Hoolime ühiskonnast
Sisukord

Hoolime ühiskonnast

VKG sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu terviklik poliitika sai alguse 2009. aastal. Oleme uhked, et VKG on üks esimesi sotsiaalse vastutuse kontseptsiooni edendajaid ja propageerijaid Eestis ja esmajoones Virumaal.

VKG oli esimene Eesti ettevõte, mis hakkas avalikustama kogu oma ressursikasutust ja keskkonnainfot vastavalt maailma sotsiaalse vastutuse aruandlusstandardile GRI G3 (kaks viimast raportit on tehtud lähtudes jätkusuutlikkuse aruandluse juhendi neljandast versioonist GRI G4). Kui algatuse esialgseks eesmärgiks oli teadvustada, hinnata ja juhtida kontserni üleüldist mõju riigi majandusele, sotsiaalelule ja keskkonnale, siis täna on vastutustundlikkus integreeritud ettevõtte äristrateegiasse, sest VKG puhul ei eristu vastutustundlikud tegevused ettevõtte põhitegevusest.

Tegutsedes lähtume järgmistest printsiipidest

Avatus ja läbipaistvus

Ühiskondlik aruandlus ehk täielik andmete avalikustamine sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnamõju kohta vastavalt globaalse aruandluse algatusele (Global Reporting Initiative, GRI).

Vastutustundlik tegutsemine

Sotsiaalselt vastutustundlik tootmiskorraldus nii ettevõttes endas (ohutute töötingimuste loomine, töötajate motiveerimine, lisasoodustused, lisamaksed, pidev dialoog töötajate ja tööandja vahel) kui ka töötajate hulgas (igaüks vastutab kõige eest).

Ausus ja korrektsus

Ettevõttes heaks kiidetud avalikkusega suhtlemise standardid, mille järgi on keelatud esitada valesid või ebatäpseid andmeid.

Vastavus rahvusvahelistele standarditele

Rahvusvaheliste organisatsioonide poolt heaks kiidetud sotsiaalse vastutuse põhimõtete (GRI, ÜRO globaalne kokkulepe) juurutamine ettevõttes.

Koostöö huvigruppidega

Viru Keemia Grupi koostöö huvigruppidega on suunatud jätkusuutliku arengu ja erinevate huvide vahelise tasakaalu saavutamisele. Koostöö huvigruppidega rajaneb nende huvide austamisel, regulaarsel ja konstruktiivsel koostööl, kontserni tegevust puudutava info läbipaistvusel ja kohustuste täitmisel.

Kontsern teeb koostööd põhiliste huvigruppidega mitmetel aktuaalsetel teemadel. Nende teemade sõnastamiseks analüüsitakse pidevalt kontsernisisest ja -välist sotsiaalset keskkonda, võttes arvesse strateegilisi suundumusi ja huvigruppide eelistusi.

Kontserni põhilised huvigrupid


Aktsionärid
Töötajad
Ametiasutused

Kohalikud kogukonnad
Kodanikuühendused


Viru Keemia Grupi säästva arengu strateegia väljatöötamine ja elluviimine toimub aktiivses koostöös peamiste huvigruppidega. See võimaldab muuta ettevõtte sotsiaalse ja looduskaitsetegevuse tõhusamaks ning saavutada igakülgseid ja püsivaid positiivseid muutusi.

Kontsern leiab, et jätkusuutlik majanduskasv ja ühiskonna heaolu kui tingimused, milles kontsern tegutseb, on omavahel lahutamatult seotud. Strateegiliste eesmärkide poole liikudes püüab Viru Keemia Grupp luua huvigruppide jaoks väärtust oma tegevuse igas etapis ning anda panuse riigi sotsiaalmajanduslikku arengusse.

Väärtuse loomine huvigruppide jaoks

Ühiskond

Vastutustundlik tootmine – keskkonna säilitamine

Aktsionärid

Kontserni väärtuse pikaajaline kasv ning kõrge dividenditootlus.

Partnerid

 • Väga heade tootmis- ja ökoloogiliste omadustega
 • Põlevkiviõlitoodete hea kättesaadavus ja stabiilne varustatus.

Töötajad

 • Stabiilsed töökohad.
 • Väärikas hüvitiste pakett.
 • Sotsiaalne tugi.
 • Mitmekesised võimalused erialaseks arenguks.

