12Juhtimine

VKG ärijuhtimise süsteem võimaldab kontsernil järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid kõigis etappides, alates äristrateegia väljatöötamisest kuni reaalse äritegevuseni.

Ärijuhtimise süsteem vastab seadustele ja muudele nõuetele ning ettevõtte sisestandarditele. Selles valdkonnas joondub ettevõte maailma parimate kogemuste ja edukamate praktikate järgi.

VKG juhatus

Viru Keemia Grupi juhatus koosneb viiest liikmest.

Kolm juhatuse liiget – Ahti Asmann, Meelis Eldermann ja Jaanis Sepp – juhivad kontserni tööd tervikuna ning kuuluvad tütarettevõtete nõukogudesse. Kaks juhatuse liiget – Margus Kottise ja Nikolai Petrovitš – on kontserni strateegiliselt kõige tähtsamate ettevõtete juhid.

Juhatuse ülesanne on VKG igapäevase majandustegevuse juhtimine ning äriühingu esindamine. Kõikides kontserni õigustoimingutes esindavad ettevõtet kaks juhatuse liiget koos, kusjuures üks nendest peab olema kas juhatuse esimees või aseesimees.

image alt text

Kõikides kontserni õigustoimingutes esindavad ettevõtet kaks juhatuse liiget ühiselt, kusjuures üks nendest peab olema kas juhatuse esimees või aseesimees.

Juhatuse liikmetele makstakse igakuiselt teenistustasu, mis koosneb tasust juhatuse liikme ülesannete täitmise eest ning ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu järgimise eest. Juhatuse liikmete ülesanded on fikseeritud juhatuse liikmetega sõlmitud teenistuslepingutes. Teenistuslepingu kohaselt on juhatuse liikmetel võimalus saada täiendavat rahalist tasu, mille maksmine toimub nõukogu otsuste alusel.

Juriidiline struktuur seisuga 31.12.2019

 • Viru Keemia Grupp AS
  • VKG Oil AS 100%
   • VKG Energia OÜ 100%
  • VKG Kaevandused OÜ 100%
  • VKG Logistika AS 100%
  • Viru RMT OÜ 100%
  • VKG Soojus OÜ 100%
  • VKG Elektrivõrgud OÜ 100%
  • VKG Diisel OÜ 100%

Ettevõtte üldjuhtimine

Me usume, et ettevõtte tõhus üldjuhtimine on hea äritegevuse alus. Juhtimise kaudu määrame selged vastutusalad oma juhtidele, töötajatele ja partneritele.

Toimime nii, sest usume, et lõppkokkuvõttes on see parim viis pakkuda meie aktsionäridele pikaajalist ja konkurentsivõimelist tulu ning igas mõttes tagada meie äritegevuse jätkusuutlikkus.

Tõhus üldjuhtimine võimaldab ettevõttel töötada sujuvalt, tagades, et kõigil on selge arusaam rollide, kohustuste, õiguste ja vastutuse jaotusest.

Emaettevõtte juhatuse tegevuse järele valvab viieliikmeline nõukogu, mille koosseisu kuuluvad:

image alt text

Toomas Tamme
(esimees)

image alt text

Priit Piilmann

image alt text

Margus Kangro

image alt text

Ants Laos

image alt text

Elar Sarapuu

Aruandluse perioodi jooksul nõukogu koosseis ei muutunud. Nõukogu istungid toimuvad kord kuus, reeglina iga kuu viimasel kolmapäeval. Nõukogu kooskõlastust vajavad kiireloomulised küsimused otsustatakse elektrooniliste sidekanalite teel.

Auditikomitee

Audiitortegevuse seaduse kohaselt loetakse kontserni Viru Keemia Grupp avaliku huvi üksuseks, millel peab olema moodustatud auditikomitee.

Vastavalt põhimäärusele on auditikomitee Viru Keemia Grupi nõukogu nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve tegemise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas.VKG auditikomitee liikmed on Ants Laos (komitee esimees), Priit Piilmann, Margus Kangro ja Elar Sarapuu.

