Säästva arengu strateegia
Sisukord

Säästva arengu strateegia

VKG sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu terviklik poliitika sai alguse 2009. aastal. Olime üks esimesi sotsiaalse vastutuse kontseptsiooni edendajaid ja propageerijaid Eestis ja esmajoones Virumaal.

VKG on esimene Eesti ettevõte, mis avalikustas kogu oma ressursikasutust ja keskkonnainfot vastavalt maailma sotsiaalse vastutuse aruandlusstandardile GRI G3. Kui algatuse esialgseks eesmärgiks oli teadvustada, hinnata ja juhtida kontserni üleüldist mõju riigi majandusele, sotsiaalelule ja keskkonnale, siis täna on vastutustundlikkus integreeritud ettevõtte äristrateegiasse, sest VKG puhul on võimatu eristada vastutustundlikke tegevusi ettevõtte põhitegevusest.

2009

Saab alguse VKG sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu terviklik poliitika.

2010

VKG ühineb maailma mõjukaimate sotsiaalse vastutuse algatustega, milleks on GRI ja UN Global Compact.

2010

Ilmub esimene kontserni sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne, mis kajastab 2008. ja 2009. aasta tulemusi ning vastab maailma sotsiaalse vastutuse aruandlusstandardile GRI G3.

2011 oktoober

Ettevõttest tutvustati vastutustundliku käitumise põhimõtteid.

2011 detsember

alustati kontsernis vastutustundlikkuse põhimõtete sisseviimist igapäevaellu.

2011 detsember

Asutasime koostöös üheksateistkümne teise Eesti ettevõttega Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Liidu, mille eesmärk on kontseptsiooni populariseerimine ja edendamine Eesti ettevõtluses ning riiklikul tasemel.

2012

VKG saab Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmeks.

2010-2016

VKG-d tunnustatakse Eesti vastutustundliku ettevõttena pronkstaseme kvaliteedimärgisega

Säästva arengu strateegiline visioon

Kontserni strateegias peetakse nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis silmas säästva arengu ülesandeid energiaallikate turu ning ühiskonna huvide muutumise perioodil ülemaailmsel ja piirkonna tasandil. Strateegilisel planeerimisel ja tööstusharu dokumentide läbitöötamisel võetakse arvesse riske ja võimalusi, mis on seotud kliimamuutuse ja madala süsinikuheitega energeetikale üleminekuga. Kontsern käsitleb oma säästvat arengut panusena ühiskonna arengusse, mis rahuldab tänapäeva vajadusi, seadmata ohtu tulevaste sugupõlvede võimalusi rahuldada oma vajadusi.

Vastutustundliku tootjana läheneb kontsern loodusvarade kasutamisele ja rikastamisele ratsionaalselt ja vastutustundlikult ning viib ellu põlevkivi kaevandamise ja ümbertöötlemise, keskkonnamõjude vähendamiseks tootmisvõimsuse moderniseerimise ning tänapäevase, ökoloogilise tootmise alaseid projekte. Kontserni üldise strateegia aluseks on kõrged nõudmised tootmise keskkonnasäästlikkusele, sotsiaalne vastutustunne ja tööohutus.

Säästva arengu eesmärgid

Ettevõte järgib oma tegevuse, tootmise ja teenuste elluviimisel ja kavandamisel põhimõtet parandada järjekindlalt ja pidevalt näitajaid selle mõju kohta töötajatele, elanikkonnale ja ümbritsevale keskkonnale.

Majandusvaldkond

 • Töökohtade säilitamine ja loomine
 • Lisandväärtuse loomine
 • Kohaliku majanduse edendamine
 • Uuendusmeelsus ehk innovatsioon
 • Kontserni tütarettevõtete finantsstabiilsuse ja majandusliku püsivuse tagamine

Innovatsioon

Kontserni strateegia tugineb uuendusmeelse arengu põhimõtetele.

Sihipärane fookus: projektide elluviimiseks vajalikud tehnoloogiad ja selle saavutamist takistavate probleemide ületamine. Kontsern töötab süsteemselt välja ja juurutab eesrindlikke lahendusi, millest paljud on tööstusharus ainulaadsed. Tugeva professionaalide-väljatöötajate meeskonna olemasolu kontsernis võimaldab integreerida tootmisülesanded ja laiaulatuslikud kogemused uuenduslike lahendustega kõikides kontserni tegevusvaldkondades.

