Meie inimesed
Sisukord

Meie inimesed

VKG tähtsaimad strateegilised partnerid jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisel on meie töötajad. Meie töötajaskond toetab ja jagab ettevõtte väärtusi. Meie prioriteet on heade töötajate leidmine ja nende hoidmine pakkudes maksimaalseid arenguvõimalusi.

Personalijuhtimise strateegia on sõnastatud Viru Keemia Grupi üldstrateegias ja see on suunatud stabiilsele pikaajalisele arengule, mis tugineb traditsioonidele ning põlevkivi kaevandamise ja töötluse aastatepikkusele kogemusele.

Meie eesmärk on saavutada personaliinvesteeringute maksimaalne tootlus, tugevdades kontserni olulisimaid konkurentsieeliseid nagu suutlikkus välistegurite muutustega kiiresti kohaneda ja edukalt uuendusi juurutada. Sotsiaalne orienteeritus, aga samuti seaduste tingimusteta järgimine on meie aluspõhimõteteks partnersuhetes töötajate ja ametiühingutega.

Meie personalipoliitika fookuspunktid

2018. aasta lõpu seisuga töötas Viru Keemia Grupis 1762 inimest - 1319 meest ja 443 naist.

Kontserni töötajate struktuur vanuse järgi, 2018

image alt text
Töötajate jaotus kategooriate järgi, 2018

image alt text
Sooline suhe kontserni juhtimises, 2018

image alt text
Töötajate jaotus tegevuse põhisuundade järgi, 31.12.2018 seisuga

image alt text

Personalistruktuur on viimase kahe aasta jooksul olnud stabiilne:

  • erinevate kategooriate töötajate suhe on jäänud peaaegu muutumatuks;
  • tööga hõivatud meeste arv on suurem kui naiste arv, mis on selgitatav kontserni tegevusala spetsiifikaga, 2018. aasta 31. detsembri seisuga oli kontserni töötajatest 75% mehed ja 25% naised;
  • kuni 50aastaste töötajate osa on umbes 50%.

Meie inimesed on lojaalsed ja töökad, keskmine staaž ettevõttes on 17 aastat ja pikima staažiga töötaja on meiega olnud 52 aastat.

VKG töötajatele makstav keskmine brutopalk oli 2018. aastal 1 480 eurot, mis on Ida-Virumaa keskmisest brutopalgast rohkem kui kolmandiku võrra suurem. Töötajatele makstakse lisatasu õhtusel ja öisel ajal töötamise eest. Kontsern järgib rangelt töö- ja puhkeaja seadust. Tööaja režiim sätestatakse töösisekorras vastavalt seadustele ja kollektiivlepingule. Töötajate puhul, kelle tööajarežiim erineb tööandja sätestatud üldreeglitest, reguleeritakse see küsimus töölepinguga, arvestades tootmise iseloomu, spetsiifikat ja töötingimusi. Muuhulgas võetakse kasutustele vahetustega töö juhul, kui tootmisprotsessi kestus ületab lubatud igapäevase töö kestuse, aga samuti eesmärgiga kasutada seadmeid tõhusamalt, suurendada väljastatava toodangu või osutatavate teenuste mahtu. Vahetustega töö korral peab iga töötajate rühm töötama sätestatud tööaja kestuse jooksul vastavalt vahetusgraafikule. töötab vahetusgraafikud välja, Vahetusgraafikute koostamisel arvestab tööandja töötajate esindusorgani seisukohti ja teavitab töötajaid uuest graafikust allkirja vastu mitte hiljem kui üks kuu enne graafiku kehtima hakkamist.

Lisaks palgale makstakse kontserni töötajatele staažitasu, sünnitoetust, juubelitoetust ja kurvematel sündmustel matusetoetust. Väikeste lastega emadel võimaldame kasutada täiendavalt tasustatud lisapuhkust.

