Ohutus
Sisukord

Ohutus ennekõike

Meie eesmärk on õnnetustevaba töökeskkond. Oma töötajate ja alltöövõtjate ohutuse tagamiseks ning keskkonnamõju minimeerimiseks on kontsern seadnud eesmärgi olla täiesti õnnetustevaba. Tootmisohutuse ja töökaitse tagamine kõikide kontserni ettevõtete objektidel ja tegutsemisaladel viiakse ellu süsteemse lähenemise ja tõhusa koostöö alusel.

Usume, et nulleesmärgi saavutamise eeldus on tööõnnetuste vähendamine plaanipärase ja süsteemse tegevusega töötingimuste ja töökaitse täiustamisel. Lisaks täiustame riskijuhtimist tootmisohutuse vallas, investeerime edumeelsetesse tehnoloogiatesse, suurendame oma seadmete töökindlust ja edendame ohutuskultuuri.

Kontserni nulleesmärgi saavutamiseks on iga juht võtnud endale isiklikud tootmisohutuse suurendamisega seotud kohustused. Need kohustused kajastuvad juhtidele eesmärgiks seatud tulemuslikkuse näitajates.

Peamised tööohutuse põhimõtetes sõnastatud eesmärgid on järgmised:

Tootmistraumade, kutsehaiguste, avariide ja kahjulike keskkonnamõjude vähendamine

Ohutu tootmise korraldamine igakülgse analüütika ning tootmisriskide juhtimise ja minimeerimise kaudu

Parimate võimalike valdkondlike tavade juurutamine, mis võimaldab meil liikuda edasi ja aitab saavutada ÜRO säästva arengu eesmärke.

Hoides silme ees selgeid eesmärke ning kaasates süsteemselt tegevusse kõiki huvitatud pooli rakendame kõikvõimalikke jõupingutusi, et tagada järjest paremad tulemused.

Prioriteedid

 • töötajate teadlikkus ehk kõrge ohutuskultuur igal tasemel;
 • tootmisprotsesside töö- ja keskkonnaohutuse tagamine;
 • turvalised ja ohutud töötingimused;
 • traumade ennetussüsteemi juurutamine;
 • tööõnnetustest tingitud surmajuhtumite puudumine;
 • suurõnnetuste puudumine;
 • riskile orienteeritud lähenemine töökaitse ning tootmisohutuse tagamisel;
 • üksteisele järgnevate toimingute põhimõtte rakendamine – järgmine tegevus kujundatakse eelmise tasandi toimingu tulemuste põhjal saadud andmete alusel.

Tootmisohutuse, töökeskkonna tingimuste parendamise ja töökaitse ning erakorraliste olukordade ennetamise ja likvideerimise programmi üritused on suunatud õnnetusjuhtumite ja traumade ennetamisele, tööohutuse kultuuri juurutamisele, töötajate kaitsevahendite tagamisele, õppuste ja juhendamiste läbiviimisele, kutsehaiguste profülaktikale.

Meie arvates on õnnetusjuhtumite vähendamisel kõige olulisem rakendada tootmisohutuse, töö- ja keskkonnakaitse juhtimise süsteemi ning tõsta töötajate ja organisatsiooni juhtide tööohutusalast motivatsiooni.

Juba mitmendat aastat rakendatakse kontsernis uudseid ohutuse taset tõsta võimaldavaid vahendeid, mille hulka kuuluvad:

 • ohutuskülastuste läbiviimine liinijuhtimise juhtide osalusel;
 • ohututemaatiliste päevade läbiviimine;
 • ühisüritused päästeametiga;
 • harjutusprogrammi Edutaizer kasutamine;
 • ohtlike olukordade registreerimine.

Töökaitse ja tootmisohutuse alase tegevuse edasiseks täiustamiseks on kavas tõhustada tööd järgmistes suundades:

 • ohtlike olukordade ennetamise ja/või likvideerimisega seotud otsuste tegemise operatiivsuse tõstmine;
 • juhtide ja töötajate huvi suurendamine ohutute töömeetodite tagamise ja järgimise vastu;
 • tingimuste loomine õnnetusjuhtumite ennetamiseks allhankijate (alltöövõtjate) juures.