Sotsiaalsfäär

 • Seaduste järgimine
 • Inimõiguste järgimine
 • Positiivne ühiskondlik arvamus
 • Pidev toodangu kvaliteedi tõstmine
 • Püüd järgida turgude muutuvaid nõudmisi
 • Toodangu kohta usaldusväärse teabe jagamine
 • Kohaliku kogukonnaga avatud dialoogi edendamine
 • Hariduse, kultuuri ja spordi arengu toetamine
 • Töötajatele konkurentsivõimelise tasu ja sotsiaalse paketi tagamine
 • Personali arendamine ja väljaõpetamine, töötajate reservi moodustamine
 • Töötingimuste parendamine
 • Tõhusa ettevõttesisese kommunikatsiooni arendamine kõigi huvitatud pooltega

Keskkonnakaitse valdkond

 • Ümbritseva keskkonna kaitse
 • Taaskasutatavate materjalide kasutamine
 • Energeetiliste ressursside säästmine
 • Jäätmete ümbertöötlemine
 • Turvaliste töötingimuste tagamine, töötajate ja kontserni tegevuspiirkonnas elavate inimeste tervise kaitse
 • Tehnogeense keskkonnamõju vähendamine ja majandustegevuse ökoloogilise kahju ärahoidmine
 • Loodusvarade ratsionaalne kasutamine
 • Tootmise ohutuse ja keskkonnakaitse taseme tõstmine, traumade, õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste esinemise vähendamine
 • Looduskeskkonna ja inimeste elukeskkonna tehnogeense koormuse vähendamine ja soodsa olukorra toetamine
 • Võitlus kliimamuutuste vastu
 • Üleilmsete parimate tavade juurutamine keskkonnaohutuse valdkonnas

VKG sotsiaalselt vastutustundliku käitumise põhimõtted

 • VKG teeb kindlaks ja uurib tööstuse mõju keskkonnale, võimaluse korral kõrvaldab selle või viib miinimumini. VKG teostab pidevat keskkonnamõju seiret.
 • VKG arendab ressursi- ja keskkonnasäästlikke tehnoloogiavaldkondi ning juurutab neid tootmisse.
 • VKG annab avalikkusele plaanipäraselt aru oma töö kohta.
 • VKG suhtleb proaktiivselt meedia ja avalikkusega, varjamata infot ning edastades enda kohta ainult täpseid ja tõeseid andmeid.
 • VKG tagab oma töötajatele ohutu ja mugava töökeskkonna.
 • VKG-s on loodud süsteemid töötajate motiveerimiseks ja arendamiseks.
 • VKG toetab ametiühingut selle töös, pakub oma töötajatele lisasoodustusi ning toetab pidevat dialoogi juhtkonna ja töötajate vahel.
 • VKG-s kannab igaüks oma töö eest vastutust: igaühest sõltub kõik.
 • VKG töötab rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalse vastutuse põhimõtete alusel.
 • VKG pöörab eriti suurt tähelepanu piirkonna arengule, hoides tihedat sidet kohalike võimuesindajate ja elanikega.
 • VKG toetab piirkonnas olulisi projekte, erilise tähelepanu all on kultuuri- ja spordiüritused.
 • VKG on usaldusväärne partner riigile ja kohalikele omavalitsustele ning oma äripartneritele.
 • VKG toetab sotsiaalse vastutuse põhimõtete levikut ja lähtub asjaolust, et ta ei saa tegutseda üksinda.

Tegutsedes lähtume järgmistest printsiipidest

Avatus ja läbipaistvus

Ühiskondlik aruandlus ehk täielik andmete avalikustamine sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalase mõju kohta vastavalt globaalse aruandluse algatusele (ingl Global Reporting Initiative, GRI).

Vastutustundliku tegutsemise printsiip

Sotsiaalselt vastutustundlik tootmiskorraldus nii ettevõttes endas (ohutute töötingimuste loomine, töötajate motiveerimine, lisasoodustused, lisamaksed, pidev dialoog töötajate ja tööandja vahel) kui ka töötajate hulgas (igaüks vastutab kõige eest).

Ausus ja korrektsus

Ettevõttes heaks kiidetud avalikkusega suhtlemise standardid, mille järgi on keelatud esitada valesid või ebatäpseid andmeid.

Vastavus rahvusvahelistele standarditele

Rahvusvaheliste organisatsioonide poolt heaks kiidetud sotsiaalse vastutuse põhimõtete (GRI, ÜRO globaalne kokkulepe) juurutamine ettevõttes.

Juhtimine säästliku arengu valdkonnas

Ettevõte järgib oma tegevuse, tootmise ja teenuste elluviimisel ja kavandamisel põhimõtet parandada järjekindlalt ja pidevalt näitajaid selle mõju kohta töötajatele, elanikkonnale ja ümbritsevale keskkonnale.


