmeid tekitavale majandusele.

 • 100 100 %
  taaskasutatud aherainet ehk ligi 2 miljonit tonni aastas
 • 56 56
  miljonit eurot õhu kvaliteedi parandamiseks
 • 80 80 %
  vähenenud vesiniksulfiidi kontsentratsioon linnaõhus (10 aasta jooksul)

Meie põhiülesandeks keskkonnakaitse valdkonnas on kontserni tootmisoperatsioonide keskkonnamõju efektiivne juhtimine, tagamaks keskkonna säilimise praeguste ja tulevaste põlvkondade hüvanguks.

Rohkem infot teostatud projektidest ning lähiaastate fookusest saad lugeda meie Säästva arengu ja sotsiaalse vastutuse aruandest.

Lähtume ettevaatuspõhimõttest

Hindame iga uue projekti võimalikke tagajärgi keskkonnale ja inimestele, sealhulgas viise, kuidas need võivad mõjutada kogukondi ja inimeste elukvaliteeti. See võimaldab meil näha mooduseid panustamaks kohalikesse kogukondadesse ja keskkonda ning vähendamaks võimalikke mõjusid.

 

Meie tegevused

VKG kannab hoolt tootmistegevuse keskkonnamõju vähendamise eest, rakendades selleks mitmeid eriprojekte.

Pikem väärtusahel

Vastutustundliku väärindajana usume, et maavaras peituvat potentsiaali tuleb maksimaalselt ära kasutada. See muudab ressursi kasutamist ja väärindamist efektiivsemaks ning motiveerib järjepidevalt otsima kohti väärusahela pikendamiseks. Keskkonna seisukohalt tähendab see ühe ühiku töödeldud põlevkivi kohta väiksemat keskkonnamõju ning suuremat sotsiaalset ja majanduslikku kasu.

Vastutustundlik kaevandamine

Ojamaa kaevanduses löödi esimest korda kopp maa sisse 2009. aastal, kuigi kaeveluba saadi juba viis aastat varem. Juba enne kaevanduse avamist alustati Ojamaa kaevanduse piirkonna uurimist ja jälgimist – aastast 2004 teostatakse pinnavee ja aastast 2005 põhjavee seiret. Lisaks seiratakse 2007. aastast kaevanduse aladel tegutsevate metsiste arvukust ning 2015. aastast ka Muraka soo seisundit.

100% aherainest taaskasutusele

Taaskasutame põlevkivi kaevandamisel koos maavaraga väljutatavat aherainet täies mahus. Näiteks 2021. aastal taaskasutati 2,3 miljonit tonni aherainet, millest suurem osa leidis kasutust täitematerjalina. VKG Kaevandused toodab aherainest sertifitseeritud lubjakivitäitematerjali.

Fenoolveest unikaalseid kullahinnaga peenkemikaale

Põlevkiviõli tootmisel Kiviter-tehnoloogial tekib fenoolvesi. VKG eraldab ainsa ettevõttena Eestis fenoolveest üle 99% puhastusastmega peenkemikaale. Põlevkivikemikaalide kasutusvaldkond on väga lai – neid leidub näiteks L’Oréali, Wella ja Schwarzkopfi juuksevärvides, Samsungi tele- ja mobiiltelefonide ekraanides ning suure kulumiskindlusega Goodyear, Pirelli ja Bridgestone rehvides ja Lexuse ja Toyota autoosades.

Keskkonnasõbralikud konveierilahendused

Tootmisprotsessi logistilise ahela efektiivsuse tõhustamiseks oleme välja töötanud ning kasutusele võtnud mitu uuenduslikku konveiersüsteemi.

 • Ojamaa konveier

  Märkimisväärseks keskkonnaprojektiks on VKG Kaevanduste poolt 2010.‒2012. aastal rajatud põlevkivi kinnine lintkonveier Ojamaa kaevandusest Kohtla-Järve tööstusterritooriumini. 12,5 kilomeetri pikkuse maapealse konveieriga jõuab tooraine kaevandusest Petroter ja Kiviter põlevkiviõlitehasteni. Konveieri unikaalsus seisneb selles, et töötamisel ei teki müra ning terve pikkuse vältel on ehitatud spetsiaalsed tunnelid, et mitte segada metsaelanike harjumuspärast liikumist.

 • Tuhaärastus- ja poolkoksi konveierlahendused

  2018. aasta kevadest liiguvad Viru Keemia Grupi põlevkiviõlitehastest ja -vabrikutest kõik jäätmed, nii poolkoks kui ka tuhk, ladestamispaika mööda keskkonnasõbralikke torukonveiereid. Konveier aitab oluliselt vähendada autotranspordist tulenevat keskkonnakoormust ning aitab kaasa puhtama tootmisterritooriumi ja suurema majandusliku efektiivsuse loomisel.