Aktsia ja aktsiakapital

2019. aasta 1. jaanuari seisuga oli VKG aktsiakapitali nimiväärtuseks 6 391 164,21 eurot. Aastatel 2008–2019 aktsiakapitalis muudatusi toimunud ei ole. Viru Keemia Grupi aktsiad ei ole noteeritud väärtpaberibörsil.

Ettevõttel on neli aktsionäri ning nende osalus oli 31.12.2019 seisuga järgmine:

 • OÜ Tristen Trade 38,91%,
 • OÜ Alvekor 25,49%,
 • Ants Laos 19,53%,
 • OÜ Sergos Invest 16,07%.
image alt text

Riskijuhtimine

Viru Keemia Grupi riskijuhtimispoliitika kujundamise ja riskijuhtimise eest vastutab kontserni juhatus.

Meie riskijuhtimise tegevused

 • Riskide identifitseerimine,
 • Riskide vähendamise meetmete planeerimine,
 • Riskide monitooring ja riskide vähendamise meetmete täitmise kontroll

Viru Keemia Grupi riskijuhtimise eesmärgid

 • Toetada juhtimisotsuste tegemist
 • Vältida või vähendada kahjusid kontserni varale ja mainele
 • Tõsta ettevõtte tegevuste efektiivsust
 • Tõsta ettevõtte ressursside (kapital, energia, töötajad) kasutamise efektiivsust
 • Vähendada ootamatute olukordade tekkimist ja luua nende jaoks riskistsenaariumid ja tegevuskava

Kontserni riskijuhtimine põhineb riskijuhtimise alusdokumendil. Dokumendis on esitatud kontserni jaoks oluliste riskide kirjeldused, nii mõju kui ka tõenäosuse hinnangud ja maandamisvõimalused. Riskid lähtuvad kontserni tähtsaimatest eesmärkidest, mis on seotud VKG taotlusega põlevkivi maksimaalselt väärindada ja efektiivseimal viisil töödelda.

Klientidega seotud riskid

Kuna põlevkiviõli on nišitoode, mille realiseerimine käib piiratud arvu klientide kaudu, siis sõltuvus peamistest klientidest on kõrge. Risk seisneb sellest, et kontsern võib saada otsest kahju, kui mõni partneritest peaks loobuma koostööst või sattuma majanduslikesse raskustesse. Olukorda võib mõjutada nt ka klientide vajaduste ja/või harjumuste muutus, millega kaasneb tulude ja kasumi vähenemine.

Tarnijatest tulenevad riskid

Risk, et koostööpartnerid ei täida endale võetud lepingulisi kohustusi ja ei saa tagada vajalike seadmete/detailide tarnet. See võib mõjutada tehnoloogiliste üksuste töid ning toodete väljalaset. Siinsamas käsitletakse ka riski, et tarnitavate toodete/teenuste kvaliteet ei vasta nõuetele. Sellega võivad kaasneda kõikumised toodete kvaliteedis ning kogustes.

Töötajatega seotud riskid

Kvalifitseeritud tööjõu puuduse korral (eriti lähipiirkonnas) satuvad otsustavatele ametikohtadele vähem kogenud inimesed, mis mõjutab ettevõtte tulemusi. Vajaliku tööjõu puudus sunnib ettevõtet värbamisel tegema kompromisse, mis mõjutavad tulemuslikkust.

Õigusruumist tulenevad ehk Eesti riigi ja ELi poliitikast tulenevad riskid

1. Põlevkivi töötlemine võib muutuda konkurentsivõimetuks seoses uute ELi keskkonnadirektiivide kehtestamisega, nt Euroopa Liidu rohelepe. Roheleppe kohaselt läheb põlevkivitööstus hiljemalt 2050. aastal sulgemisele. Kuna maailmas ei ole sisuliselt häid näiteid tööstusharu transformatsioonist ning Ida-Virumaa näol on tegemist üsna monofunktsionaalse majandusega piirkonnaga, tuleb tootmise sulgemisel arvestada tugevalt negatiivsete sotsiaal-majanduslike tagajärgedega . VKG eesmärk on teha koostööd riigiga, et ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamise meetmed ja eesmärkide poole liikumise tempo oleksid sellised, mis tagaks vastutustundliku ülemineku.

