oktoober 2018

Viru Keemia Grupp investeerib üle miljoni eurot välisõhu kvaliteedi parandamisse

Keskkonnaamet ja Kohtla-Järve linn kinnitasid kontserni tütarettevõtte VKG Oili poolt esitatud lõhnaaine esinemise vähendamise tegevuskava, mille kohaselt investeerib ettevõte välisõhu kvaliteedi parendamiseks 1,1 miljonit eurot. Kahe lähiaasta jooksul realiseeruvate investeeringute tulemusena väheneb VKG tootmisterritooriumilt tulenev lõhnaemissioon plaanijärgselt 12% võrra.

Konkreetsel Kohtla-Järve tootmisterritooriumil alustas VKG ebameeldivate lõhnailmingute kaardistamise ja modelleerimisega kaheksa aastat tagasi, 2011. aastal sündis esimene ametlik lõhnategevuskava, mille alusel teostas ettevõte üle 20 välisõhu kvaliteedi parandamisele suunatud projekti. Praegu tegeleb ettevõte uue tegevuskava meetmete elluviimisega.

Kinnitatud kavas on viis meedet. Kolm neist on suunatud heidete utiliseerimisele erinevatel tootmisseadmetel. Praegu käivad ettevalmistustööd ning juba jooksva aasta lõpuks suunatakse üks kahest õlilaos tekkivast heitest järelpõletamisele elektroodkoksi seadmel (teine heiteallikas suunatakse alates 2019. aasta lõpust) ning põlevkiviõli erinevate fraktsioonide ettevalmistusseadme heited soojuselektrijaama kateldesse. Heide, mis sisaldab lõhna tekitavaid aineid, põletatakse kõrgel temperatuuril (>500°C), mille käigus saasteained oksüdeeritakse peamiselt süsihappegaasiks (CO2) ja veeks (H2O). Tulemusena kaob täielikult kolm ebameeldivaid lõhnailminguid põhjustavat heiteallikat. Kirjeldatud abinõuete investeering moodustab 650 000 eurot.

Neljas meede näeb ette hermeetilisuse tõhustamist autotsisternide laadimisseadmetel. See aitab laadimisprotsessi käigus võimalikku heidet vähendada ning teha laadimise keskkonnasõbralikkumaks. Projekti realiseerimise tähtaeg on 2019. aasta lõpp ning investeering on 240 000 eurot.

Samuti jätkame eelmisel aastal alustatud  kuumenemiskollete summutamise projekti realiseerimisega, mis on kõigist planeeritud tegevustest suurima kaaluga. Selle projektiga oleme lõppsirgel.

Kohtla-Järve linna eripära seisneb selles, et peaaegu kakskümmend tootmisettevõtet paiknevad linna vahetus läheduses. See tähendab, et keskkonnajalajälge tuleb käsitleda terviklikult vaadeldes ettevõtete, transpordi ning ümbritseva põllumajanduse mõju eraldi ning koos sest tihtipeale on lõhnahäiringu peapõhjuseks just erinevate allikate koosmõju. Ei tohi kõrvale jätta ka ajaloolist jääkreostust, mille kaasaegsed käitised on pärandina saanud.

Välisõhu kvaliteeti saab Kohtla-Järvel ja Eestis tervikuna igaüks ise jälgida. Riiklik Kalevi välisõhu seirejaam ja VKG seirejaam asuvad aadressil: www.ohuseire.ee on kasutajale tasuta ning töötab ööpäevaringselt. Sellelt internetilehelt saab vaadata õhu kvaliteedi seisundit Kohtla-Järve Järve linnaosas, kuhu on paigaldatud kaks mõõtejaama Kalevi ja VKG. Teades mõningaid lihtsaid näitajaid nagu tuule suund või ka tuule tugevus on võimalik määrata õhukvaliteedi mõjutajaid. Näiteks VKG  tuule suunaks linnas asuva Kalevi jaama suhtes on 215 kuni 235 kraadi ja VKG jaama suhtes  on 190-245 kraadi. Järve Biopuhastuse suunaks on 240 kuni 260 kraadi ja VKG jaama suhtes  325 kuni 360  ja 0 kuni 30 kraadi. Analoogselt on võimalik määrata teiste ettevõtete ja ka transpordi ning linnaosa ümbritsevate põllumaade ja jääkreostuse mõjusid.

VKG ettekanne lõhnakavade esitamise kohtumisest, mis leidis aset Kohtla-Järve Linnavalitsuses 27. septembril on saadaval siit.