Ärimudeli maksimaalne kohandatavus madala süsinikuga majandusele ülemineku perioodil

 • Paindlik ärimudel
 • Tasakaalustatud investeeringuportfell
 • Stabiilsed tulemused ja väärtuse kasvatamine vaatamata kütuseäri tsüklilisusele
 • Energeetikajulgeolek


Hoolitsus inimeste ja looduskeskkonna eest

 • Ohutuskultuur ja ohutu äritegevus
 • Ohutu tööruum
 • Hoolitsemine looduskeskkonna eest


Korrektne ja vastutustundlik äritegevus

 • Äritegevuse ja tootmistegevuse terviklikkus
 • Läbipaistvus ja teabe avaldamine
 • Inimõiguste austamine
 • Eetika, protseduuride järgimine ja korruptsioonivastane võitlus
 • Riskijuhtimine


Kaasaaitamine tuleviku majanduslikule ja sotsiaalsele arengule

 • Majandusarengu otsene ja kaudne soodustamine
 • Tarnijate, töövõtjate ja seotud tööstusharude arendamine – hõive ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmine
 • Tööstuslik ja sotsiaalne taristu
 • Energiaallikate kättesaadavus, uued suundumised ja lahendused


Kliimamuutusega seotud ohtudele reageerimine

 • Korporatiivse juhtimise süsteem seoses kliimamuutuse küsimustega
 • Heidete vähendamine
 • Energia tarbimise tase tootmistegevuse käigus
 • Toodangu vastavus


Keskkonnamõju tõhus juhtimine

 • Keskkonnakaitse valdkonnas liidriks olemine
 • Ressursside haldamine


Partnerlus huvitatud osalistega

 • Tõhusad partnerlussuhted
 • Inimõiguste austamine
 • Õigus tööle, mugavatele töötingimustele ja töötajate sotsiaalsele kaitsele


ÜRO eesmärkide lõimimine säästvasse arengusse

Peame eesmärkide ja ülesannete, mis on esitatud ÜRO dokumendis „Säästva arengu tegevuskava aastani 2030“ (edaspidi ka „SAE-2030“), lõimimist tegevuse analüüsi ja aruande andmete esitamise süsteemi, samuti aruandluse piiride järkjärgulist laiendamist mitterahandusliku aruandluse arendamise loogiliseks etapiks.

Viru Keemia Grupp on endale valinud viis prioriteetset tegevussuunda, mille täitmise nimel katkematult töötatakse. Need on „Tervis ja heaolu“, „Jätkusuutlik energia“, „Säästev tootmine ja tarbimine“, „Tööhõive ja majanduskasv“, „Kliimamuutuste vastased meetmed“.

1. jaanuaril 2016 jõustusid ametlikult 17 säästva arengu eesmärki (SAE) „Säästva arengu tegevuskavast aastani 2030“, mille maailma liidrid võtsid vastu septembris 2015 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ajaloolisel tippkohtumisel.

Järgneva 15 aasta jooksul, kui need üldiselt tunnustatud uued eesmärgid peaksid olema saavutatud, tõhustavad riigid jõupingutusi, mis on suunatud vaesuse kõrvaldamisele kõigis tema vormides, võitlusele ebavõrdsusega ning kliimamuutusega seotud probleemide lahendamisele ja tagamisele, et kedagi ei unustataks.

SAE aluseks on aastatuhande arengueesmärkide (AAE) saavutused ja SAE siht on jätkata jõupingutusi, mille eesmärk on teha lõpp vaesusele kõigis selle vormides. Uute eesmärkide ainulaadsus seisneb selles, et nad kutsuvad üles kõiki riike – nii vaeseid, rikkaid kui ka keskmise sissetulekutasemega – kaasa aitama heaolu saavutamisele, tagades ühtaegu planeedi kaitsmise. Neis tunnistatakse, et vaesuse kaotamine peab olema lahutamatult seotud majanduskasvu soodustava strateegia

elluviimisega ja suunatud mitmete sotsiaalsete vajaduste rahuldamisele, sealhulgas hariduse, tervishoiu, sotsiaalkaitse ja tööhõive tagamise valdkonnas, ja lahendama samal ajal kliimamuutusest tingitud probleemid ning tagama ümbritseva keskkonna kaitse.

Kuigi SAE ei ole õiguslikult siduva jõuga, eeldatakse, et valitsused võtavad vastutuse ja loovad riiklikud mehhanismid, mis aitavad kaasa 17 eesmärgi saavutamisele. Riigid kannavad peamist vastutust järelhindamise sooritamise ja edasimineku jälgimise eest eesmärkide elluviimisel. Selleks on tarvis tagada kvaliteetsete, arusaadavate ja ajakohaste andmete kogumine. Piirkondlik järelhindamine ja läbivaatamine toetuvad riiklikul tasemel tehtud analüüsile ning toetavad järelhindamist ja läbivaatamist globaalsel tasandil.

Kontsern jätkab tööd säästva arengu põhimõtete integreerimisel oma strateegilistesse ja programmdokumentidesse. VKG püüab aidata kaasa seatud eesmärkide elluviimisele mitte ainult oma põhitegevuse raames, vaid ka toetades ning osaledes mitmesugustes oma regiooni projektides ja algatustes, mis on suunatud elukvaliteedi tõstmisele, teaduse ja hariduse, kultuuri ja keskkonnakaitse arendamisele.