Õppused töökaitse valdkonnas

Kontsernis viiakse igal aastal läbi üritusi, mille eesmärk on tõsta töötajate teadlikkust tootmis- ja tuleohutusest ning töökaitsest, viimistlemine vastavaid oskusi ja parandada selle valdkonna väljaõppe kvaliteeti. Peamised üritused hõlmavad järgmist:

 • töötajate statsionaarne ja kaugõppes väljaõpetamine, ettevalmistus ja kvalifikatsiooni tõstmine;
 • tootmisohutuse ja töökaitse õppe- ja kontrollprogrammide ajakohastamine;
 • ohtlikke objekte ekspluateeriva personali eritreeningu süsteemi juurutamine;
 • ohutuskultuuri edendamise toetamine.

2018. aastal hakati kontsernis kõikjal ja aktiivselt kasutama nii oma töötajate kui allhankijate töötajate elektroonilist ja video teel juhendamist.

Töökaitse koostöö ametiühinguga

Kontserni baasil tegutsev ametiühinguorganisatsioon osaleb samuti aktiivselt töökaitse küsimustes. Keemikute ametiühing on kontserni partnerina kaasatud tervesse ritta protsessidesse, näiteks ohutusnõuete järgimine, kutsetraumade ja kutsehaiguste profülaktika, isiku- ja kollektiivsete kaitsevahendite tagamine, töötajate teavitamine tööohutusest ja muud tööohutuskultuuri juurutamise viisid.

Koostöö kohalike kogukondadega

VKG on suurtootmisobjekt, mis loob kohalike elanike jaoks palju töökohti. Aruandeaasta lõpu seisuga oli põlevkivi kaevandamise ja töötlemise segmendis hõivatud ligikaudu 1 750 töötajat, peamiselt kohalike elanike hulgast. Meie põlevkivitöötlemisobjektid paiknevad linna piires, mistõttu on elanikkonna ja töötajate ohutus meie jaoks prioriteet. Rakendame tööstusohutus- ja töökaitsealaseid programme, püüdes minimeerida tootmise avariiriske. Olulise rolli selles protsessis omistame tööohutuskultuuri parendamisele.

Koostöö allhankijatega

Kontsern kehtestab töötajatele ja allhankijatele, kes teostavad töid kontserni objektidel või VKG huvides tootmisohutuse ning töö- ja keskkonnakaitse valdkonnas ühtsed nõudmised, sealhulgas kohustuse juhinduda tegevuse kavandamisel ja teostamisel rahvusvahelise õigusega kehtestatud normidest ja kehtivatest seadustest ning kohustuse hoida ära kahjulik mõju loodusele, sealhulgas taime- ja loomariigile, projektide teostamise maa-alal.

Allhankijatega sõlmitud tööde teostamise ja teenuste osutamise lepingutesse on kohustuslikus korras lisatud vastavad tingimused. Allhankijate suhtes võetakse kohustus viia kontserni objektidel töötavatele töötajatele läbi õppused, selgitavad instrueerimised isikukaitsevahendite, transpordi kasutamise, keskkonnakaitse valdkonna ja muude, vastavate normatiividega kehtestatud nõuete täitmise kohta.

Kaevanduse töötajate töötingimuste parandamine

Põlevkivi kaevandamisega maa-alusel meetodil kaasnevad töökeskkonna puudused nagu piiratud ruum, kõrgendatud müra- ja vibratsioonitase ning äärmuslikud temperatuurid.

