Arendused IT-valdkonnas
Sisukord

Arendused IT-valdkonnas

Innovatiivsed automaatika ja IT-lahendused tõstavad tehnoloogiliste ja äriprotsesside juhtimise efektiivsust ja turvalisust ning võimaldavad teha kaalutletud juhtimisotsuseid.

Kontsernis on läbi viidud IT-lahenduste audit ja koostatud strateegia, mille üks eesmärk on lähiaastatel asendadafinantstarkvara BAAN ja personaliprogramm TAAVI kontserni ettevõtete ressursiplaneerimise (ERP) tarkvaraga.

2018. aasta peamine arengusuund oli tehnoloogiliste ja äriprotsesside IT-platvormide sidususe tagamine, andmete kogumine ja nende töötlemine, mis võimaldab andmepilvest soovitud valiku alusel genereerida vajalikke aruandeid.

Eelmisel aastal juurutasime VKG Energias OSISoft PI programmi, mis võimaldab andmete kogumise tehnoloogiliste protsesside juhtimise süsteemist SCADA ning siduda need teiste IT-programmidega ning visualiseerida PI Visioni abil. Andmed kuvatakse reaalajas, mis võimaldab nende analüüsi ning optimaalseid juhtimisotsuseid vahetult protsessi käigus. Samuti võimaldab OSISoft ajalooliste andmete taasesitamist graafikute abil ning seekaudu vähendada produtseeritavate aruannete arvu.

Üks 2018. aasta prioriteete oli IFS varahaldusprogrammi arendamine ettevõtetes, sealhulgas töökäskude vormindamine ja tööaja mõõtmine. Integreeriti varahaldusprogramm ja geoinfosüsteem, mille tulemusel on võimalik siduda võrkudes tehtavad tööd ja kulud võrgu konkreetse asukoha koordinaatidega.

QlickView ärianalüütilist tarkvara rakendati täies ulatuses peale SCADA andmete ühildamist. See võimaldab siduda ja kuvada ettevõtete finants-, tootmis-, keskkonna-ja müügiandmete aruandluse.

Eelmisel aastal viisime läbi arvutivõrgu auditi, mis hõlmas võrguseadmeid, loogilist topoloogiat ning laiamahulist IT-süsteemide monitooringut. Selle alusel planeerime riistvara ja võrgu investeeringuid ning moderniseerime plaanipäraselt kontserni arvutivõrku.

IT-turvalisuse tagamise ja parandamise eesmärgil viidi läbi vastav välisaudit, mis hõlmas endas nii füüsilise IT-taristu kui ka kasutusel olevate tarkvarade süva turvatestimist.

Juurutati laiapõhjaline IT-monitooringusüsteem ning testiti kasutajate turvateadlikkust. Saadud teavet kasutatakse edasiste koolituste planeerimiseks. Koostatud raportis on toodud soovitused ja tegevused edaspidisteks arendusteks ja parendusteks IT valdkonnas.

2019. aastal on oluline jätkata ettevõtte ressursiplaneerimise tarkvara (ERP) testimist ning juurutamist. Prioriteediks on eelnevatel aastatel koostatud äriprotsesside kaardistamise ja analüüsi etapis loodud kaartide (As-Is) alusel uute IT-lahenduste kasutusevõtmine koos protsessikaartide (To-Be) loomisega. Eesmärk on automatiseerida kontserni Keskkonnaametile esitatavad keskkonnaaruanded ja arveldusgrupi aruanded raamatupidamisele. Teeme esimesed sammud IoT ehk internet of things rakendamise suunas.