11Personal

VKG tähtsaimad strateegilised partnerid jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisel on meie töötajad. Meie töötajaskond toetab ja jagab ettevõtte väärtusi. Meie prioriteet on heade töötajate leidmine ja nende hoidmine pakkudes suurepäraseid arenguvõimalusi.

image alt text

VKG töötajate keskmine staaž ettevõttes on 10 aastat ja pikima staažiga töötaja on meiega olnud 53 aastat.

Viru Keemia Grupp on Ida-Virumaa üks suurimaid tööandjaid, kontserni käekäik mõjutab otseselt 1760 töötajat (1335 meest ja 425 naist) ja kaudselt veel mitut tuhandet inimest meie töötajate pereliikmete näol. 2019. aasta head majandustulemused ei ole juhuslikud, need on saavutatud tänu meie tublidele töötajatele, kes on õppinud uusi oskusi ja olnud muutustele avatud.

Meie personalipoliitika fookuspunktid

Jätkame 2018. aastal vastu võetud personalipoliitika põhimõtete elluviimist ja selles osalevad kõik töötajad, kusjuures juhtidel on eestvedav roll. Töötajate rahvuslik, sooline, vanuseline ja keeleline mitmekesisus seab meile kõrged nõudmised võrdsele kohtlemisele, kaasamisele ja informeerimisele. 2019. aastal lõppes Human resource management (HRM) tarkvara analüüsietapp ja kavandame 2020. aastal üleminekut uuele ja ühtsele tarkvarale.

Töö tasustamisel lähtume piirkonna tööturu olukorrast, erinevates sektorites kehtivatest palgaturu tingimustest, töötaja vastutuse määrast, oskustest ning teistest näitajatest, mis võivad mõjutada töö tasustamise aluseid. Kontsernis kehtib läbipaistev ja kindlate põhimõtetega tulemustasusüsteem.

VKG töötajatele makstav keskmine brutopalk oli 2019. aastal 1 633 eurot, mis on Ida-Virumaa keskmisest brutopalgast peaaegu 500 euro võrra suurem. Töötajatele makstakse lisatasu õhtusel ja öisel ajal töötamise eest. Kontsern järgib rangelt töö- ja puhkeaja seadust. Tööaja režiim sätestatakse töösisekorras vastavalt seadustele ja kollektiivlepingule. Töötajate puhul, kelle tööajarežiim erineb tööandja sätestatud üldreeglitest, reguleeritakse see küsimus töölepinguga, arvestades tootmise iseloomu, spetsiifikat ja töötingimusi. Muuhulgas võetakse kasutustele vahetustega töö juhul, kui tootmisprotsessi kestus ületab lubatud igapäevase töö kestuse, aga samuti eesmärgiga kasutada seadmeid tõhusamalt, suurendada väljastatava toodangu või osutatavate teenuste mahtu. Vahetustega töö korral peab iga töötajate rühm töötama sätestatud tööaja kestuse jooksul vastavalt vahetusgraafikule. Vahetusgraafikute koostamisel arvestab tööandja töötajate esindusorgani seisukohti ja teavitab töötajaid uuest graafikust allkirja vastu mitte hiljem kui üks kuu enne graafiku kehtima hakkamist.

Lisaks palgale makstakse kontserni töötajatele staažitasu, sünnitoetust, juubelitoetust ja kurvematel sündmustel matusetoetust. Väikelaste vanematel võimaldame kasutada täiendavalt tasustatud lisapuhkust.

Meie töötajad on hea erialase ettevalmistusega, kogenud ja õpihimulised. Igal aastal omandavad töö kõrvalt kõrghariduse kümned kontserni töötajad. Oma töötajatega saame ellu viia veelgi novaatorlikumaid ideid, teha tehaseid nutikamaks ja luua keskkonnasäästlikum elupaik Ida-Virumaa elanikele, sest see on kontserni jätkusuutliku äritegevuse aluseks.


Tea Allikmäe

Personalijuht

Meie töötajad on hea erialase ettevalmistusega, kogenud ja õpihimulised. Igal aastal omandavad töö kõrvalt kõrghariduse kümned kontserni töötajad. Oma töötajatega saame ellu viia veelgi novaatorlikumaid ideid, teha tehaseid nutikamaks ja luua keskkonnasäästlikum elupaik Ida-Virumaa elanikele, sest see on kontserni jätkusuutliku äritegevuse aluseks.