Kahjulike tegurite mõju vähendamiseks Ojamaa kaevanduses on kasutusel tänapäevased kaevandustehnoloogiad, mida iseloomustavad oluliselt väiksemad riskid töötajate kutsealasele tervisele. Töötingimused paranevad ka tänu kvaliteetsetele konditsioneeri- ja ventilatsioonisüsteemidele, vibratsiooniallikatega kontakti välistavate süsteemide kasutuselevõtule ja spetsialiseeritud isikukaitsevahendite kasutamisele. Lisaks sellele võetakse meetmeid töötajate kutsehaigustele eelsoodumuse varajaseks kindlakstegemiseks, mis võimaldab viia neid õigeaegselt üle teisele tööle, kus on välistatud kontakt kahjulike tootmisteguritega.

Arvame, et ülaltoodud ja muud meetmed kajastuvad positiivselt töötajate tervises, eriti pikaajalise maa-aluse tööstaažiga töötajate puhul, ja aitavad registreeritud kutsehaiguste arvu aja jooksul miinimumini viia.


2018. aasta lõpu seisuga omavad kuus seitsmest VKG tütarettevõttest rahvusvahelist OHSAS 18001 standardile vastavust tõendavat sertifikaati, mis võimaldab arendada kõigi äriprotsessidega integreeritud töökaitse ja tööstusohutuse juhtimissüsteemi.

Ohsas 18001

Ohutuskultuur

Ohutuskultuuri edendamiseks on ellu kutsutud algatus „Teata ohust!“. Ohtlike olukordade (ingl near miss) registreerimise süsteem käivitati 2017. aastal ning selle kaudu saab iga töötaja kiirelt ning mugavalt teatada tööl esinevatest ohuolukordadest.


Ohuolukordade süsteem võimaldab ennetada tööõnnetusi reageerides aegsasti esile tõusnud probleemidele. Seda süsteemi juurutades ja kasutades saame kaasata kõiki töötajaid töökeskkonna paremaks muutmisse. Praegu kasutatakse ohtlike olukordade registreerimiseks mitut võimalust. Kõige lihtsam ning kõigile kontserni töötajatele ja alltöövõtjatele kättesaadav viis on kontserni veebilehe www.vkg.ee kaudu. Mullu registreeriti süsteemi kaudu üle 600 ohtliku olukorra, mis on aastatagusest 6,5 korda parem tulemus ning mille õigeaegne lahendamine võimaldas õnnetusi ära hoida.

Töötajaid kaasatakse tööohutuse edendamisesse ka läbi avatuse ning suhtlemise. Kõigil töötajatel on võimalik kandideerida töökeskkonnavolinikuks ning läbi selle võtta osa töökeskkonnanõukogu tööst. Töökeskkonnavolinikud on töötajate poolt valitud esindajad ning nad võtavad osa töökeskkonnanõukogu tööst koos tööandja esindajatega.

Üheks ohutuskultuuri tõstmise meetmeks on kontsernis kehtestatud 9 elupäästvat reeglit, mille järgimine on kohustuslik kõikidele töötajatele, seal hulgas alltöövõtjatele ning külalistele.

 • Enne töö alustamist veendu, et see on ohutu. Kui töötingimused ja -käitumine ei ole ohutud, siis lõpeta töö.

 • Eritöid tee ainult kehtiva loa alusel.

 • Kõrgustes töötamisel kasuta kukkumiskaitsevahendeid.

 • Veendu alati, et seadmed ja töövahendid on korras.

 • Turvaseadmete ja avariikaitsmete väljalülitamiseks peab olema vormistatud seadme juhataja kirjalik luba.

 • Tõstetöid tee ohutult. Ära liigu koorma all või ohutsoonis.

 • Kasuta ettenähtud isikukaitsevahendeid.

 • Ära viibi tööl alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all.

 • Ära suitseta väljaspool ettenähtud suitsetamisalasid.

2018. aasta statistika

2018. aastal registreeriti kontsernis kokku 16 tööõnnetust, mis on 16% võrra parem tulemus, kui aasta varem. Surmaga lõppenud tööõnnetusi kontserni töötajatega aset ei leidnud.

