Aruandest
Sisukord

Aruandest

Esitame aruande kontserni tegevuse kohta säästva arengu ja jäätkusuutlikkuse valdkonnas. Aruanne kajastab kontserni lähenemist jätkusuutliku arengu ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse alaste ülesannete lahendamisele ning peamisi töösuundi ja -tulemusi selles valdkonnas. Viru Keemia Grupi säästva arengu aruanne (edaspidi ka Aruanne) ilmub üheksandat korda ja jätkab ettevõtte mitterahanduslike aruannete iga-aastase avaldamise tava. VKG säästva arengu aruanne on avalik dokument, mis on kättesaadav elektroonselt kontserni kodulehel eesti, inglise ja vene keeles.

Aruande sihtrühm on tavapäraselt lai ring kontserni asjasthuvitatud osalisi, sealhulgas töötajad, aktsionärid, kohalik kogukond, ühiskondlikud organisatsioonid, kliendid ja partnerid.

Aruande peamised osad on pühendatud majandustegevuse tulemuslikkusele, tootmise ohutuse tagamisele, personali toetamisele ja arendamisele ning kontserni tegutsemispiirkonna sotsiaalmajandusliku arengu toetamisele. Lisaks soovime käesoleva aruandega tutvustada ja edendada säästva arengu kontseptsiooni ning vastutustundliku ettevõtluse alustalasid Ida-Virumaal ja Eestis tervikuna.

Aktuaalsemate teemade käsitlemiseks Aruandes tehti kontserni sise- ja väliskeskkonna uuringute alusel säästva arengu aspektide olulisuse analüüs vastavalt GRI aruandlusstandardis esile toodud üksikutele näitajatele ja teemadele, kaasates asjast huvitatud osalised. Käesolevas aruandes käsitleti üksikasjalikult hulka küsimusi, mis on seotud kontserni tegevuse prioriteetidega säästva arengu valdkonnas 2018. aastal.

Aruandes on esitatud 2018. aastat puudutav teave VKG (aruandes nimetatud ka VKG, Viru Keemia Grupp ja kontsern) ja selle tütarettevõtete kohta. Kontserni finantsseisundi ja tootmistulemuste kohta on esitatud teave Viru Keemia Grupp ASi konsolideeritud andmeid kasutades. Kui tekstis ei ole öeldud teisiti, hõlmavad kontserni töösuhteid, sotsiaalsfääri ja keskkonnakaitsetegevust puudutavad andmed VKG-d ja selle tütarettevõtteid. Aruandes sisalduvad keskmise ja pikaajalise perspektiivi plaanid, mis on üksnes prognoosi tasemel. Siinkohal avalikustatud kavatsuste elluviimine sõltub ka sellistest (majanduslikest, sotsiaalsetest, õiguslikest) teguritest, mida kontsern ei saa mõjutada. Seetõttu võivad tegelikud tulemused plaanidest erineda.

Kontsernis toimivad mitmesugused tagasiside hankimise kanalid. Märkusi ja soovitusi säästva arengu aruande kohta saab esitada telefoni teel ja e-postile, mis on nimetatud osas „Kontaktid“. Kõik saabunud sõnumid vaadatakse läbi ja võetakse arvesse järgmise Aruande koostamisel.

Jätkusuutliku arengu alaseid aruandeid puudutavaid ettepanekud ja märkused võib saata Viru Keemia Grupi kontserni suhtekorraldusjuhile Irina Bojenkole e-postiga irina.bojenko@vkg.ee. Kõik saabunud teated vaadatakse läbi ja neid võetakse arvesse järgmise aruande koostamisel.

Aruande koostamise põhimõtted

2018. aasta Aruande koostamisel kasutati metoodika alusena Globaalse Aruandlusalgatuse (Global Reporting Initiative, GRI) säästva arengu aruandluse juhendit (GRI aruandlusstandardid) ning GRI nafta- ja gaasitööstuse aruandluse kohaldatavaid osi. Kontsern jagab ja rakendab nafta- ja gaasitööstuse vabatahtliku säästva arengu aruandluse juhendi põhimõtteid (Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability Reporting, IPIECA/ API, 2016). Käesoleva väljaande vastavusega kõrgetele avalikustamise nõuetele saab täpsemalt tutvuda aruande viimasel lehel, kus asub GRI sisukord. Eelmised aruanded koostati vastavalt GRI G3 ja G4 tasemetele.

GRI on vabatahtlik aruandlust edendav organisatsioon, mis koondab säästvat arengut väärtustavaid ettevõtteid üle kogu maailma. Säästva arengu kontseptsiooni rajajaks peetav organisatsioon on välja töötanud ka säästva arengu aruandluse soovituslikud juhendmaterjalid.


Lähemalt organisatsioonist ning juhenditest:
www.globalreporting.org

Aruande koostamisel on kasutatud ettevõtte ISO ja OHSAS sertifitseerimismaterjale. Keskkonna- ja tööohutuse andmed on kooskõlas standardite esitatud nõuetega.

