10Sotsiaalne vastutus ja jätkusuutlik tegutsemine

Inimkonna ees seisvad ja ÜRO Säästva arengu eesmärkides esitatud globaalsed katsumused sunnivad meid paratamatult praegusi ärimudeleid üle vaatama ja muutma. Ettevõtte kestlikkus sõltub selle võimest reageerida globaalsetele sotsiaalsetele, keskkonna- ja majandusprobleemidele, teisisõnu selle kohanemissuutlikkusest.

Kontserni strateegia on suunatud säästva arengu lühi- ja pikaajaliste ülesannete lahendamisele energiaturu ja ühiskonna huvide muutuste ajal ning seda nii globaalsel kui ka piirkondlikul tasandil. Strateegilisel planeerimisel ning tööstusharu dokumentide kavandamisel ja väljatöötamisel võetakse arvesse riske ja võimalusi, mis on seotud kliimamuutustega ja üleminekuga madala süsinikuheitega energeetikale. VKG jaoks ei ole sotsiaalselt vastutustundlik käitumine ja ettevõtlus turunduslik käik, vaid oluline pikaajalise perspektiiviga investeering, mis ergutab piirkonna ja ühiskonna arengut.

Huvigruppide, sealhulgas klientide, partnerite, tarnijate, regulaatorite ja finantseerimisasutuste ootused integreeritakse säästva arengu tegevuskavva üha enam, vähendades vastuolu jätkusuutlikkuse ja kasumlikkuse vahel.

Meie ärivaldkonnas kajastuvad need suundumused järgmiselt:

 • seadusandjad karmistavad keskkonnanõudeid;
 • investorid ja finantseerimisasutused jälgivad tähelepanelikumalt ettevõtete tegevust säästva arengu valdkonnas ning võtavad seda arvesse investeerimis- /krediidiotsuste langetamisel;
 • B2C (ettevõtjalt kliendile suunatud) segmendis on tarbimismudel liikumas lineaarselt ringikujulisele;
 • B2B (ettevõtjalt ettevõtjale suunatud) segmendis on üha suuremad nõuded materjalide töötlemisele ja ringlusse võetud materjalide kasutamisele;
 • kliimamuutused panevad muretsema mitte ainult ökoaktiviste, vaid ka laiema elanikkonna.
Keskkonda säästev areng
 • Keskkonnajuhtimissüsteemi parendamine
 • Keskkonnareostuse vältimine
 • Ressursitõhususe parandamine (energia- ja veetarbimise vähendamine)
 • Teisese tooraine ja jäätmete kaasamine tehnoloogilistesse protsessidesse
 • Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine

1,55 tonni kasvuhoonegaase tonni 2019. aastal toodetud põlevkiviõli kohta

9,3 miljonit eurot otseseid ja kaudseid investeeringuid keskkonnaprojektidesse 2019. aastal

Majanduslik kestlikkus ja ärijuhtimine
 • Investeeringute atraktiivsus
 • Ärieetika järgimine ja korruptsiooni ennetamine
 • Ärimudeli mitmekesistamine muutuvas majanduskeskkonnas
 • Uuendused
 • Investeerimisprojektide elluviimine
 • Digitaalne muundamine
Sotsiaalne jätkusuutlikkus
 • Ohutute töötingimuste loomine ja ohutuskultuuri arendamine
 • Töötajatele sotsiaalse toe, arengu ja koolituste pakkumine
 • Regiooni arendamine ja toetamine

Suurima põlevkiviõlitootjana usume, et oleme sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte ja loome väärtust kõigile huvitatud pooltele. Meie prioriteedid on töötajate tervis ja ohutus ning keskkonnaküsimused ja oleme pühendunud Ida-Virumaa arengut toetavate mõjude loomisele.

Viimase kümnendi jooksul oleme teadlikult ja plaanipäraselt juurutanud säästliku arengu põhimõtteid ettevõtte kõikidesse aspektidesse. Säästva arengu valdkonna prioriteetide määramisel keskendume oma tööstuse eripärale tervikuna ja eriti meie tootmise spetsiifikale, huvirühmade vajadustele ja ootustele, ÜRO säästva arengu eesmärkidele ja rahvusvahelistele parimatele tavadele.


TRIR* – 4,8

Töötajate tööõnnetuste näitaja

*Total recordable incident rate näitab tööõnnetuste arvu miljon töötunni kohta


733

registreeritud ning elluviidud parandusettepanekut töökeskkonna ohutumaks muutmiseks


200 000 €

piirkonna erinevate sotsiaalsete projektide toetamiseks

Kokku toetasime üle 40 projekti.


600 000 €

teadusuuringuteks

image alt text

Säästva arengu eesmärgid

Ettevõte järgib järjekindlalt oma tegevuse, tootmise ja teenuste elluviimisel ja kavandamisel töötajatele, elanikkonnale ja ümbritsevale keskkonnale avaldatava mõju vähendamise põhimõtet.

Majandusvaldkond
 • Töökohtade säilitamine ja loomine
 • Lisandväärtuse loomine
 • Kohaliku majanduse edendamine
 • Uuendusmeelsus ehk innovatsioon
 • Kontserni tütarettevõtete finantsstabiilsuse ja majandusliku püsivuse tagamine
Innovatsioon

Kontserni strateegia tugineb uuendusmeelse arengu põhimõtetele.

Sihipärane fookus: projektide elluviimiseks vajalikud tehnoloogiad ja selle saavutamist takistavate probleemide ületamine. Kontsern töötab süsteemselt välja ja juurutab eesrindlikke lahendusi, millest paljud on tööstusharus ainulaadsed. Tugeva IT-arendusmeeskonna olemasolu kontsernis võimaldab integreerida tootmisülesandeid ja laiaulatuslikke kogemusi uuenduslike lahendustega kõikides tegevusvaldkondades.

Sotsiaalsfäär
 • Seaduste järgimine
 • Inimõiguste järgimine
 • Positiivne ühiskondlik arvamus
 • Pidev toodangu kvaliteedi tõstmine
 • Püüd järgida turgude muutuvaid nõudmisi
 • Toodangu kohta usaldusväärse teabe jagamine
 • Kohaliku kogukonnaga avatud dialoogi edendamine
 • Hariduse, kultuuri ja spordi arengu toetamine
 • Töötajatele konkurentsivõimelise tasu ja sotsiaalse paketi tagamine
 • Personali arendamine ja väljaõpetamine, töötajate reservi moodustamine
 • Töötingimuste parendamine
 • Tõhusa ettevõttesisese kommunikatsiooni arendamine kõigi huvitatud pooltega
Keskkonnakaitse valdkond
 • Ümbritseva keskkonna kaitse
 • Taaskasutatavate materjalide kasutamine
 • Energeetiliste ressursside säästmine
 • Jäätmete ümbertöötlemine
 • Turvaliste töötingimuste tagamine, töötajate ja kontserni tegevuspiirkonnas elavate inimeste tervise kaitse
 • Tehnogeense keskkonnamõju vähendamine ja majandustegevuse ökoloogilise kahju ärahoidmine
 • Loodusvarade ratsionaalne kasutamine
 • Tootmise ohutuse ja keskkonnakaitse taseme tõstmine, traumade, õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste esinemise vähendamine
 • Looduskeskkonna ja inimeste elukeskkonna tehnogeense koormuse vähendamine ja soodsa olukorra toetamine
 • Võitlus kliimamuutuste vastu
 • Üleilmsete parimate tavade juurutamine keskkonnaohutuse valdkonnas

Koostöö huvitatud osapooltega

Viru Keemia Grupp töötab säästva arengu strateegiat välja ja viib seda ellu aktiivses koostöös peamiste huvigruppidega. See võimaldab muuta ettevõtte sotsiaalse ja loodushoiutegevuse tõhusamaks ning saavutada igakülgseid ja püsivaid positiivseid muutusi. Peamisteks huvigruppideks on aktsionärid, kohalik kogukond, töötajad, riik ja kohalikud omavalitsused ning kodanikuühendused.

Avatuse, vastastikuse austuse ja vastutustundliku suhtluse põhimõtetel toimiv kommunikatsioonisüsteem võimaldab kontserni tegevussuundi edasi arendada. Kontsern kasutab huvitatud osaliste esindajatega suhtlemiseks mitmesuguseid kommunikatsioonivorme ja -meetodeid sõltuvalt seatud eesmärgist ja tõhusamatest koostöövormidest.

Kontsern teeb koostööd põhiliste huvigruppidega mitmetel aktuaalsetel teemadel. Nende teemade sõnastamiseks analüüsitakse pidevalt kontsernisisest ja -välist sotsiaalset keskkonda, võttes arvesse strateegilisi suundumusi ja huvigruppide eelistusi.

Tähtsamad põhimõtted koostöös huvitatud osalistega
Ohutus

Töötajate ja tarbijate tervise kaitse ja ohutus hõlmab sellise toodangu tootmist/väljastamist, mis on ohutu ega kujuta endast lubamatut riski, põhjustades kasutamisel kahju. Kontsern kontrollib rangelt kõikide toodangu kvaliteeti reguleerivate normatiivsete nõuete täitmist. Kontsern hindab kavandatava toodangu elutsükli kõikides astmetes selle mõju tervisele ja ohutust, et teha kindlaks võimalused toodangut täiustada.

Info jagamine

Kontsern tagab tarbijatele ligipääsu täielikule, täpsele ja arusaadavale teabele, mis võimaldab neil teha informeeritud otsuseid vastavalt oma individuaalsetele soovidele. Toodangu tarnimise kohta sõlmitud lepingud on koostatud selges, täpses ja arusaadavas keeles, ei sisalda ebaõiglaseid lepingulisi kohustusi, annavad täpset ja piisavat teavet hinna, toodangu omaduste ja lepingu tingimuste kohta.

Andmekaitse

Kontsern tagab isikuandmete kaitse, kasutades klientide ja partnerite andmete kogumisel ja kaitsmisel usaldusväärseid ja turvalisi süsteeme. Teavet kogutakse ainult seaduslike vahenditega. Isikuandmete kogumine piirdub teabega, mis on vajalik toodete ja teenuste pakkumiseks või antakse vabatahtlikkuse alusel kliendi ja/või partneri nõusolekul. Tarbijatelt kogutud isikuandmete kaitse kindlustatakse tõhusate ohutuse tagamise vahendite abil.

Väärtuse loomine huvigruppide jaoks

Kontsern leiab, et jätkusuutlik majanduskasv ja ühiskonna heaolu on omavahel lahutamatult seotud kui tingimused, milles kontsern tegutseb. Strateegiliste eesmärkide poole liikudes püüab Viru Keemia Grupp luua huvigruppide jaoks väärtust oma tegevuse igas etapis ning anda panuse riigi sotsiaalmajanduslikku arengusse.

Ühiskond

Vastutustundlik tootmine – keskkonna säilitamine

Aktsionärid
 • Kontserni väärtuse pikaajaline kasv
 • Turustandarditele vastav dividenditootlus
Partnerid

Väga heade tootmis- ja ökoloogiliste omadustega põlevkiviõlitoodete hea kättesaadavus ja stabiilne varustatus

Töötajad
 • Stabiilsed töökohad
 • Väärikas hüvitiste pakett
 • Sotsiaalne tugi
 • Mitmekesised võimalused erialaseks arenguks
Riik
 • Energiaohutuse ja -sõltumatuse tagamine
 • Panus majandusarengusse
 • Maksud Põlevkivivaldkonna tehnoloogiline arendamine
Kohalikud kogukonnad
 • Panus Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikku stabiilsusesse
 • Kohalike tootjate ja tarnijate areng
 • Maksud
 • Töökohtade loomine, keskkonnakaitseprogrammid Kohaliku kogukonna elukvaliteedi parandamine
 • Elanikkonna, eriti laste ja noorte sotsiaalse aktiivsuse kasvu soodustamine

Toetuspõhimõtted

Viru Keemia Grupp on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) üks asutajaid ning liige aastast 2012. Organisatsiooni eesmärk on kontseptsiooni populariseerimine ja selle tutvustamine nii Eesti ettevõtete seas kui ka riiklikul tasandil.

VKG sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu terviklik poliitika sai alguse 2009. aastal. Kontsern hoiab aktiivset positsiooni Ida-Virumaa regionaalarengus ning eriti Kohtla-Järve ja Jõhvi linnade kultuuri-, noorte-, spordi- ja haridusasutuste toetamisel. 2019. aastal panustasime enam kui 40 projekti ja neisse eraldatud kogusumma ületas 200 000 eurot. Teadustegevuseks ning erinevateks uuringuteks eraldati peaaegu 600 000 eurot.

Kontsernil on läbi aastate kujunenud terve rida huvitavaid ja vajalikke algatusi ning üritusi, mille korraldamisega tegeleme või lööme kaasa toetajana. Rohkem infot kontserni tegevusest selles valdkonnas, toetusprogrammidest ning algatusest on Sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruandes (koostatakse vastavalt maailma sotsiaalse vastutuse aruandlusstandardile GRI G3).