Rahvusvaheliste algatuste toetamine säästva arengu valdkonnas

2010. aastast on kontsern aktiivselt järginud ÜRO ülemaailmset kokkulepet (UN Global Compact) – kõige laiaulatuslikumat rahvusvahelist algatust sotsiaalse vastutuse valdkonnas, mis ühendab enam kui 12 000 ettevõtet rohkem kui 160 riigist.

Ülemaailmne kokkulepe kuulutab välja kümme põhimõtet inimõiguste töösuhete, keskkonnakaitse ja korruptsiooniga võitlemise valdkonnas, mida sellega liitunud vabatahtlikult järgivad. Ülemaailmne kokkulepe kutsub osalejaid toetama ÜRO eesmärke säästva arengu valdkonnas, mille siht on praeguse ja tulevase põlvkonna heaolu suurendamine.

ÜRO ülemaailmse kokkuleppe põhimõtetega arvestatakse nii strateegilisel kui ka operatiivsel juhtimistasandil.

image alt text

Inimõigused

 • 1.

  Ettevõtted peavad toetama ja austama rahvusvahelisel tasemel tunnustatud inimõiguste kaitsmist.

 • 2.

  Ettevõtted ei tohi osaleda inimõiguste rikkumises.

image alt text

Töösuhted

 • 3.

  Ettevõtted peavad toetama ühinemisvabadust ja kollektiivlepingute sõlmimise õiguse tegelikku tunnustamist.

 • 4.

  Ettevõtted peavad seisma sundtöö mis tahes vormide likvideerimise eest.

 • 5.

  Ettevõtted peavad seisma laste töö kasutamise täieliku kaotamise eest.

 • 6.

  Ettevõtted peavad seisma diskrimineerimise kaotamise eest töö ja ametitegevuse valdkonnas.

image alt text

Looduskesk­kond

 • 7.

  Ettevõtted peavad toetama ettevaatuspõhimõttel rajanevat lähenemist keskkonnaküsimustele.

 • 8.

  Ettevõtted peavad tegema algatusi, mille eesmärgiks on suurendada vastutust looduskeskkonna seisundi eest.

 • 9.

  Ettevõtted peavad aitama kaasa keskkonnale ohutute tehnoloogiate arendamisele ja levikule.

image alt text

Võitlus korruptsiooni vastu

 • 10.

  Ettevõtted peavad võitlema kõigi korruptsiooni vormide, sealhulgas altkäemaksu väljapressimise ja võtmise vastu.

Koostöö huvitatud osapooltega

Kontserni eesmärk on luua partnerlusel põhinevaid, pikaajalisi, viljakaid, usalduslikke ja vastastikku kasulikke suhteid huvitatud osalistega – aktsionäride, võimuorganite, töötajate, avalikkuse, tarnijate ja alltöövõtjate, tarbijate ja ettevõtjate kogukonnaga.

Avatuse, vastastikuse austuse ja vastutustundliku suhtluse põhimõtetel toimiv kommunikatsioonisüsteem võimaldab kontserni tegevussuundi edasi arendada. Kontsern kasutab huvitatud osaliste esindajatega suhtlemiseks mitmesuguseid kommunikatsioonivorme ja -meetodeid sõltuvalt seatud eesmärgist ja tõhusamatest koostöövormidest.

Kontsern teeb koostööd põhiliste huvigruppidega mitmetel aktuaalsetel teemadel. Nende teemade sõnastamiseks analüüsitakse pidevalt kontsernisisest ja -välist sotsiaalset keskkonda, võttes arvesse strateegilisi suundumusi ja huvigruppide eelistusi.

Kontserni põhilised huvigrupid

Viru Keemia Grupp töötab säästva arengu strateegiat välja ja viib seda ellu aktiivses koostöös peamiste huvigruppidega. See võimaldab muuta ettevõtte sotsiaalse ja looduskaitsetegevuse tõhusamaks ning saavutada igakülgseid ja püsivaid positiivseid muutusi.

Kontsern leiab, et jätkusuutlik majanduskasv ja ühiskonna heaolu on omavahel lahutamatult seotud kui tingimused, milles kontsern tegutseb. Strateegiliste eesmärkide poole liikudes püüab Viru Keemia Grupp luua huvigruppide jaoks väärtust oma tegevuse igas etapis ning anda panuse riigi sotsiaalmajanduslikku arengusse.


Aktsionärid

Koostöömehhanismid
 • aktsionäride üldkoosolek;
 • aktsionäride igakuised koosolekud koos kontserni juhtkonnaga;
 • äriühingu aruandlus./li>
Võtmeküsimused
 • strateegia elluviimine;
 • finantsiline jätkusuutlikkus;
 • äriühingu juhtimine ja riskide haldamine;
 • tootmise efektiivsuse ja tootmisohutuse suurendamine;
 • toodangu kvaliteet;
 • tegevuse keskkonnaohutus.

