Kontserni juhatuse esimehe pöördumine
Sisukord

Kontserni juhatuse esimehe pöördumine

Hea lugeja

Juba aastakümne jooksul avaldab Viru Keemia Grupp jätkusuutlikkuse ja säästva arengu valdkonna tulemused. Oma igapäevases tegevuses lähtume mitte ainult enda ja töötajate huvidest, vaid püüame töötada ühiskonna kui terviku kasu nimel. Tõhus tootmine, kaitsev suhtumine loodusesse, hool töötajate ja kohaliku kogukonna pärast – need on säästva arengu võrdselt olulised koostisosad. Oma tööd ehitame üles sellisena, et hoida need prioriteetsed suunad alati fookuses ja tasakaalus.


Täheldame täna, et tehnoloogia ning ettevõtlus- ja töökeskkonna muutused toimuvad kiiremini kui eelmistel aastakümnetel ja avaldavad märgatavat mõju äritegevusele, inimestele ja ühiskonnale tervikuna. Nendes tingimustes näeme oma ülesannet selles, et säilitada ressursi vastutustundliku kaevandaja ja tarnija positsiooni. Samas püüdleme, et ligipääs sellele väärtuslikule ressursile oleks nii praegustel kui tulevastel põlvkondadel.

VKG on muutustega edukalt kaasa liikunud. Oleme viinud oma tootmismahud optimaalsele tasemele ning keskendunud toodangu kvaliteedi tõstmisele ja energiatõhususele. Näeme kasutamata potentsiaali õlide ja uttegaasi väärindamises ning edasises automatiseerituse suurendamises.

Eesti põlevkivi on tänapäeval väärtuslik peamiselt globaalse naftaturu kontekstis ning seetõttu keskendub põlevkivisektor eelkõige põlevkiviõli tootmisele ja väärindamisele. Tänu aastatepikkusele kogemusele, investeeringutele ja pidevale arendustööle oleme võimelised konkureerima turul, mille kasvuks prognoositakse järgneva viie aasta jooksul keskmiselt 1,2% aastas.

Mõistes vastutust keskkonnakaitse eest, omistame suurt tähtsust keskkonnaalasele tegevussuunale. Kontsernis on juba palju aastaid olemas toimiv ja integreeritud keskkonnaalane juhtimissüsteem, mida järgime ja pidevalt täiendame. Võetavad kompleksmeetmed on suunatud ennekõike veevarude ja atmosfääriõhu puhtuse kaitsele, loodusvarade säästlikule ja jäätme arukale käitlemisele. Pöörame suurt tähelepanu kasvuhoonegaaside heidete järjekindlale vähendamisele. Ilmselge, et pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks on oluline töötada nutikalt, keskkonda säästval ja ühiskonnale vastuvõetaval viisil. Energiasääst, jäätmeteta tootmine ja CO2-neutraalne majandus on vaid lühike loetelu eesmärkidest, mille poole me iga igapäevaselt püüdleme.

Viru Keemia Grupi peamine liikumapanev jõud on kõrge kvalifikatsiooniga töötajaskond. Pakkudes võimalusi erialaseks arenguks ja ohutuid töötingimusi, tagame kindlustunde tuleviku suhtes. Tegeleme VKG-s väsitumatelt ühtse tööohutuse juhtimissüsteemi tõhustamise kallal ja see toob oma vilja: viimastel aastatel on õnnetusjuhtumite arv kontserni objektidel langevas trendis.

Aastast aastasse pöörame suurt tähelepanu Ida-Virumaa sotsiaalsetele projektidele, mis on suunatud haridusele, kultuurile, spordile ja noorte tegevuse toetamisele. Aruandeperioodil panime õla üle 30 projektile.

2019. aastal tähistame Eesti põlevkiviõli tootmise 95. aastapäeva, mis sai alguse VKG praegusel territooriumil. Meie keemikud, kaevurid ja energeetikud kannavad edasi aastatega loodud traditsioone, laiendavad teadmisi ja omandavad uusi kogemusi. Tänan südamest kõiki praegusi ja endiseid kolleege, et koos suudame hoida ja edendada Eesti peamist maavara – põlevkivi – globaalsel turul konkurentsivõimelise energiaallikana.

Ahti Asmann

Viru Keemia Grupi kontserni juhatuse esimees