Jäätmete ladestamine innovatiivsel tehnoloogial

Põlevkiviõli tootmisel on vältimatu jäätmete teke. Kuna tänaseks ei ole leitud toimivat lahendust põlevkivituha ning poolkoksi täies mahus taaskasutamiseks, siis on ladestamine paratamatu. VKG pingutab selle nimel, et jäätmekäitlus oleks võimalikult väikese keskkonnamõjuga. Alates 2016. aastast rakendatakse uudset ladestustehnoloogiat, mis väldib prügila kehandist reostuse liikumist keskkonda. Tuhk ladestatakse niisutatult ning tihendatult nii, et see moodustab vettpidava nö „tsementeerunud“ kihi. Poolkoksi kasutatakse prügila välisvallis kaitsmaks tsementeerunud tuhka välistingimuste eest. Erosiooni ärahoidmiseks korraldame nõlvade haljastust.


Vääveldioksiidi heitkoguste kolmekordne vähenemine

Suitsugaaside puhastamine väävlist on prioriteediks kogu Euroopa Liidus. Viru Keemia Grupi jätkusuutliku arengu eeltingimuseks on vastavus Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktidele ning Parima Võimaliku Tehnika raamdokumentidest tulenevatele kehtivatele ja kehtima hakkavatele nõuetele.

Tolmuheite vähendamine

VKG on rakendanud tolmuheite vähendamiseks filtrite süsteeme, mis püüavad heite enne atmosfääri jõudmist kinni. Petroter tehnoloogial tootmises on kasutusel multitsüklonid ja elektrifiltrid, mis ühiselt püüavad kinni 99% tolmu heitest. Põhja soojuselektrijaamas on rakendatud kottfiltrid, mille efektiivsuseks on samuti 99%.

Jääkreostuse pärand

RAS Kiviter erastamisel 1997. aastal võttis VKG üle seni riiklikult kasutatud alad, sealhulgas osa prügilamaast ning tootmisterritooriumi. Kuna varasemalt keskkonnakaitse eesmärgil regulatsioonid puudusid või olid võrreldes tänasega oluliselt leebemad, siis tajume tänaseni minevikust tuleneva keskkonnareostuse mõju.

Välisõhu pidevseire

Välisõhu kvaliteeti mõõdavad Kohtla-Järvel kaks seirejaama: VKG seirejaam ning riiklik, Kalevi tänavale paigaldatud seirejaam.

Pidevseire andmeid on võimalik jälgida riiklikust seiresüsteemist.

Hoolime ja Vastutame

Keemiatööstuse algatus „Hoolime ja Vastutame“ (ingl. Responsible Care) tekkis 1984. aastal Kanadas. Initsiatiivi tagamaaks oli ettevõtete soov teha koostööd toodete ja tehnoloogiliste protsesside tervishoiu, ohutuse ning keskkonnakaitse alaste näitajate pidevaks parendamiseks.

Tänaseks on „Hoolime ja Vastutame“ algatus rakendatud rohkem kui 65 riigis üle maailma. Algatus annab ettevõtetele võimaluse otsida uuenduslikke teid, et saavutada ülemaailmse säästva arengu tippkohtumise eesmärk – jõuda 2020. aastaks selleni, et „toota ja kasutada kemikaale nii, et see ei avalda olulist kahjulikku mõju inimtervisele ja keskkonnale“.

Algatusega „Responsible Care“ aitab rahvusvaheline keemialiitude nõukogu (ICCA) kaasa kemikaalide kasutamise rahvusvahelise strateegilise lähenemisviisi (SAICM) rakendamisele. Algatuse raames võtavad kemikaalide tootjad endale kohustuse järgida kemikaalide ohutu käitlemise ja tipptasemel toimimise põhimõtteid kogu maailmas. Sellise kohustuse võtmine aitab suurendada üldsuse usaldust ning veendumust, et tööstusharu on võtnud eesmärgiks kemikaalide ohutu käitlemise kogu nende elutsükli vältel, tagades samas, et keemia aitab jätkuvalt muuta keskkonda tervislikumaks ning parandada kõikide inimeste elatustaset ja elukvaliteeti.

Eesti Keemiatööstuse Liit ühines „Hoolime ja Vastutame“ algatusega 2002. aasta augustikuus. Kuue esimese ettevõtte seas oli ka Viru Keemia Grupp.

Viru Keemia Grupi keskkonnapäev

VKG keskkonnapäev on iga-aastane arutelupäev, kuhu kutsume meie partnereid, teadlasi, ametnikke ning keskkonnainimesi. Keskkonnapäeva raames käsitleme aktuaalseid keskkonna-alaseid teemasid ning arutleme tuleviku üle.

Vaata ettekandeid