2. CO2 kvootide turuhind ning jaotuspõhimõtted muutuvad poliitiliste otsuste tagajärjel. Mullu oli CO2 emissioonist 68% kaetud tasuta kvootidega, mille eesmärk on Euroopa Liidu rafineerimissektori konkurentsivõime säilitamine. Puuduva kvoodi ost turult oleks tähendanud 12 miljonit eurot täiendavat kulu. Hetkel on teada Euroopa Komisjoni kvoodipoliitika üksnes aastani 2025.

Lisaks tasuta eraldatavate kvootide püsivale vähenemisele esineb ka risk CO2 kvootide ulatuslikuks hinnatõusuks juhul kui Euroopa Komisjon otsustab MSR (Market Stability Reserve) mehhanismi kaudu järsult vähendada turul kaubeldavate kvootide hulka. Negatiivsete stsenaariumite korral võib 2030. aastaks kasvada CO2 kulu kontsernis 50 miljoni euroni aastas ning muuta põlevkiviõli tootmise globaalselt konkurentsivõimetuks nagu ka põlevkivist elektri tootmise.

Kogukonnaga seotud riskid

1. Risk, et kogukonna mõtteviis pöördub aina rohelisemaks ning on fossiilsete kütuste tootmise vastu. Ühiskondlik aktsepteerimatus võib avaldada mõju ettevõte tegevusele, mainele ning valmistada raskusi investeerimisprojektide realiseerimisel ning töötajate värbamisel.

2. Risk, et kohalik kogukond ei toeta ettevõtte uusi arendusprojekte ning tööstuse laienemist. Antud riski maandamiseks suhtleme avatult kohalike elanikega ja korraldame initsiatiivgruppidega regulaarseid kohtumisi, mille käigus tutvustame arengusuundi ning arutame keskkonnateemasid. Investeerime elukeskkonna, nt Kohtla-Järve linna välisõhu kvaliteedi parandamisse. Samas leiame, et Ida-Viru piirkonna eripära on põlevkivitööstuse integreeritus sotsiaal-majanduslikku arengusse ning nende vastastikune mõju. Põlevkivitööstus on regiooni üks suuremaid tööandjaid – otseselt töötab sektoris ca 7300 inimest, kuid kaudselt on seotud kordades rohkem. Samas pakub sektor ka regiooni keskmisest kõrgemat palka. Seega, siin elavatele inimestele tähendab sektori olemasolu ja areng stabiilset sissetulekut, mis tagab igapäevase toimetuleku ning kindlustunde tuleviku suhtes.

Looduskeskkonnaga seotud riskid

Töötleva tööstuse esindajana ja süsinikku sisaldava kütuse tootjana kaasnevad VKG tegevusega keskkonnariskid, mis avalduvad nii põlevkivi kaevandamisel kui ka selle väärindamisel. VKG eesmärk on olla omas sektoris teerajajaks, näidates teistele eeskuju, kuidas on võimalik traditsioonilises tootmises esinevaid keskkonnariske lahendada nutikalt ja tänapäevaseid tehnoloogiaid kasutades. Viimase 15 aasta jooksul on kontsern oma jalajälje vähendamiseks investeerinud 86 miljonit eurot erinevatesse keskkonnaprojektidesse. Investeeringute peamine fookus on olnud ressursi maksimaalselt efektiivsel kasutamisel ja kaasnevate keskkonnamõjude leevendamisel.

Lisaks tootmistegevusest tulenevate keskkonnariskide maandamisele on sama oluline nendest riskidest avalikult rääkimine ja erinevate huvigruppide kaasamine diskussiooni, et jõuda ühisele arusaamisele ja üksteise mõistmisele. Selle eesmärgi saavutamiseks korraldab VKG igal aastal keskkonnapäeva. 2019. aastal toimunud keskkonnapäeva tähelepanu oli pööratud põlevkivisektori elujõulisusele muutuvates kliimapoliitika tingimustes.

Üldisest majandusolukorrast tulenevad riskid

1. Õli müügihind langeb alla kriitilise piiri seoses nafta hinna üldise langusega.

