fbpx

Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Vastavus kõige rangematele keskkonnaalastele nõudmistele

Tööstusettevõttena ehitame alati oma tegevuse üles loodushoidlikel põhimõtetel – kasutame ressurssi heaperemehelikult, keskkonnaalaselt teeme rohkem kui seaduse ja regulatsioonidega nõutud ning minimeerime keskkonnajalajälge terve ahela ulatuses. Tulevane biotoodete tootmiskompleks ei ole erandiks.

 

Meile kui tulevase tootmise arendajale on ülioluline pidev ja avatud dialoog kohaliku kogukonnaga. Soovime maksimaalselt kaasata kohalikke elanikke tootmise planeerimisega seotud aruteludesse ja saada neilt tagasisidet.

Tootmise rajamise ja tegevuslubade väljastamise eelduseks on tehnoloogia projekteerimine, kompleksi ehitamine ja käitamine vastavuses Eestis ja Euroopa Liidus kehtivate keskkonnanõuete, parima võimaliku tehnika (PVT) ning Eesti majanduse ja ühiskonna vajadustega. Lisaks PVT nõuetele võetakse arvesse viimase perioodi uute tootmiste parendatud tehnoloogiaid, et tagada modernseima lahendi rajamist nii tehnoloogia kui ka keskkonna aspektidest lähtuvalt.

Biotoodete tootmine on keskkonnakompleksloa kohustusega ja selle väljastamine annab õiguse kasutada kompleksi või selle osa viisil, mis tagab tegevuse võimalikult väikese mõju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile. Kompleksloaga sätestatavad nõuded peavad tagama vee, õhu ja pinnase kaitse ning tekkinud jäätmete käitlemise viisil, mis hoiab ära saastatuse kandumise ühest keskkonnaelemendist, nagu vesi, õhk ja pinnas, teise.

Biotoodete tootmine hakkab järgima kõige rangemaid Euroopa Liidu keskkonnanõudeid nii õhu- kui veepuhastuse ja kasutuse osas.

Müra tase tootmiskompleksis ei ületa lubatud norme ja tootmise piisava kauguse tõttu eluhoonetest ei tekita mürahäiringuid. Tavarežiimis töötaval tootmisel lõhnahäiring piirdub tootmisterritooriumiga. Välisõhu emissioonide kogused ja piirväärtused on PVT ja kompleksloaga rangelt reglementeeritud ning ettevõttepoolne pidevseire lubab luua läbipaistvust ja vajadusel operatiivset reageerimist tootmisrežiimide optimeerimisel.

Biotoodete tootmised nõuavad enamasti suuremahulist veetarbimist. Antud arendusprojekti tarbeks planeerime kasutada Ojamaa kaevandusest pumbatavat vett. Tulevase kompleksi aastane veetarbimine on 12,5 miljonit kuupmeetrit. Kompleksi osana rajatakse veepuhastusjaam kasutatud vee puhastamiseks ning edasi suunatakse puhastatud vesi kollektori kaudu Soome lahte. Puhastatud vee kvaliteet hakkab vastama PVT tasemele.

Ulatuslikud uuringud parimate lahenduste leidmiseks

 

Eriplaneeringu raames tellib kohalik omavalitsus keskkonnamõjude strateegilise hindamise nii potentsiaalsete asukohtade kui ka ehitatava tootmisüksuse tervikmõjude suhtes.

Esialgsed uuringud, mida planeeringu koostamise raames läbi viiakse:

 

  1. Veeheite tehnilised lahendused ja nende mõju suubla (meri, jõgi) seisundile.
  2. Tootmise rajamise mõju metsade majandamisele ning seeläbi bioloogilisele mitmekesisusele; mõjuhinnang puiduturule (sh ökoloogilisele seisundile).
  3. Toorainete ja toodete transpordimudel.

 

VKG tellimusel teostatud eeluuringud biotoodete tootmiskompleksile:

 

  1. Ojamaa kaevandusvee kvaliteedi analüüs, teostaja Project Performance Limited.
  2. Ojamaa kaevandusest väljapumbatava vee mõjud piirkonna looduslikele veesüsteemidele, teostaja Eesti Geoloogiateenistus.
  3. Tootmiskompleksi layout, teostaja AFRY.
  4. Eeltasuvusuuring,  teostaja AFRY.
  5. Võimalike asukohtade eelanalüüs, teostaja Hendrikson&Ko.
  6. Keskkonnamõjude eeluuring, teostaja Hendrikson&Ko.