Tervisekahjustuse raskusastme lõikes registreeriti kontsernis 2018. aastal seitse raske kehavigastusega lõppenud tööõnnetust ja seitse kerge kehavigastusega tööõnnetust ning kahe tööõnnetuse korral vajati ainult esmaabi saamist. Võrreldes 2017. aastaga raskete tööõnnetuste arv jäi saamaks, kuid kergete tööõnnetuse arv langes 5 võrra.

Rasked tööõnnetused toimusid ettevõtetes:

 • Viru RMT – 1
 • VKG Oil – 3
 • VKG Energia – 2
 • VKG Kaevandused – 1

2018. aasta tööõnnetuste peamisteks põhjusteks olid:

 • tööohutusnõuete rikkumine töötaja poolt;
 • ettevaatamatus;
 • valed töömeetodid;
 • liikumistee/tööruumi mittevastavus ohutusnõuetele;
 • isikukaitsevahendite mittekasutamine;
 • töö ebapiisav organiseerimine.

TÖÖÕNNETUSTE ARV AASTATE KAUPA KOOS TÖÖTAJATE ARVUGA

2014
8
5
2 152
2015
9
5
1 995
2016
18
8
1 785
2017
12
7
1776
2018
7
7
1761
0
0
500
1000
15
1500
2000
30
 • Kerged tööõnnetused
 • Rasked tööõnnetused
 • Töötajate arv

TÖÖÕNNETUSTE ARV TÖÖTAJATE KOHTA AJAVAHEMIKUS 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018
Töötajate arv 2152 1995 1785 1776 1761
Tööõnnetuste arv 13 14 26 19 16
Tööõnnetuste arv töötaja kohta 0,006 0,007 0,015 0,011 0,009

Tööõnnetusi kokku (nii raskeid kui kergeid) on aastatel 2009–2018 kõige rohkem toimunud VKG Oilis – 50, Viru RMT-s – 28 ja VKG Kaevandustes – 29. Tööõnnetuste arvukus ülalmainitud ettevõtetes on tingitud tehtava töö ohtlikkusest (allmaakaevandamine, ohtlike kemikaalide käitlemine, tehnoloogiaseadmete remont ja teenindamine) ning töötajate arvust.

Kõige olulisemad meetmed töökeskkonna parandamiseks aastal 2019:

 • ohtlike olukordade registreerimise süsteemi täiendamine,
 • kontsernis juhtunud tööõnnetuste ning avariide põhjuste sügav analüüs,
 • tööohutuse tähtsuse tõstmine töötajate jaoks ja ohutuskultuuri arendamine.
 • tööohutuskoolituste ja -eksamite korraldamine e-õppekeskkonna vahendusel.

Toome välja total recordable incident rate’i ehk TRIR-näitaja viimase kolme aasta statistika, mis kajastab tööõnnetuste arvu miljon töötunni kohta. Kontserni keskmine TRIR-näitaja on viimasel kolmel aastal langevas trendis: 2017. aastal vähenes see 24% ja mullu 13%.

PERIOODI 2016-2018 TRIR KESKMISED NÄITAJAD

2016 2017 2018
Viru RMT 11,2 12,0 11,2
VKG OIL 11,0 6,4 5,7
VKG Energia 8,9 0 9,6
VKG Logistika 3,9 9,1 0
VKG Elektrivõrgud 10 0 0
VKG Kaevandused 4,1 5,2 4,2
VKG Soojus 0 0 0
Kontserni keskmine 7,9 6,0 5,2

Kemikaaliohutus

VKG osaleb aktiivselt keemiatööstuse ettevõtmistes kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Kontsern on Eesti Keemiatööstuse Liidu (EKTL) liige ning seeläbi tihedalt seotud Euroopa ja maailma keemiatööstuse katusorganisatsioonide CEFIC ja ICCA vabatahtlike algatuste rakendamisega. Hoolime ja Vastutame (Responsible Care – RC) initsiatiivile pühenduti juba üle 15 aasta tagasi.


Kemikaalohutuse eesmärk on vähendada kemikaalidega seotud riske, et vältida kahjulike mõjude tekkimist. VKG-s tulenevad riskid toodetavate ja kasutatavate ohtlike kemikaalide omadustest ning võimalikust kokkupuutest. Vastavalt olemasolevatele riskidele võetakse nende vähendamiseks meetmeid.

