Juhatuse esimehe pöördumine
Sisukord

Juhatuse esimehe
pöördumine

Hea lugeja!


Viru Keemia Grupi missiooniks on väärtustada Eesti põhilist maavara – põlevkivi. Oleme seadnud eesmärgiks olla maailmas parim põlevkivi potentsiaali avamises. Praegu suudab VKG kasulikuks muuta 90% põlevkivis sisalduvast energiast, tootes kokku 623 500 tonni põlevkiviõli tooteid ja 1 TWh eri liiki energiat.


Eesti põlevkivi on tänapäeval väärtuslik eelkõige globaalse naftaturu kontekstis ning seetõttu on Eesti põlevkivisektor võtnud pöördumatult suuna eelkõige põlevkiviõli tootmisele ja väärindamisele. Tänu aastatepikkusele kogemusele, investeeringutele ja pidevale arendustööle oleme võimelised konkureerima turul, mille kasvuks prognoositakse järgneva 5 aasta jooksul keskmiselt 1,2% aastas. Niinimetatud vanade majanduste aeglasema kasvu kompenseerivad eelkõige Hiina ja India, kelle osakaal energiatarbimise kasvust moodustab hinnanguliselt 44%.

2018. aastal toimus energiaturul tavatarbijale märkamatu muutus – 1 tonni CO2 kvoodi hind tõusis 2018. aasta algusega võrreldes 3 korda ehk tasemele 25,3 eurot/t (8,2 eurot/t). Suures plaanis näitab CO2 hindade muutus turul, et vajadus põlevkivienergeetika sisemiseks restruktureerimiseks ja suunamiseks põlevkiviõli tootmisele on möödapääsmatu. Otsepõletamise teel toodetud kõrge CO2 jalajäljega elekter ei ole madalate elektrihindade juures enam konkurentsivõimeline ning riiklik energiapoliitika peab seda arvesse võtma. Majanduse konkurentsivõime alus on tagada tarbijale energiat vajalikul hulgal, nõutud ajal ja vastuvõetava hinnaga. Vaatamata taastuvenergia osakaalu kasvule tootmises on põlevkivielekter, tulevikus pigem õlitootmisel tekkivast uttegaasist toodetuna, jätkuvalt ainus reaalne lahendus varustuskindluse tagamiseks.

VKG on muutuste keskel hästi hakkama saanud. Oleme viinud oma tootmismahud optimaalsele tasemele ning keskendunud pigem toodangu kvaliteedi tõstmisele ja energiaefektiivsuse parandamisele. Näeme kasutamata potentsiaali nii õlide kui ka uttegaasi väärindamises ja automatiseerituse suurendamises. Nõudluse kasv naftatoodete järele on oluliselt tõstnud välisettevõtete huvi väga hästi toimiva Petroteri tehnoloogia vastu. Pideva arendustööna loodud ja patenteeritud lahendused on väärtus, mille ekspordipotentsiaal on selgelt kasvamas.

Majandusliku jätkusuutlikkuse raamid seab Eesti põlevkivile globaalne energiaturg, kuid pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks on oluline töötada nutikal, keskkonda säästval ja ühiskonnale aktsepteeritaval moel. „Energiasääst“, „jäätmevaba tootmine“, „CO2-neutraalne majandus“ on vaid lühike loetelu eesmärkidest, mille poole iga ettevõte tänapäeval püüdleb.

Tootmise mõju aktsepteeritavus ühiskonnale on VKG tegevuse nurgakivi. 2018. aastal viisime läbi mitmeid projekte tootmises tekkiva tolmu ja lõhnaainete vähendamiseks, taaskasutasime kogu kaevandamise käigus tekkiva aheraine ning hakkasime kaasajastama keskkonnamõju mõõtmise metoodikat. Põlevkivienergeetika ettevõtted tervikuna on muutnud keskkonnaga seotud tegevused ja eesmärgid igapäevase töö lahutamatuks osaks. Teostatud investeeringud on viinud olukorrani, kus põlevkivitööstuse mõju Eesti õhukvaliteedile on kukkunud neljandale kohale transpordi, põllumajanduse ja valglinnastumise järel.


2019. aastal möödub 95 aastat põlevkiviõli tootmise algusest Eestis, tänase VKG tootmisterritooriumil.


VKG töötajatest keemikud, kaevurid ja energeetikud kannavad edasi aastatega loodud traditsioone, teadmisi ja kogemusi. Tahan tänada kõiki tänaseid ja endisi VKG töötajaid, et oleme suutnud Eesti maavara – põlevkivi – hoida ja arendada globaalsel turul konkurentsivõimelise energiaallikana.

Ahti Asmann

Viru Keemia Grupi kontserni juhatuse esimees