veebruar 2008

VKG uurib Ukraina põlevkivi

Detsembris 2007 väljastati VKG-le uuringu– ja kaeveluba ca 350 miljonile tonnile Ukraina Boltõški leiukoha põlevkivile. Boltõški leiukoht on Ukraina ainuke tööstuslikku potentsiaali omav põlevkivileiukoht, kus varude kogumahtu on hinnatud 3,8 miljardile tonnile. Mitmesuguste piirangute tõttu on reaalselt kasutatavate varude maht küll oluliselt väiksem.

Boltõški leiukoht asub ca 250 km Kiievist lõunas, Tšerkassõ oblastis, Kamenski rajoonis. Boltõški põlevkivi paikneb sügavamal kui Eesti põlevkivi – VKG-le eraldatud varu paikneb 40-120 meetri sügavuses. Eestis kasutatavad kaevemeetodid Ukraina tingimustes kasutatavad ei ole. Arvel oleva põlevkivi kütteväärtus on 2000-2500 kcal/kg kohta, mis on analoogne Eestis kasutatava põlevkiviga. Ka õlisaagis on sarnane.

VKG arendusdirektor Jaanus Purga: “Ukraina põlevkivi on Eestis tuttav – teda on Eesti laborites ja katseseadmetel varasematel aegadel korduvalt töödeldud. Täna teame, et Ukraina põlevkivi on Eestis kasutatavate tehnoloogiatega töödeldav, kuid põlevkiviõli vajab Eestis kasutatavast erinevat järeltöötlust tulenevalt tema erinevast keemilisest koostisest. Õli on kõrgema kütteväärtusega ja rohkem vesinikku sisaldav, samas kõrgema viskoossusega ja kõrgema hangumistäpiga võrrelduna Eesti põlevkiviõliga.

Esmaseks ülesandeks on teha sealsetele oludele vastav kaevemeetodi valik ning koostada rajatava põlevkivitöötlemise kompleksi põhimõtteline lahendus”.

VKG juhatuse esimees Janek Parkman: “Esimese paari aasta ülesanne on põlevkivivaru põhjalik tundmaõppimine. Samal ajal teeme endale selgeks kohalikud olud ja Ukraina seadusandluse. Nende tööde läbiviimiseks asutasime Ukrainas tütarettevõtte OOO Slantsõhim ja palkasime esimesed 4 töötajat.

Kui kõik läheb positiivselt, on perspektiivis võimalik rajada põlevkivi töötlemise kompleks, mis kasutaks aastas 5 miljonit tonni põlevkivi või rohkemgi. Ukraina on tõsine tööstusriik ning see, mis Eesti mõistes oleks ülisuur maht, poleks Ukraina mastaape arvestades seal midagi üllatavat”.

TÜ emeriitprofessor hr. Enno Reinsalu kommentaar:
Boltõški on Euroopa tähtsaim põlevkivimaardla Eesti ja Leningradi maardlate kõrval. Uurisime ja hindasime Ukraina maardlaid juba kolmkümmend aastat tagasi, kuid toona ei tõusnud õli hind nii kõrgele, et kaevandamine oleks tasuvaks osutunud. Nüüd on olukord õliturul oluliselt soodsam. Teiseks, praeguseks on Boltõški tüüpi, pehmetes setetes lasuvate põlevkivikihtide kaevandamiseks sobivate mäemasinate valik suurem kui toonases riigis. Seega, soodsad tingimused kaevandamiseks on olemas. Kindlasti on uues maardlas esialgu tehnilisi raskusi veeärastamise, kaevise kuivatamise ja puistangute püsivuse tagamisel. Kuid kaevandamise tehnilised küsimused on teisejärgulised. Olulisem on toorõli töötlemise, rafineerimise tehnoloogia. Selles osas on kindlasti kasu omaaegsetest Põlevkivi Instituudis tehtud uuringutest. Kuid peamised määrajad on ikkagi õli- ja põlevkivikeemiatoodete hind ning nõudlus nende järele. Sellel suunal langustendentsi märgata ei ole.

Lisainformatsioon:
Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
GSM 52 32 700
e-post: Julia.Aleksandrova(at)vkg.ee

Uudised