Majanduskeskkond
Sisukord

Majandus­keskkond

2018. aastal oli üldine majanduskeskkond kontserni jaoks jätkuvalt soodne. Kui 2017. aastal saavutas globaalne majanduskasv Maailmapanga andmetel viimase kümnendi kõrgeima taseme 3,1%, siis 2018. aastal oli see prognooside kohaselt võrreldaval tasemel ehk 3,0%. Järgnevatel aastatel eeldab Maailmapank majanduskasvu jätkumist tasemel 2,8–2,9% aastas.

Ka Eesti majanduskeskkonda iseloomustas 2018. aastal kasvu jätkumine. Statistikaameti andmetel suurenes Eesti SKT 3,9% võrra, mis võrreldes 2017. aasta 4,9%-ga on mõõdukam, kuid siiski ületab nii varasemaid aastaid kui ka globaalset keskmist majanduskasvu. Jätkuvalt teeb ettevõtjatele muret keskmise brutokuupalga hoogne kasv, mis 2018. aastal kasvas 7,3% (2017. a 6,5%), ületades keskmist majanduskasvu juba seitsmendat aastat järjest. Arvestades Eesti tööjõuturu iseärasusi, palkade kasvu pidurdumist lähiajal ei oodata, mistõttu konkurentsivõime tagamiseks peab töökohtadega kaasnev lisandväärtus jätkuvalt kasvama.

Kuna suure osa VKG käibest moodustab õlide müük, siis kontserni finantstulemusi mõjutab kõige enam just globaalsel õliturul toimuv. Soodsa makrokeskkonna taustal jätkasid 2018. aastal tõusmist ka kütuste hinnad. Ühelt poolt oli selle põhjuseks kasvav nõudlus kütuste järele – International Energy Agency (IEA) hinnangul kasvas globaalne kütuste nõudlus 2018. aastal 1,2% võrra tasemele 99,2 miljonit barrelit päevas. Teiselt poolt vedas hindade tõusu OPEC-i ja Venemaa kokkulepitud tootmismahtude kärpimine ning Venezuela tootmise järsk langus. Kuigi USA kasvav kildanafta tootmine osaliselt kompenseeris OPEC-i tootmismahtude langust, siis maikuus USA presidendi poolt tehtud otsus taastada Iraani sanktsioonid suurendas hinnasurvet veelgi ja oktoobriks tõusis Brent toornafta hind aasta alguse 66 USD/bbl tasemelt 86 USD/bbl-ni. OPEC-i tootmismahtude kasv, Iraani sanktsioonide kergendamine ja märgid majanduskeskkonna jahtumisest tõid aasta lõpuks Brenti hinna kiiresti tagasi tasemele 50 USD/bbl.

VKG müüb enamiku toodetud õlidest 1% väävlisisaldusega kütteõli hinna baasilt ja kuna ettevõtte kulud on eurodes, siis kontserni tulemusi iseloomustab kõige paremini alltoodud kütteõli hinnakurv.

1-% küteõli hind, 2017 -2018
400350300250200 01.2017 €/t 2017 keskmine 274 €/t 2018 keskmine 340 €/t 07.2017 07.2018 01.2018 01.2019

Võrreldes Brent toornaftaga on 1% kütteõli turg vähemlikviidne, mistõttu kütteõli hind võib turu pakkumise ja nõudluse vahekorrast sõltuvalt liikuda Brentist erinevalt. Lisaks mõjutab VKG tulemusi ka dollari kurss, mis 2018. aastal taas tugevnes ja aitas kaasa kasumlikkuse kasvule. Kokkuvõtvalt oli turuolukord VKG jaoks 2018. aastal igati soodne. Ebakindlust tuleviku osas tekitas ainult aastalõpus toimunud kiire kukkumine.

Majandusli­kud näitajad

Konsolideeritud kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes
2015 2016 2017 2018
Müügitulu 166 788 104 270 161 282 208 924
Müüdud toodete kulu -189 159 -106 147 -149 630 -170 353
Brutokasum -22 371 -1 877 11 652 38 563
Turustuskulud -3 360 -3 213 -4 046 -5 841
Üldhalduskulud -9 109 -9 471 -9 480 -9 724
Muud äritulud 9 973 10 153 7373 12 225
Muud ärikulud -1 745 -2 218 -1 485 -853
Ärikasum -26 612 -6 626 4 014 34 370
Kokku finantstulud ja -kulud -5 269 -8 589 -9 776 -6 901
Kasum enne tulumaksu -31 881 -15 214 -5 762 27 469
Erakorralised kulud
Tulumaks -300 -560
Aruandeaasta puhaskasum -32 181 -15 214 -5 762 26 909

Investeeringud arendustegevusse

Miljonites eurodes
2015
52
2016
5
2017
8
2018
5

Investeeringud keskkonda ja tööohutusse

Miljonites eurodes
2015
8
2016
14
2017
12
2018
9

Konsolideeritud bilanss

Tuhandetes eurodes
2015 2016 2017 2018
VARAD
Käibevara 71 086 65 398 75 552 108 992
Põhivara 485 513 518 354 479 175 613 357
VARAD KOKKU 556 599 583 752 554 727 722 348
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused kokku 75 383 52 343 50 093 172 469
Pikaajalised kohustused kokku 182 724 234 758 201 373 39 074
Kohustused kokku 258 107 287 101 251 466 211 543
Omakapital kokku 298 493 296 652 303 261 510 805
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 556 599 583 753 554 727 722 348

Bilansimaht

Miljonites eurodes
2015
298
258
556
2016
297
287
584
2017
303
251
554
2018
511
211
722
  • Omakapital
  • Kohustused