Tea Allikmäe

Personalijuht

Koostöö õppeasutustega

VKG annab Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi kaudu välja stipendiume alates 2006. aastast. Vahemikus 2006–2019 oleme andnud välja stipendiume kokku üle 105 000 euro.

VKG bakalaureuseõppe stipendiumid on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika, mehhatroonika, maa-teaduste ja geotehnoloogia, keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia või soojusenergeetika eriala edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Ühe stipendiumi suurus on 1 300 eurot.

VKG magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, kütuste keemia ja tehnoloogia või soojusenergeetika ja elektroenergeetika eriala edukale magistriõppe üliõpilasele. Ühe stipendiumi suurus on 1 400 eurot.

VKG rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni neljale Virumaa Kolledži kütuste tehnoloogia, tootmise automatiseerimise, masinaehitustehnoloogia, energiatehnika, keemiatehnoloogia, tehnoloogiliste protsesside juhtimise ning telemaatika ja arukate süsteemide eriala edukale rakenduskõrghariduse üliõpilasele. Ühe stipendiumi suurus on 1 000 eurot.

VKG stipendiumid toetavad üliõpilaste motivatsiooni kontsernis vajalike elukutsete omandamisel ja annavad selge signaali, et ootame noori spetsialiste meie ridadesse.

Ohutu töökeskkond

Tööohutus on Viru Keemia Grupi üks põhiväärtusi. Usume, et kõik rasked tööõnnetused on ennetatavad ning lähtume oma tegevuses 0 õnnetuse visioonist. Selle saavutamiseks oleme sõnastanud neli arengu valdkonda: turvalisuse nähtavus, turvaline käitumine, õppimine ja mõõdikud.

Turvalisuse nähtavuse aluseks on 9 elupäästvat reeglit, mille järgmine on kohustuslik kõikidele kontserni töötajatele ning partneritele, kes töötavad meie territooriumil.

Rääkides töötajatega ohutusest, ei mõtle me ainult ohutusreeglite täitmist töökohal, vaid nende järgimist ka töövälisel ajal. Oleme seadnud endale eesmärgiks jõuda kultuuri, kus kõik vastutavad nii enda kui kolleegide ohutuse eest. 2019 aastal tegime teavituskampaania - Turvalisus algab sinust, kus inimestele tuletati meelde, et me oleme ise vastutavad enda ja oma kolleegide turvalisuse eest.

Turvalise käitumise arendamises on oluline osa koolitusel. Selle jaoks oleme 2019. aastal aktiivselt arendanud digitaalset koolituse ja testimise platvormi. Samuti oleme teinud mitmed koolitusvideod erinevate töölõikude turvalise teostamise näitlikustamiseks.

Aastal 2019 toimus kokku 15 õnnetusjuhtumit, 4 rasket ja 11 kerget. Lisaks osutati kahel korral esmaabi. Endiselt ei ole me rahul aasta tulemusega ja panustame iga päev olukorra edendamisse. Ennetava meetmena analüüsime ohuolukordi, saades nii väärtuslikku tagasisidet töökeskkonna ja käitumise ohutumaks muutmiseks.

Oma igapäevases töös panustame ennetustegevusele, kuna see on ohutu ja tõhusa töökeskkonna alus.

2019. aastal jätkasime mitmete ennetusmeetmetega.

  • Fikseerime pidevalt ohuolukorrad ja near-miss'id . Aastal 2019 registreeriti 715 ohuolukorda.
  • Selgitame välja juhtunud tööõnnetuste juurpõhjused.
  • Arendame koolituskeskkonda Edutizer.
  • Töökeskkonna parendamine (treppide ja tööplatvormide ehitus ning rekonstrueerimine VKG Oilis).
  • Ühisõppused koos Päästeameti meeskonnaga. Traditsioonilise ohutusenädala korraldamine.
  • Töökaitse juhtimise süsteemi monitooring (analüüsime näitajaid ja tulemuste alusel loome meetmeid).
  • Töötajate teadlikkuse tõstmine infokanalite kaudu.
  • Korraldame ohuolukordade (suund ohtlikule käitumisele) teavitamise ja registreerimise kampaania.
  • Teeme tööohutuses tihedat koostööd oma partnerite ja töövõtjatega.
  • Koolituskeskkonna kasutamine töövõtjate juhendamiseks ning teadmiste kontrolliks.