Koostöö riigiga ja kohalike omavalitsustega

Koostöömehhanismid
 • sotsiaalmajanduslik partnerlus;
 • ühised töörühmad, ümarlauad, koosolekud;
 • äriühingu aruandlus;
 • osalemine komisjonides ja konverentsidel.
Võtmeküsimused
 • seadusandluse täiustamine ja põlevkivisektori arengu soodustamine;
 • kontserni strateegiline areng;
 • kontserni tegevuse vastavus õigusnormidele;
 • kontserni roll piirkonna arengus;
 • tootmisohutus;
 • kontserni tootmistegevuse mõju keskkonnale;
 • toodangu kvaliteet, paremate ökoloogiliste omadustega toodangu tootmine.

Koostöö riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega jätkusuutliku arengu ülesannete lahendamisel põhineb avatud dialoogil ja partnerlusel. Kontserni spetsialistid on kaasatud eri aruteludesse ja töörühmadesse õiguskeskkonna arendamise ja täiustamise valdkonnas.

Kontsern kutsub aktiivselt riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste esindajaid ellu viima sotsiaalprojekte ning osalema ettevõtte korraldatavatel looduskaitse- ja haridusteemalistel üritustel.


Koostöö kontserni töötajatega

Koostöömehhanismid
 • ettevõttesisese kommunikatsiooni süsteem;
 • regulaarsed infopäevad võtmetöötajatele;
 • regulaarne infovahetus juhtkonna ja töötajate vahel;
 • töötajate ja juhtkonna kohtumised;
 • ettevõtte üritused; foorumid, konverentsid;
 • kultuuri- ja spordiüritused.
Võtmeküsimused
 • töötajate tunnustamine ja sotsiaalne toetamine;
 • töösuhted;
 • tööohutus;
 • töötajate koolitamine ja arendamine;
 • kontserni osalemine kohalike kogukondade arengus.

Kontserni suhteid töötajatega reguleerivad personalipoliitika, sisekorraeeskirjad ja kollektiivleping. Kontsern teeb sotsiaalpartnerluse põhimõttest lähtuvalt aktiivset koostööd ametiühinguga, mis esindab töötajate huve.

Potentsiaalsete uute töötajate (kvalifitseeritud ja motiveeritud spetsialistide) ligimeelitamiseks arendab Viru Keemia Grupp tööandja väärtuspakkumist ning koostööd kõrg- ja keskkoolidega.


Kohalik kogukond

Koostöömehhanismid
 • sotsiaalprojektid;
 • avalikud kuulamised, ümarlauad, mõttevahetused;
 • ettevõttesisesed ja -välised meediakanalid;
 • kontserni aruandlus.
Võtmeküsimused
 • kontserni panus piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengusse ja kohalike elanike elukvaliteedi parandamisse;
 • tootmis- ja keskkonnaohutus kontserni tegevuses, keskkonnakaitse meetmed;
 • kontserni tegevuse ja otsuste läbipaistvus;
 • kontserni finantsiline jätkusuutlikkus.

Kontsern arendab kohalike kogukondadega konstruktiivset koostööd, mis on suunatud piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule ja keskkonnakaitsele.

Sotsiaalprogrammide tulemuslikkuse tõstmiseks peame dialoogi huvirühmade esindajatega, kaasates neid projektide elluviimisse. Korraldame regulaarseid kohtumisi riigiasutuste esindajate, arvamusliidrite, mittetulundusühingute, algatusrühmade ja aktivistidega jne. Projektide elluviimisel teeb kontsern aktiivset koostööd kohalike meediaväljaannetega, pakkudes neile kogu vajalikku teavet.


Kodanikuühendused

Koostöömehhanismid
 • konverentsid, näitused;
 • ümarlauad;
 • sotsiaalprojektide ühine elluviimine;
 • aruandlus.
Võtmeküsimused
 • kontserni tootmisohutus, keskkonnakaitse meetmed;
 • kontserni osalemine piirkondlikus arengus;
 • tegevust puudutava info kättesaadavus ja läbipaistvus.

Tegevus on suunatud piirkonna jätkusuutliku arengu ja sektori arengu soodustamisele. Samuti kaasab VKG kodanikeühenduste eksperte sotsiaalsete ja keskkonnaalaste projektide väljatöötamisse ja elluviimisse ning oma tegevust puudutavatesse aruteludesse ümarlaudadel ja konverentsidel.


Tähtsamad põhimõtted koostööks huvitatud osapooltega

Ohutus

Töötajate ja tarbijate tervise kaitse ja ohutus hõlmab sellise toodangu tootmist/väljastamist, mis on ohutu ega kujuta endast lubamatut riski, põhjustades kasutamisel kahju. Kontsern kontrollib rangelt kõikide toodangu kvaliteeti reguleerivate normatiivsete nõuete täitmist. Kontsern hindab kavandatava toodangu elutsükli kõikides astmetes selle mõju tervisele ja ohutust, et teha kindlaks võimalused toodangut täiustada. 2018. aastal ei registreeritud ühtki toodete ja teenuste tervisele ja ohutusele vastavust käsitlevate normatiivsete nõuete rikkumist.