Ohtlike kemikaalide arvestus ja aruandlus


Kemikaaliriskide juhtimise eelduseks on piisava informatsiooni olemasolu kemikaalide omadustest ja nende kasutamise tingimustest ettevõttes.

Seega peetakse VKGs ohtlike kemikaalide üle arvestust ja aruandlust ning ühtlustatakse ja parandatakse seda terve ettevõtte tasandil, . Kontserni prioriteediks selles vallas on tütarettevõtete vaheline koostöö, sünergia ja teineteiselt õppimise soodustamine. Ettevalmistavad tööd aruandluse ja arvestuse ühtlustamiseks algasid juba varem, kuid 2013. aastal jõuti esimeste reaalsete ja võrreldavate tulemusteni.

Järgnevatel aastatel on süsteemi täiustatud, ning praegu peetakse ettevõtetes kasutatavate kemikaalide kohta arvestust süstemaatilises andmebaasis. Arvestuse pidamine näitab, kus on vajalik lisaandmete kogumine, millistel töökohtadel on tegemist ohtlike kemikaalidega ja seeläbi aitab hinnata nende kasutamise riske, annab informatsiooni riski vähendamise kontrollimiseks töökohtadel või keskkonda viidavate heitmete kontrolliks.

Tootevastutus


REACH-määrus on Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist.

REACH kohustab kõiki keemiliste ainete tootjaid välja selgitama oma kemikaalide omadused ja need registreerima. Seega on ka VKG esitanud Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) registreerimistoimikud kõikide ainete kohta, mida toodetakse aastas üks (1) tonn või rohkem aastas. Registreerimistoimikud on väga mahukad, spetsiifilised, komplekssed ja detailsed dokumendid, mis sisaldavad informatsiooni aine omaduste, kasutuse ja ohutusnõuete kohta.

REACH võimaldab kogu Euroopa keemiatööstuse jaoks tulemuste ja kasulikkuse võimendamist ning avalikkuse usalduse tõstmist kemikaalide ohutu käitlemise suhtes.

Global Product Strategy – GPS


2013. aastal otsustas VKG Eestis esimeste ettevõtete seas liituda Ülemaailmse Tootestrateegia (Global Product Strategy – GPS) juurutamise projektiga. GPS on ICCA juhitud vabatahtlik algatus, mis koos RC ülemaailmse hartaga moodustab vundamendi keemiatööstuse panusele ÜRO ellu kutsutud rahvusvahelises kemikaalijuhtimise strateegias (SAICM). GPSi väljundiks on ohutusteabe kokkuvõtted (GPS Product Safety Summary), mis sisaldavad riskianalüüsi ning riskijuhtimise teabe kogumit kergesti arusaadavas vormis, mida saab edastada töötajatele, allkasutajatele ja teistele huvitatud isikutele. Need kokkuvõtted sisaldavad ohtude ja kokkupuudete teavet, riskijuhtimise soovitusi ning kemikaalide kasutamisest tulenevat kasu ühiskonnale.

GPSi peamised eesmärgid

 • 1.

  Levitada laialdasemalt teadmisi ainete ohtude kohta.

 • 2.

  Edendada tootevastutust ja kindlustada nõuetekohane kemikaalide käitlemine ja kasutamine kogu väärtusahela ulatuses sõltumata geograafilisest asukohast (vähendada erinevusi arengumaade ja tööstusriikide vahel), pakkudes asjakohast ja usaldusväärset teavet.

 • 3.

  Suurendada läbipaistvust, aidates ettevõtetel pakkuda sidusrühmadele informatsiooni müügil olevate kemikaalide kohta kergesti arusaadavas formaadis – GPS ohutusteabe kokkuvõtte vormis.

Aastal 2018 on toote ohutuse info avalikkusele kättesaadav kõigi VKG turustatavate ainete kohta.