Väärtustame oma töötajaid läbi traditsioonide: keemikute ja kaevurite päevade tähistamine, jõulupeod nii töötajatele kui ka nende lastele, juubilaride tänuüritus, koolikella pidu 1. klassi astuvatele lastele ja nende vanematele, kus lapsed saavad kingituseks koolitarvetega varustatud koolikoti.

Personaliarendus


Korporatiivne personali õppe- ja arengusüsteem on suunatud kontserni strateegilistele plaanidele ja vajadusele kindla kvalifikatsiooni ja kompetentsiga töötajate järele. Me oleme eeskätt orienteeritud oma töötajatele vajalike oskuste ja kompetentside õpetamisele ja arendamisele ning noorte spetsialistide kaasamisele ja arendamisele.

Koolitusprogrammid järjestatakse personali eri rühmade puhul ilmnenud väljaõppevajaduste prioriteetsuse printsiibil ning tuginevad töötajatele esitatavate nõudmiste ja olemasoleva kompetentsitaseme vastuolude analüüsile. Me kasutame laia valikut koolitusvahendeid ja -meetodeid, lähtudes nende kasutamise majanduslikust ja metodoloogilisest otstarbekusest.

2018. aastal alustas kontserni tütarettevõte VKG Oil ettevalmistust sertifitseerimiseks vastavalt standardile ISO 50001. Personali teadlikkuse suurendamiseks antud standardi nõuetest on juba läbi viidud koolitus, milles osalesid kõrgema ja kesktaseme juhid, kokku 50 töötajat. Sertifitseerimine on planeeritud 2019. aastale.

Juhtide teadlikkuse tõstmiseks kvaliteedi alal viidi läbi koolitus teemadel riskijuhtimine ja üleminek standardilt OHSAS 18001 standardile ISO 45001 ; antud üleminek onkontserni ettevõtetes planeeritud aastaile 2019–2020.

Koostöös Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžiga algatati remondirühma töötajate arenguprogramm järgmistes ainetes: seadmete remont, materjalid, mehhanismide ja masinate teooria. Õppetöö kogumaht on 96 tundi. Samuti viidi antud sihtauditooriumi jaoks läbi õppetöö teemal TPM (total productive maintenance).

Infoohutus


Pöörame palju tähelepanu infoohutuse tagamisele: loodud on kontserni IT-kaitsesüsteem, tagatakse infoohutuse protsesside metodoloogiline abi, infoohutuse spetsialistid osalevad IT-lahenduste väljatöötamises kõige varasematest staadiumidest alates.

2018. aastal koostati eelneva analüüsi põhjal andmekorralduse ja andmete ohutuse tegevuskava, mille peamine eesmärk on tingimuste loomine ohutu digiarengu tarbeks, arvestades tormiliselt kasvavat arvutitehnikaga seotud ohtude taset.

Tegevuskava määrab andmekaitse peamised põhimõtted ja lähenemisviisid, sihtsüsteemi võtmeelemendid ja infoohutuse arengu prioriteetsed suunad. Üks oluline infoohutuse aspekt on inimteguriga seotud riskide minimeerimine. Seega vastavad arengusuunad hõlmavad töötajate teadlikkuse suurendamist arvutiga seotud ohtude suhtes, infoohutuse kultuuri edendamist ja infoohutuse oskuste suurendamist töötajate seas. 2018. aastal algas perioodiliste küberõppuste läbiviimine, korraldati kasutajate ja tehnilise IT-personali teavitamine uutest arvutiga seotud ohtudest.

Koostöö õpeasutustega

VKG annab Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi kaudu välja stipendiume alates 2006. aastast. Vahemikus 2006–2018 oleme andnud välja stipendiume kokku üle 95 000 euro.

VKG bakalaureuseõppe stipendiumid on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna elektroenergeetika, mehhatroonika, maa-teaduste ja geotehnoloogia, keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia või soojusenergeetika eriala edukale bakalaureuseõppe üliõpilasele. Ühe stipendiumi suurus on 1 300 eurot.