Teabe saamine

Kontsern tagab tarbijatele ligipääsu täielikule, täpsele ja arusaadavale teabele, mis võimaldab neil teha informeeritud otsuseid vastavalt oma individuaalsetele soovidele. Toodangu tarnimise kohta sõlmitud lepingud on koostatud selges, täpses ja arusaadavas keeles, ei sisalda ebaõiglaseid lepingulisi kohustusi, annavad täpset ja piisavat teavet hinna, toodangu omaduste ja lepingu tingimuste kohta.

2018. aastal ei registreeritud ühtki tarbijate toodete ja teenuste omadustest teavitamist käsitlevate normatiivsete nõuete rikkumist.

Andmekaitse

Kontsern tagab isikuandmete kaitse, kasutades klientide ja partnerite andmete kaitsmisel ja kogumisel usaldusväärseid ja kaitstud süsteeme. Teavet kogutakse ainult seaduslike vahenditega. Isikuandmete kogumine piirdub teabega, mis on vajalik toodete ja teenuste pakkumiseks või antakse vabatahtlikkuse alusel kliendi ja/või partneri nõusolekul. Tarbijatelt kogutud isikuandmete kaitse kindlustatakse tõhusate ohutuse tagamise vahendite abil.

Väärtuse loomine huvigruppide jaoks

image alt text
Ühiskond
 • Vastutustundlik tootmine – keskkonna säilitamine
image alt text
Aktsionärid
 • Kontserni väärtuse pikaajaline kasv
 • Kõrge dividenditootlus
image alt text
Partnerid
 • Väga heade tootmis- ja ökoloogiliste omadustega põlevkiviõlitoodete hea kättesaadavus ja stabiilne varustatus
image alt text
Töötajad
 • Stabiilsed töökohad
 • Väärikas hüvitiste pakett
 • Sotsiaalne tugi
 • Mitmekesised võimalused erialaseks arenguks
image alt text
Riik
 • Energiaohutuse ja -sõltumatuse tagamine
 • Panus majandusarengusse
 • Maksud
 • Põlevkivivaldkonna tehnoloogiline arendamine
image alt text
Kohalikud kogukonnad
 • Panus Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikku stabiilsusesse
 • Kohalike tootjate ja tarnijate areng
 • Maksud
 • Töökohtade loomine, keskkonnakaitse­programmid
 • Kohaliku kogukonna elukvaliteedi parandamine
 • Elanikkonna, eriti laste ja noorte sotsiaalse aktiivsuse kasvu soodustamine

Avalike arutelude läbiviimine planeeritava tegevuse keskkonnamõju hinnangu tulemuste alusel

2018.aastal leidsid aset järgmised avalikud arutelud:

Viru KMH (AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamiselubade KMIN-053, KMIN-066 ja KMIN-199 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamise) aruande avalik arutelu toimus 17.04.2018 Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris, kus OÜ Hendrikson & Ko keskkonnaekspert andis ülevaate keskkonnamõjude hindamise tulemustest, huvipooltelt laekunud kirjalikest ettepanekutest ja vastati kohalviibinute küsimustele. Arutelul osalesid nii arendajate, Keskkonnaameti kui ka kohalike omavalitsuste esindajad.

Prügila KMH (VKG uue ohtlike jäätmete prügila ühendamine riikliku prügilaga ja uue sulgemislahenduse kasutuselevõtu keskkonnamõju hindamise) aruande avalik arutelu toimus 04.10.2018 Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris. Kavandatavat tegevust tutvustas VKG esindaja ja KMH tulemusi KMH juhtekspert, arutati ka KMH aruande kohta esitatud kirjalikult laekunud ettepanekuid. Selle raames oodati kohalike elanike ning muude osapoolte ettepanekuid, milliseid teemasid peaks uue tegevuse keskkonnamõjude hindamise protsessis arvestama.

Novembril toimunud VKG keskkonnapäeval arutati keskkonnamõjude hindamise kontekstis suurprojektide arendamise võimalikkust tänapäeva Eestis. Kõik osapooled nõustusid, et uute projektide puhul tuleb lisaks keskkonnamõjudele hinnata ka ühisosa kogukondadega.

Kohtla-Järve õhuteema arutelud


Märtsi algul kohtusid VKG ning Kohtla-Järve muude tööstusettevõtete esindajad Kohtla-Järve linnaelanikega, et üheskoos arutada linna välisõhu kvaliteedi. Järelkohtumised on leidunud aset juba sügisel ja seda nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel.


Ebameeldivate lõhnailmingute probleemile linnas peab lähenema komplektselt. Kohtla-Järve linna eripära seisneb selles, et peaaegu kakskümmend tootmisettevõtet paiknevad linnas või selle vahetus läheduses. See tähendab, et keskkonnajalajälge tuleb käsitleda terviklikult vaadeldes ettevõtete, transpordi ning ümbritseva põllumajanduse mõju eraldi ning koos, sest tihtipeale on lõhnahäiringu peapõhjuseks just erinevate allikate koosmõju. Lisaks veel jääkreostuse mõju.

Kohtla-Järve tulevikust ja heaolust hoolivad aktiivsed linnaelanikud korjasid rahvaalgatusele „Laske meil hingata“ üle 1000 allkirja, millega tõstsid ebameeldivate lõhnailmingute probleemi riiklikule tasemele. Petitsiooni koostajad tõid ennekõike esile puhastusseadmetest jääkmuda kompostimisel tekkiva haisu. Pöördumises mainitakse ka teistest tööstusettevõtetest sh põlevkivitööstusest tulenevaid ebameeldivaid lõhnailminguid. Kollektiivne pöördumine KohtlaJärve linna õhu saastamise kohta jõudis Riigikogu keskkonnakomisjoni istungi arutusele 23. oktoobril.

Peale petitsiooni autorite kutsuti kohtumisele nelja Kohtla-Järve tööstusterritooriumil asuva tootmisettevõte esindajad – VKG, Järve Biopuhastus, Eastman Specialties ja Novotrade Invest – ning Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni esindajad. Kohtumisel tutvustasid ettevõtted komisjoni liikmetele ja algatuse autoritele oma lõhnakavasid ja kavandatavaid meetmeid õhuheitmete vähendamise suunas.

Meie põhjalik, kohusetundlik ja pikaajaline töö välisõhu teemadel on leidnud positiivse vastukaja petitsiooni algajate poolt, kes tõid nii kohtumise käigus kui ka peale seda esile meie avatust antud teema käsitlemisel, valmidust dialoogiks ja seda, et oskame keerulistest asjadest tavakeeles rääkida. Keskkonnainspektsiooni tellimusel viidi läbi välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saateainete heitkoguste uuring Kohtla-Järve piirkonnas, mille tulemusena valmistasid tööstusettevõtted vastavaid lõhnakavasid emissioonide vähendamiseks.

Oktoobris kinnitasid Keskkonnaamet ja Kohtla-Järve linn kontserni tütarettevõtte VKG Oili poolt esitatud lõhnaaine esinemise vähendamise tegevuskava, mille kohaselt investeerib ettevõte välisõhu kvaliteedi parendamiseks 1,1 miljonit eurot. Realiseeruvate investeeringute tulemusena väheneb VKG tootmisterritooriumilt tulenev lõhnaemissioon plaanijärgselt 12% võrra. VKG jaoks ei ole tegu esmase lõhnakavaga. Konkreetsel KohtlaJärve tootmisterritooriumil alustas VKG ebameeldivate lõhnailmingute kaardistamise ja modelleerimisega kaheksa aastat tagasi, 2011. aastal sündis esimene ametlik lõhnategevuskava, mille alusel teostas ettevõte üle 20 välisõhu kvaliteedi parandamisele suunatud projekti.

Teemat on põhjalikult uuritud aastakümneid. Paar aastat tagasi valmis Keskkonnainspektsiooni tellimusel Eesti Keskkonnauuringute Keskuse uuring „Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas“. Selle raames tehti laiapõhjaliselt mõõtmisi ning saaste- ja lõhnaainete modelleerimist. Uuringus järeldati, et oluline on eri saasteallikate koosmõju. Samuti kuna tootmistehnoloogiate uuendamiseks on tehtud palju investeeringuid, siis nende tähtsus on vähenenud ning esile on tõusnud prügila kuumenemiskollete mõju, mis pärineb ajaloost ning on põhjustatud kunagisest ladestustehnoloogiast. Meie arvates on positiivne, et selline tähtis rahvaalgatus on Riigikogu keskkonnakomisjonini jõudnud. Linnaelanike pöördumine on igati arusaadav ning on loomulik ka inimeste soov elada võrreldes ajaloolise tööstuslinna keskkonnaga paremates tingimustes ja puhtama õhukvaliteedi juures. Olukorda on alati võimalik veelgi paremaks teha. Selleks planeerime lisaks juba tehtule ja alates 1997. aastast 100-miljonisele keskkonnainvesteeringule ebameeldivate lõhnailmingute vähendamisega ka tulevikus tegeleda. Samas oleks asjakohane märkida pidevat positiivset paranevat trendi linnaõhu kvaliteedis. Oluline on mõista, et inimesed tajuvad lõhnahäiringut saasteaine ohtlikust piirnormist palju madalamal tasemel ning seega, vaatamata õhukvaliteedi olulisele paranemisele, ilmnevad kaebused elanike poolt ka tänasel päeval. VKG jaoks on regiooni ja elanike elukvaliteedi arendamine prioriteetseks valdkonnaks,mistõttu on pidevalt tehtud investeeringuid lõhnahäiringu vähendamiseks.


