Meie arendused
Sisukord

Meie arendused

2018. aastal keskendusime arendustegevuses eelkõige olemasolevate tootmisvõimsuste maksimaalse koormamise võimaluste leidmisele ning äriprotsesside digitaliseerimisele ja optimeerimisele. Projektide valiku kriteeriumiks oli positiivne mõju omahinnale läbi toodangu mahu kasvu või tootmiskulu vähenemise.

Suurematest projektidest käivitasime tsirkulatsiooniõli puhastamise, mis võimaldab muuta müügikõlbulikuks seni tootmisprotsessi tagasi suunatud raske õlifraktsiooni. Projekt realiseerub täies mahus 2019. aastal ning peaks plaanide kohaselt kasvatama VKG lõpptoodangu mahtu ca 5% võrra. Põlevkivibensiini kvaliteedi parandamiseks viisime ellu tehnoloogilise lahenduse, mille tulemusena vähendasime oluliselt algses tootes sisalduva väävelvesiniku ja merkaptaanide taset. Paranenud kvaliteedinäitajad muutsid toote oluliselt stabiilsemaks ning suurendasid märkimisväärselt selle turustamisvõimalusi. Mõlema projekti automaatika terviklahendused teostas kontserni enda tütarettevõte Viru RMT.

Põlevkiviõli tootmise suurim kulukomponent on põlevkivi omahind.

2018. aastal digitaliseerisime kogu kaevandustehnikat puudutava info ning nüüdsest omame väga head ülevaadet masinate koormatusest ning logistika parendamise võimalustest. Suudame nüüdsest sama masinate arvuga töötada suuremas arvus kamberplokkides. Projekti tulemusena suudame sama toodangumahu juures vähendada vahetuste arvu, võimaldada töötajatele kollektiivpuhkust ja perspektiivis liikuda tänaselt 6-päevaselt töönädalalt 5-päevasele nädalale.

Lisaks viisime kaevanduses läbi pilootprojekti lae toestusmasina tööparameetrite visualiseerimiseks. Ojamaa kaevanduses kasutatav laetoestusmasin on tehases varustatud masina erinevaid tööparameetreid mõõtvate anduritega, kuid seni puudus tarkvaralahendus andmete edastamiseks, esitamiseks ja töö tulemuslikkuse mõõtmiseks. Pilootprojekti käigus paigaldati toestajale andmeedastusseadmed ning loodi eritellimusena analüüsitarkvara vahetustes tehtud tööde visualiseerimiseks. Seesugune pidev töö mõõtmine annab olulist infot, et tuvastada efektiivsust mõjutavaid tegureid ja prioritiseerida ning rakendada parendusmeetmeid.

Uurisime aasta jooksul ka erinevaid bioenergeetika võimalusi ning seda eelkõige mootorkütustele biolisandite tootmise aspektist. Leidsime, et Eestis on antud tootmise arendamiseks ebapiisavalt toorainet, projektid on mahult väga väikesed ning seetõttu pidasime antud valdkonda sisenemist perspektiivituks. Oleme ettevaatlikud ka ärivaldkondade suhtes, mille elujõulisus baseerub valdavalt riiklikel dotatsioonidel.

2019. aasta arendustegevuses keskendume kolmele olulisele teemale – põlevkiviõlitoodete väärtuse suurendamine, poolkoksigaasi kasutusvõimaluste laiendamine ning tootmise digitaliseerimine.

Põlevkiviõlitoodete valdkonnas on prioriteediks õlide eelrafineerimise tehnoloogiate võimaluste uurimine ja tasuvuse selgitamine. Kui seni on VKG müünud oma õlitooteid valdavalt laevakütuse komponendina, siis eelrafineerimise läbi on võimalik muuta põlevkiviõli lõpptoote kvaliteedinormidele vastavaks. Lisaks oleme tootnud testpartiidena elektroodide tootmiseks sobiliku kvaliteediga koksi metallurgiatööstusele. Testide õnnestumisel on meil kavas liikuda madalakvaliteedilise energeetilise koksi tootmiselt üle kõrgekvaliteedilise elektroodkoksi tootmisele.

Digitaliseerimisega seoses on projekte mitmeid. Eelkõige on plaanis viia erinevate seadmete (nt pumbad) diagnostika ning sellest tulenev hoolduse ja remondi töökäskude genereerimine automaatseks. Planeeritavate arenduste tulemusena on võimalik viia hooldus- ja remonditööd vajaduspõhiseks, ennetada rikkeid, vähendada hoolduskulusid ja suurendada seadmete kasulikku tööaega.

Arendustööde nimekiri on tegelikult oluliselt pikem ning sisaldab nii tehnoloogia müügi komponente, peenkeemia viimist USA turule kui ka mitmeid uusi IT-lahendusi. VKG tugev finantsseis võimaldab meil keskenduda senisest enam arendustööle ning luua tugeva põhja ettevõtte väärtuse kasvuks tulevikus.