Põlevkiviõli müük moodustab ⅔ kontserni netokäibest, seega on nafta ja naftatoodete turuhindade muutuse risk kontserni tegevuse paratamatu osa. Valdav osa müügilepingutest on sõlmitud tingimusel, et toote müügihind sõltub otseselt naftatoodete börsihindadest. Ülejäänud lepingud sõltuvad maailmaturu hindadest kaudselt. Põlevkiviõli müügihind võib langeda nii seoses nafta maailmaturu hinna langemisega kui ka dollari nõrgenemisega.

Maine langusest tulenevad riskid

Maine kahju võib tekkida seoses keskkonnareostuse, madalate palkade või uute tehaste / kaevanduste rajamisega jne. Ettevõtte tegevus võib tuua kaasa maine kahju või halvemal juhul mingit laadi ettevõtte vastase ühiskondliku tegevuse.

Kaardistatud maandamismeetmed:

 • Ettevõtte tegevus peab vastama kõikidele kehtivatele seadustele
 • Publitseerime regulaarselt säästva arengu ja sotsiaalse vastutuse aruannet vastavalt GRI standardile
 • Täidame avalikustamise nõudeid oma tegevuse arendamisel ja planeeringute menetlemisel kaasates erinevaid huvigruppe (riik, linn, kogukond)
 • Järgime vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid
 • Panustame kohaliku kogukonna arengusse

Muu

Muud olulised riskid on kaardistatud ning esitatud Sotsiaalse vastutuse ning säästva arengu aruandes ning on leitavad aadressilt: www.vkg.ee/SAA2018/et/arijuhtimine/

Korruptsioonivastane tegevus

Kontsern täiustab pidevalt siseprotseduure, mis on suunatud kehtiva monopolivastase seaduse rikkumiste ennetamisele ja vältimisele, muuhulgas tõstes monopolivastase reguleerimise küsimustega tegelevate töötajate kvalifikatsiooni.

Kontsern selgitab välja tema jaoks iseloomulike potentsiaalselt haavatavate äriprotsesside korruptsiooniriskid, hindab neid ja teostab perioodiliselt ümberhindamise. Riskide välja selgitamisel ja hindamisel võetakse arvesse tegevuse ja plaanide kohta käivat teavet tervikuna, sealhulgas ka investeerimis- ja strateegiliste plaanide kohta käivat teavet, mis on hindamise ja ümberhindamise hetkel kättesaadav.

Kontsernis toimib spetsiaalne konfidentsiaalne kanal, mille kaudu töötaja või kolmas isik saab teada anda mitmesuguste kontserni tegevusega seotud rikkumiste toimumisest, olgu tegemist professionaalse tegevuse, korporatiivse juhtimise ja korporatiivse eetika küsimuste, inimõiguste järgimise, töökorralduse, sotsiaalsete aspektide, tööstusliku ja ökoloogilise ohutuse, töökaitse, toodangu ja teenuste kvaliteedi või muude, sealhulgas korruptiivse iseloomuga küsimustega. Pöördumised võtab vastu sõltumatu esindaja.

Võimaliku huvide konflikti ennetamine

Kontserni korporatiivne juhtimissüsteem hõlmab normide ja protseduuride kompleksi, mis on suunatud huvide konflikti välistamisele kontserni juhtimisorganite vahel.

Konflikti tekkimise korral on ette nähtud mehhanismid vajalike meetmete võtmiseks selle täielikuks reguleerimiseks, samuti tingimuste loomiseks, mis välistaksid konflikti tulevikus.

Huvide konflikti ennetusega tegelevad koostöös kontserni siseaudit ja teised kompetentsed allüksused. Võimalike huvide konfliktide ennetamiseks on kontsernis kehtestatud kindlad piirangud ja nõuded nõukogu ja juhatuse liikmete jaoks. Juhatuse liikmetel on keelatud osutada konkurentsi Viru Keemia Grupi tegevusvaldkonnas, kui nõukogu ei ole selleks andnud eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Aruandeaastal ei tekkinud huvide konflikte ei juhatuse ega nõukogu liikmetel.

Välistamaks huvide konflikti tekkimist, on kontserni kuuluvate äriühingute juhatuste liikmetel ja keskastme juhtidel mis tahes muudatuste toimumisel kohustus esitada kinnitatud vormis deklaratsioon juriidilise isiku aktsiate/osakute omamise ja/või juriidilise isiku juhtorgani liikmeks olemise ja/või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise kohta.