Juhtimine
Sisukord

Juhtimine

VKG ärijuhtimise süsteem võimaldab kontsernil järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid kõigis etappides, alates äristrateegia väljatöötamisest kuni reaalse äritegevuseni.

Ärijuhtimise süsteem vastab seadustele ja normatiividele ning ettevõtte sisestandarditele. Selles valdkonnas joondub ettevõte maailma parimate kogemuste ja edukamate praktikate järgi.

VKG juhatus

Kontserni tegevjuhtimise eest vastutab Viru Keemia Grupi juhatus, kes lähtub nõukogu otsustest, juhenditest ning kontserni strateegiast. Nii juhatuse esimehe kui ka juhatuse liikmed määrab ametisse nõukogu. Aruandluse perioodi jooksul ei toimunud muudatusi kontserni juhatuse koosseisus.

Viru Keemia Grupi juhatus koosneb viiest liikmest: juhatuse esimees, juhatuse aseesimees ja tehnikadirektor, finantsdirektor, VKG Kaevanduste juhatuse liige ning VKG Oili juhatuse liige.

Kolm juhatuse liiget – Ahti Asmann, Meelis Eldermann ja Jaanis Sepp – juhivad kontserni tööd tervikuna ning kuuluvad tütarettevõtete nõukogudesse. Kaks juhatuse liiget – Margus Kottise ja Nikolai Petrovitš – on kontserni strateegiliselt kõige tähtsamate ettevõtete juhid.

image alt text

Kõikides kontserni õigustoimingutes esindavad ettevõtet kaks juhatuse liiget ühiselt, kusjuures üks nendest peab olema kas juhatuse esimees või aseesimees.

Juhatuse liikmetele makstakse igakuiselt teenistustasu, mis koosneb tasust juhatuse liikme ülesannete täitmise eest ning ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu järgimise eest. Juhatuse liikmete ülesanded on fikseeritud juhatuse liikmetega sõlmitud teenistuslepingutes. Teenistuslepingu kohaselt on juhatuse liikmetel võimalus saada täiendavat rahalist tasu, mille maksmine toimub nõukogu otsuste alusel.

Juhatuse tegevuse järelevalve

Järelevalvet emaettevõtte juhatuse tegevuse üle teostab nõukogu, mille koosseisusse kuuluvad:

image alt text

Toomas Tamme
(esimees)

image alt text

Priit Piilmann

image alt text

Margus Kangro

image alt text

Ants Laos

image alt text

Elar Sarapuu

image alt text

Jaan-Mihkel Uustalu
(kuni 31.12.2018)

Aruandluse perioodi jooksul toimus nõukogu koosseisus üks muudatus: aasta lõpus kutsuti tagasi Jaan-Mihkel Uustalu. Edaspidi jätkab nõukogu viieliikmelises koosseisus.

Nõukogu istungid toimuvad kord kuus, reeglina iga kuu viimasel kolmapäeval. Nõukogu kooskõlastust vajavad kiireloomulised küsimused otsustatakse elektrooniliste sidekanalite teel.

Auditikomitee

Audiitortegevuse seaduse kohaselt loetakse kontserni Viru Keemia Grupp avaliku huvi üksuseks, millel peab olema moodustatud auditikomitee. VKG auditikomitee liikmed on Ants Laos (komitee esimees), Priit Piilmann, Margus Kangro ja Elar Sarapuu. Vastavalt põhimäärusele on auditikomitee nõuandev organ Viru Keemia Grupi nõukogule raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas.

Aktsia ja aktsiakapital

2018. aasta 1. jaanuari seisuga oli VKG aktsiakapitali nimiväärtuseks 6 391 164,21 eurot. Aastatel 2008–2018 aktsiakapitalis muudatusi toimunud ei ole. Viru Keemia Grupi aktsiad ei ole noteeritud väärtpaberibörsil.

Ettevõttel on neli aktsionäri ning nende osalus oli 31.12.2018 seisuga järgmine:

 • OÜ Tristen Trade 38,91%,
 • OÜ Alvekor 25,49%,
 • Ants Laos 19,53%,
 • OÜ Sergos Invest 16,07%.
image alt text

Juriidiline struktuur seisuga 31.12.2018

 • Viru Keemia Grupp AS
  • VKG Oil AS 100%
   • VKG Energia OÜ 100%
  • VKG Kaevandused OÜ 100%
  • VKG Logistika AS 100%
  • Viru RMT OÜ 100%
  • VKG Soojus OÜ 100%
  • VKG Elektrivõrgud OÜ 100%
  • VKG Diisel OÜ 100%