Riik

 • Energiaohutuse ja -sõltumatuse tagamine.
 • Panus majandusarengusse.
 • Maksud.
 • Põlevkivivaldkonna tehnoloogiline arendamine..

Kohalikud kogukonnad

 • Panus Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikku stabiilsusesse
 • Kohalike tootjate ja tarnijate areng.
 • Maksud.
 • Töökohtade loomine, keskkonnakaitseprogrammid.
 • Kohaliku kogukonna elukvaliteedi parandamine.
 • Elanikkonna, eriti laste ja noorte sotsiaalse aktiivsuse kasvu soodustamine.

Viru Keemia Grupp on tunnustatud kui vastutustundlik ettevõte

Iga-aastaselt tunnustab Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemaga, kui seadus nõuab. Ettevõte on saanud pronkstaseme märgise üheksa korda.

VKG jaoks ei ole sotsiaalne vastutus lihtsalt turunduslik võte, vaid see on väärtuspõhine ja pika perspektiiviga panustamine, mis aitab edendada regiooni, kultuuri, sporti ja läbi selle ka kõiki regiooni elanikke. Väga tähtis on üksteist kuulata ja üksteisega arvestada. Tänapäeval on pikaajaline edu võimalik üksnes siis, kui ühiskond toetab ettevõtlust.


Ahti Asmann

Juhatuse esimees

VKG jaoks ei ole sotsiaalne vastutus lihtsalt turunduslik võte, vaid see on väärtuspõhine ja pika perspektiiviga panustamine, mis aitab edendada regiooni, kultuuri, sporti ja läbi selle ka kõiki regiooni elanikke. Väga tähtis on üksteist kuulata ja üksteisega arvestada. Tänapäeval on pikaajaline edu võimalik üksnes siis, kui ühiskond toetab ettevõtlust.


Ahti Asmann

Juhatuse esimees

VKG toetustegevuse põhilised suunad

Meie prioriteet on toetada just Virumaad ning siin tegutsevate organisatsioonide, inimeste ja seltside ühiskonnakasulikku tegevust.

Kontsern pöörab eriti suurt tähelepanu piirkonna arengule, hoides tihedat sidet kohalike võimuesindajate ja elanikega. VKG toetab spordi-, kultuuri- ja haridusalgatusi ning panustab kohaliku elu edendamisse oma töötajate vabatahtliku töö kaudu.

Meie fookuses on ka põlevkivisektoriteemalised ning teadusarenduse projektid ja uurimused, mis on suunatud uuenduslike lahenduste otsimisele ja nende rakendamisele tööstuses.

Meie suurimad algatused

Meie suurimad 2018. aasta haridusprojektid

Eelmisel aastal, nii nagu varemgi, jätkasime aktiivset panustamist regionaalsesse haridusellu. Näeme oma rolli inseneeria ja keemiahariduse promomises ja toetamises.

Jätkasime stipendiumite väljaandmist Tallinna Tehnikaülikooli parimatele tudengitele

2018. aastal andsime TTÜ Arengufondi kaudu välja stipendiume kogusummas 11 660 eurot. VKG annab stipendiume välja kaks korda aastas.

Jätkasime stipendiumite väljaandmist Tallinna Tehnikaülikooli parimatele tudengitele

2018. aastal andsime TTÜ Arengufondi kaudu välja stipendiume kogusummas 11 660 eurot. VKG annab stipendiume välja kaks korda aastas.


VKG bakalaureuseõppe stipendiumid on elektroenergeetika, mehhatroonika, maa-teadused ja geotehnoloogia, keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia, soojusenergeetika.

VKG magistriõppe stipendiumi saavad keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, kütuste keemia ja tehnoloogia, soojusenergeetika ja elektroenergeetika tudengid.

VKG rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid on mõeldud Virumaa Kolledži kütuste tehnoloogia, tootmise automatiseerimise, masinaehitustehnoloogia, energiatehnika, keemiatehnoloogia, tehnoloogiliste protsesside juhtimise ning telemaatika ja arukate süsteemide eriala tudengitele.


Rohkem infot kontserni tegevusest selles valdkonnas leiab

Sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruandes