Meie inimesed
Sisukord

Meie inimesed

2018. aasta lõpu seisuga töötas Viru Keemia Grupis 1762 inimest - 1319 meest ja 443 naist.

Viru Keemia Grupp on Ida-Virumaa üks suurimatest tööandjatest, kontserni käekäik mõjutab otseselt 1761 töötajat ja kaudselt veel mitut tuhandet inimest meie töötajate pereliikmete näol. 2018. aasta head majandustulemused ei ole juhuslikud, need on saavutatud tänu meie tublidele töötajatele, kes on õppinud uusi oskusi ja olnud muutustele avatud.

Meie inimesed on lojaalsed ja töökad, keskmine staaž ettevõttes on 17 aastat ja pikima staažiga töötaja on meiega olnud 52 aastat.

Töötajate panus viis kontserni heade majandustulemusteni, mis võimaldas kehtestada töötajate jaoks läbipaistva ja kindlate põhimõtetega tulemustasusüsteemi.

Töö tasustamisel lähtume piirkonna tööturu olukorrast, erinevates sektorites kehtivatest palgaturu tingimustest, töötaja vastutuse määrast, oskustest ning teistest näitajatest, mis võivad mõjutada töö tasustamise aluseid.

2018. aastal valmis kontserni uuendatud personalipoliitika dokument. Personalipoliitika kaasajastamise vajaduse tingis ettevõtte eesmärkide täitmiseks vajalike töötajate leidmine, hoidmine, arendamine ja väärtustamine ühtsete põhimõtete järgi. Personalipoliitika elluviimisel osalevad kõik töötajad, kusjuures juhtidel on eestvedav roll.

Meie konkurentsieelisest saadav kasu saavutatakse ainult meie inimeste pühendumise ja raske töö kaudu. Meie lähenemine pikaajalisele arengule põhineb keerulistel, ristfunktsionaalsetel ülesannetel ning väliskogemusel. Tulemuseks on kõrgetasemeliste oskuste ja teadmistega tööjõud, kes tugineb kindlalt tipptasemel organisatsioonikultuurile.


Tea Allikmäe

Personalijuht

Meie konkurentsieelisest saadav kasu saavutatakse ainult meie inimeste pühendumise ja raske töö kaudu. Meie lähenemine pikaajalisele arengule põhineb keerulistel, ristfunktsionaalsetel ülesannetel ning väliskogemusel. Tulemuseks on kõrgetasemeliste oskuste ja teadmistega tööjõud, kes tugineb kindlalt tipptasemel organisatsioonikultuurile.


Tea Allikmäe

Personalijuht

Töötajate rahvuslik, sooline, vanuseline ja keeleline mitmekesisus seavad meile kõrgendatud nõudmised võrdsele kohtlemisele, kaasamisele ja informeerimisele. Personalipoliitikas kirjeldatud ühtsed käitumisreeglid tagavad ausa ja õiglase kohtlemise.

Töötajaid hoides ja arendades saame ellu viia veelgi innovaatilisemaid ideid, teha tehased nutikamaks, luua keskkonnasõbraliku elupaiga Ida-Virumaa elanikele. See on meie jätkusuutliku äritegevuse pandiks.

Aktiivne ja terve töötaja suudab panustada ettevõtte edusse rohkem ja on ka ise õnnelikum. 2018. aastast toetame kõigi kontserni töötajate sporditegevust rahaliselt läbi SportID keskkonna.

Koolitused

Selleks, et jõuda maksimaalse arvu töötajateni, on kontsernis kasutusel erinevad kanalid ja väljundid:

 • kaks korda aastas võtmeisikute infopäevad;
 • igakuised infokoosolekud;
 • personaliosakond kohtub regulaarselt (ca kord kvartalis) seadmete ja tootmisüksuste töötajatega;
 • tootmisüksuste enda regulaarsed kohtumised (vajadusel tõstetakse teemasid nende kohtumiste raames);
 • operatiivinfo üleandmiseks saab tootmises kasutada operatiivkoosolekuid, mis toimuvad igal hommikul ja õhtul.

Tööohutus

Tööohutus on Viru Keemia Grupi strateegiline prioriteet. Meile on oluline, et kõik töötajad saavad keskenduda oma tööle ja ei pea muretsema oma turvalisuse pärast. Selleks on meil kõikidele töötajatele 9 elupäästvat reeglit, mille järgimine on kohustuslik.

Tööohutusreeglid annavad küll üldised juhised, kuid kõige olulisem on igaühe isiklik panus ja suhtumine enda ning lähedaste turvalisusesse. Kui me hoolitseme selle eest, et me ise ja meie lähedased järgivad elupäästvaid reegleid, siis saame töölt koju minna sama rõõmsalt kui tööle tulime. Sellise tööohutuskultuuri saavutamiseks panustame kõik iga päev.

Aastal 2018 toimus kokku 14 (-26%) õnnetusjuhtumit, millest 7 rasket ning 7 kerget. Lisaks oli kahel korral osutatud esmaabi. Aasta tulemusega ei ole me rahul ja panustame oluliselt olukorra edendamisse.

Aasta 2018 on olnud uute algatuste poolest väga tegus ja alustati järgmiste uute suundadega:

 • Soetasime koolituskeskkonna (Edutizer) töötajate õpetamiseks ja teadmiste kontrolliks. Esimesed kogemused olid VKG Oilis. 2019. aastal kasutame seda kõikides kontserni ettevõtetes.
 • Uus õhuseire süsteem kaevanduses. Paigutati uue põlvkonna suitsuandurid, mis kontrollivad vingugaasi taset õhus.
 • Kaevandustes on kõigil töötajatel kasutusel CO - gaasianalüsaatorid. Otsus hankimiseks oli tingitud kahest juhtumist, kui töötajat tundsid enesetunde halvenemist.
 • Ohuolukordade pidev fikseerimine, alates 2018. aastast ka IFS-is.
 • VKG Oilis võeti kasutusele isikukaitsevahendite automaatse väljaandmise aparaadid.
 • Tööjuhendite visualiseerimine video abil.
image alt text

Võtsime osa Tööinspektsiooni tööohutuse kampaaniast „Panusta ohutusse, kohe!”, mille raames kutsuti tööandjaid pöörama suuremat tähelepanu töötajate juhendamisele ja väljaõppele.

Väsimatult töötame selle nimel, et tõsta ohutuskultuuri kontsernis. Teeme tööd ja püüdleme selle poole, et kõik töötajad, olenemata ametikohast ja ettevõttest, suhtuksid vastustundlikult enda ohutusse.


Meelis Eldermann

Tehnikadirektor, juhatuse aseesimees

Väsimatult töötame selle nimel, et tõsta ohutuskultuuri kontsernis. Teeme tööd ja püüdleme selle poole, et kõik töötajad, olenemata ametikohast ja ettevõttest, suhtuksid vastustundlikult enda ohutusse.


Meelis Eldermann

Tehnikadirektor, juhatuse aseesimees

Tegevused, millesse panustame jätkuvalt tööohutuse edendamiseks:

 • Igakuised töökeskkonnaspetsialistide kogemuste vahetamised;
 • Kollektiividest valitud töökeskkonnavolinikud aitavad laiendada tööohutuse alase tegevuse kandepinda;
 • Iga-aastane tööohutusnädal;
 • Vajalikud tööohutusalased koolitused ning juhendamised tööle asudes ning regulaarselt teadmiste kinnistamiseks;
 • Sisesed regulaarsed tööohutusalased auditid;
 • Juhtunud õnnetuste põhjalik analüüs;
 • Igal töötajal on võimalik paindlikult ja mugavalt teavitada ohuolukordadest läbi erinevate keskkondade. Aastal 2018 registreeriti 944 ohuolukorda;
 • Igast ohuolukorrast planeeritakse jätkutegevus kuni selle lahendamiseni;
 • Töötajate informeerimine juhtunud tööõnnetustest.