VKG magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia, kütuste keemia ja tehnoloogia või soojusenergeetika ja elektroenergeetika eriala edukale magistriõppe üliõpilasele. Ühe stipendiumi suurus on 1 400 eurot.

VKG rakenduskõrgharidusõppe stipendiumid on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli kuni neljale Virumaa Kolledži kütuste tehnoloogia, tootmise automatiseerimise, masinaehitustehnoloogia, energiatehnika, keemiatehnoloogia, tehnoloogiliste protsesside juhtimise ning telemaatika ja arukate süsteemide eriala edukale rakenduskõrghariduse üliõpilasele. Ühe stipendiumi suurus on 1 000 eurot.

VKG stipendiumid toetavad üliõpilaste motivatsiooni kontsernis vajalike elukutsete omandamisel ja annavad selge signaali, et ootame noori spetsialiste meie ridadesse.

Koostöö ametiühingutega

VKG toetab ühinemisvabadust, tunnustab töötajate kollektiivlepingu sõlmimise õiguse puutumatust ja iga töötaja õigust huvide kollektiivsele esindamisele, sealhulgas ametiühinguorganisatsiooni poolt. Kollektiivlepinguga hõlmatud töötajate osa on 100%.

2018. aastal jätkas kontsern konstruktiivset koostööd oma partneri Keemikute Ametiühinguga. Kehtiv kollektiivleping sõlmiti tööandja ja ametiühingu vahel 2018. a jaanuaris tähtajaga kaks aastat ja kõik lepingu punktid laienevad kõigile kontserni töötajatele sõltumata sellest, kas töötaja on ametiühingu liige või mitte. Kollektiivlepingus säilitati kõik varem kehtinud sotsiaaltoetused ja hüvitised, lisaks suurenesid praktiliselt kõigi rahaliste väljamaksete summad. Veel üks tähtis muutus – uues kollektiivlepingus on laiendatud töötajate ringi, kellel on koondamiste korral eelised. Lepingu raames suurendavad ametiühing ja tööandja koostööd töö- ja tootmisdistsipliini tugevdamise jaohutuse suurendamise küsimustes, kuna need on mõlema poole prioriteedid. Antud koostöö raames said ametiühingu volitatud isikud märkimisväärselt rohkem õigusi küsimustes, mis puudutavad tööhügieeni ja -ohutust. Pooled on ühisel seisukohal, et üksnes koostöös suudame muuta töökeskkonna paremaks ja ohutumaks.

Aasta lõpu seisuga kuulub Keemikute Ametiühingusse 528 kontserni töötajat, kellest 25 on ka ametiühingu volitatud isikud.

Inimõiguste järgimine

VKG järgib kõrvalekaldumatult inimõigusi ega luba diskrimineerimist rahvuse, soo, päritolu, vanuse ega muul alusel, tunnustab töötajate õigust luua oma õiguste ja huvide kaitsmiseks ühiskondlikke ühendusi ja organisatsioone ning garanteerib põlis- ja vähemusrahvuste õiguste järgimise tootmistegevuse korraldamisel nende poolt asustatud aladel.

Kontserni inimõiguste järgimise põhimõtteid on kajastatud järgmistes dokumentides:

  • tootmis- ja keskkonnaohutuse ning tööohutuse põhimõtted;
  • personalijuhtimise põhimõtted;
  • isikuandmete kasutamise kord.

Nende põhimõtete elluviimine kontsernis on tagatud praktiliste meetmetega, nende seas:

  • endale inimõiguste järgimise kohustuse võtmine ning nende õiguste kaasamine kontserni dokumentidesse;
  • koostöö huvigruppidega inimõiguste järgimist puudutavates küsimustes;
  • tagasisidekanalite arendamine võimaldamaks huvigruppidel väljendada oma arvamust või esitada kaebusi inimõiguste valdkonna kohta;
  • kontroll selle üle, et kontserni personal ja alltöövõtjad järgivad inimõigusi.