veebruar 2020

VKG ei taotle riigilt abi

Tänane Postimees avaldas artikli pealkirjaga „Põlevkivitööstur ähvardab valitsust kahjunõudega“, milles tõlgendati valesti peaminister Jüri Ratasele saadetud kirja. Viru Keemia Grupi (VKG) pöördumise eesmärk ei olnud küsida riigilt rahalist või mõnd muud toetust, vaid juhtida tähelepanu asjaolule, et kliimaneutraalsusele üleminek peab toimuma sujuvalt ning riigi majandust nõrgendamata.

5. veebruaril saatsid VKG nõukogu liige Priit Piilmann ja juhatuse esimees Ahti Asmann peaminister Jüri Ratasele pöördumise, milles rõhutati, et põlevkiviõlitööstus toetab Eesti sujuvat üleminekut kliimaneutraalsele majandusmudelile 2050. aastaks.

Eesti eripäraks võrreldes teiste EL-i riikidega on põlevkivisektori oluline roll majanduses. Seega tuleks Eesti riigi huvidest lähtuvalt tagada, et põlevkiviõli tootmise vähenemine ei toimu varem kui põlevkivisektorit asendavad analoogse maksutuluga majandustegevus(ed).
Tähtis on, et rohelisest kokkuleppest tulenevalt ei väheneks Eesti sisemajanduse koguprodukt ning riik seisaks selle eest, et Ida-Virumaa elanike sotsiaalne kaitse oleks tagatud. Eelmisel aasta oktoobris avaldas Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse Riigikantselei strateegiabüroo poolt tellitud uuringu Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimalustest ning selles toodi välja, et pakutavate meetmete mõju on valdavalt negatiivne, sh suhtarvuna Eesti SKP-sse ca -10%.

„VKG peab oluliseks põlevkiviõli tootmise jätkusuutlikku toimimist kuni riigis kujunevad samaväärse maksutuluga uued majandussektorid. Õiglase ülemineku tagamiseks peaks asendusena arendatavad ettevõtlusvaldkonnad suutma kompenseerida põlevkivisektori vähenemisega kaotatavat maksutulu,“ ütles Asmann. Põlevkivisektori maksupanus 2018. aastal oli 122 miljonit eurot.

„Kliimaneutraalsuse saavutamise vahe-eesmärgid võimaldavad ettevõtetel vastu võtta pikemaajalisi strateegilisi otsuseid, aga tänane määramatus võimaldab teha vaid aastaseid prognoose. Samuti puudub selge arusaam kas ja millised on meie siseriiklikud võimalused tagada sujuv üleminek juhuks, kui Euroopa Liidu heitmekvootide jaotust ja hinda mõjutav poliitika muudab põlevkiviõli tootmise globaalselt konkurentsivõimetuks,“ sõnas Asmann. Selleks, et tõhustada antud eesmärkide täitmise seiret, teeb VKG ettepaneku kaaluda ka riigi ja erasektori ühist antud valdkonna seirekomisjoni moodustamist.

Taustainfo: VKG on suurim põlevkiviõli tootja Eestis. 2018. aastal oli kontserni kaubaõli toodang 607 000 tonni, mis on 55% Eesti põlevkiviõli toodangust. Mullu tootis kontsern 659 000 tonni põlevkiviõlitooteid.

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post