Meelis Eldermann

Tehnikadirektor, juhatuse
aseesimees

VKG toetustegevuse põhilised suunad

Meie prioriteediks on toetada just Virumaad ning siin tegutsevate organisatsioonide, inimeste ja seltside ühiskonnakasulikku tegevust. Kontsern pöörab eriti suurt tähelepanu piirkonna arengule, hoides tihedat sidet kohalike võimuesindajate ja elanikega. VKG toetab spordi-, kultuuri- ja haridusalgatusi ning panustab kohaliku elu edendamisse oma töötajate vabatahtliku töö kaudu.

Oleme huvitatud kaasalöömisest kogukonna pikaajalistes projektides (k.a koostöös teiste organisatsioonidega), mille eesmärgiks on arendada ja edendada kohalikku elukeskkonda. Meie fookuses on põlevkivisektori ning teadus- ja uurimusinstitutsioonide teemalised teadusarenduse projektid ja uurimused (üritused, teaduslikud konverentsid jms), mis on suunatud uuenduslike lahenduste otsimisele ja nende rakendamisele tööstuses. Samuti toetame säravate ideede realiseerimist.

2018. aastal sai meie toetuse üle 30 projekti ja idee ning toetuste summa ületas 160 000 eurot.

Viru Keemia Grupi abi ja toetust saab Eestis tegutsev mittetulunduslik ühing ja/või organisatsioon, kelle huvipiirkonnaks on kas Ida-Virumaa või Eesti tervikuna. Suurema tähelepanu saavad kohalikud lastekollektiivid, spordiklubid ning õppeasutused. Otsetoetuse andmist üksikisikutele kaalume ainult erandlikel asjaoludel, kui tegu on humanitaarvajadustega.

Meie suurimad algatused

Viie kooli võistlus

VKG algatus, mis motiveerib ja propageerib inseneriharidust noorte seas. Keemiaettevõte vajab häid insenere erinevatel aladel ja kontsern on huvitatud sellest, et tulevased spetsialistid saaksid juba koolis reaalainetes põhjalikke teadmisi. Meil on hea meel, et tänu meie toetusele saavad Ida-Viru tublid õpilased aktiivselt ja edukalt osaleda Eesti mainekamas reaalainete võistluses – Viie kooli võistluses.

Viie kooli võistlus
Keemikute päev

VKG eestvedamisel korraldatav rahvapidu koostöös regiooni suuremate keemiatööstusettevõtetega Eastman Specialties ja Novotrade Invest. Keemikute päeva traditsioon elab 2000. aastast.

2018. aastal toimus Keemikute päev taas Kohtla-Järve linnapargis ning meelitas kohale mitu tuhat külalist. Linnaelanike seas suurt huvi tekitas võimalus külastada meie tootmisterritooriumi ja põlevkiviõlitehast Petroter. Vastavalt heale traditsioonile pakkus palju huvitavat ja kaasahaaravat spordiala, kus toimusid vaatemänguline jalgpalliturniir, köievedu ja rammumehe võistlus. Peoliste tuju hoidsid üleval peaaegu 200 artisti. Kohtla-Järve särava vokaalansambli „Bliss“ ja kõlava häälega Uku Suviste esitustele laulis rahvas kaasa kõigis keeltes, nii vene, eesti kui ka inglise keeles. Peo peaesinejaks oli Eesti ülipopulaarne grupp 2 Quick Start, kelle energilised rütmid ja tuttavad viisid panid peokülalised tantsu keerutama.

Keemikute päev
Kaevurite päev

Pikaajaline hea traditsioon, mille korraldamise taastasime 2011. aastal. Pidu toimub igal aastal augusti viimasel pühapäeval ja on regiooni üks oodatumaid rahvapidusid. Peo korraldamine on ettevõtte lugupidamisavaldus kõigile kaevuritele ja piirkonna elanikele. 2014. aastast korraldame Kaevurite päeva üritust koostöös Eesti Energiaga ning aastast 2016 võõrustab pidutsejaid Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseum.

Kaevurite päev
Jõhvi Balletifestival

Jõhvi Balletifestivali võib julgelt nimetada regiooni peamiseks kultuurisündmuseks, lisaks on see seni ainus balletifestival Eestis, mis on endale loonud märkimisväärse renomee ka piiri taga. Festivali läbiviimine Ida-Virumaal annab meile, idavirumaalastele, harukordse võimaluse nautida unikaalseid ja maailmatuntud balletietendusi kodukandist lahkumata. Pruuni kulla maaks on Virumaad nimetatud juba ammu, balletimaaks oleme saanud Jõhvi Balletifestivali algusega. Balletifestival ei tunne stereotüüpe! Meil on hea meel olla selle sündmuse partneriks. Kontserni ja festivali korraldaja, Jõhvi Kontserdimaja vaheline edukas koostöö kestab juba aastaid.

Jõhvi Balletifestival