Aruandega seotud piirangud

Säästva arengu aruande koostamine on organisatsioonidele vabatahtlik. Säästva arengu aruanne kontsernis koostatakse ettevõtte tasandil ja see hõlmab konsolideeritud teavet kõigi kontserni tütarettevõtete kohta. 2018. aasta majandusandmed on auditeeritud ning 2019. aasta prognoosid kogutud. 2014. aastal ja varasemates esitatud aruannetes olid kajastatud auditeerimata majandusandmed. Sel põhjusel võivad 2014. aasta ja varasemate aruannete andmed mõnevõrra erineda kinnitatud majandusaasta aruandes olevast teabest. Ettevõte lähtub aruandes toodud teabe kajastamisel läbipaistvuse põhimõttest ning heast äritavast.

Teabe avaldamine

Peamised põhimõtted teabega töötamisel
  • teabe edastamise regulaarsus, järjekindlus ja operatiivsus;
  • kõigile huvitatud isikutele võrdse, takistamatu ja lihtsa juurdepääsu andmine teabele;
  • avaldatavate andmete objektiivsus, usaldusväärsus, täielikkus ja võrreldavus;
  • teabe neutraalsus, st hoidumine ühe huvigrupi huvide rahuldamise eelistamisest teise huvidele;
  • mõistliku tasakaalu säilitamine kontserni avatuse ja selle ärihuvide vahel.
Viru Keemia Grupp püüab hoida kõrget avatuse ja läbipaistvuse taset. Kontsern avaldab õigeaegselt ja regulaarselt aktuaalset teavet oma tegevuse kohta, sealhulgas:
  • teavet oma aktsiakapitali struktuuri kohta;
  • teavet nõukogu ja juhatuse liikmete kohta;
  • finantsaruandeid;
  • aastaaruandeid ja säästva arengu aruandeid.

Avaldatav teave on tasakaalustatud ja objektiivne ning seejuures ei püüta jätta avaldamata kontserni puudutavat negatiivset teavet.

Koostöö meediaga reguleeritakse Meediasuhete korraga.

Aspektide ja nende piiride olulisuse määratlemise metoodika

Aruandes kajastatavaid teemasid valides lähtus Viru Keemia Grupp nende aktuaalsusest nii kontserni arengu seisukohast kui ka huvigruppide jaoks. Me jälgime pidevalt kontserni tegevuse ulatust ja mõju majandusele, sotsiaalsele ja looduskeskkonnale, samuti töötleme me huvigruppide esitatud päringuid. Me hindasime aruande teemade olulisust ka ühiskondlikus kontekstis ning ettevõtte kohustuste, muuhulgas ka nende kohustuste seisukohast, mis on sätestatud Eesti siseriiklikes ja rahvusvahelistes dokumentides. Oluliste teemade ja vastavate näitajate kindlaksmääramisel võttis kontsern arvesse ülemaailmset olukorda, rahvusvahelisi ja Eesti standardeid ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu valdkonnas, GRI standardeid, säästva arengu ja aruandluse haldamise kohta tehtud valdkonna praktika uuringuid ning kontserni huvigruppidega tehtava koostöö analüüsi.

Metoodika näeb samuti ette korporatiivsiseste konsultatsioonide läbiviimist, alates kontserni kõrgematest ametisikutest kuni spetsialistideni allüksuste ja tütarettevõtete tasemel, kes omavad vahetut informatsiooni olukorra kohta konkreetsetes suundades, arvestades võimalikke kontsernisiseste aspektide piire. Täiendavaks informatsiooni allikaks on tegevusnäitajate ja kõige olulisemate sündmuste analüüs aruandlusperioodi jooksul. Hinnatakse erinevate muutuste mõju kontsernis, mis puudutavad muuhulgas korporatiivset juhtimist, strateegiat, aspektide koosseisu, aga samuti sisu ja piiride osas, mis võivad olla tunnistatud olulisteks.

Erinevused 2017. aasta säästva arengu aruandest

Aruandes on ära toodud rida andmeid, mis puudutavad olulisi muudatusi võrreldes eelnevate perioodidega – praktiliselt need kõik on tekstis välja toodud ja selgitatud. Võrreldes eelmise aruandlusperioodiga, olulisi aspektide piiride muutusi sisestatud ei ole.

Aruandluse üldised standardsed elemendid

Teemad ja aspektid Sisemiste huvitatud poolte prioriteedid Väliste huvitatud poolte prioriteedid Põhjendused
MAJANDUSLIK EFEKTIIVSUS
Kontserni strateegia Paindliku ja konkurentsivõimelise strateegia välja töötamine ja realiseerimine, võttes arvesse sisemiste ja väliste huvitatud poolte vajadusi – see on kontserni äritegevuse stabiilsuse ja püsivuse alus.
Finantsstabiilsus Tootlikkuse efektiivsuse suurendamine – see on kontserni konkurentsivõimelisuse kõige tähtsam faktor.
Investeerimisprojektid Investeerimisprojektid põlevkivi kaevandamise ja ümbertöötlemise vallas – see on kontserni üks võtmeprioriteetidest ja strateegiliste eesmärkide saavutamise tähtis faktor.
Toodangu kvaliteet Toodangu kvaliteedi tõstmine aitab kaasa ostjate rahulolemisele ja turupositsioonide tugevdamisele.
Innovaatiline tegevus Innovatsiooni arendamine ja juurutamine – see on kontserni efektiivsuse ja konkurentsivõime tähtis faktor.
ÖKOLOOGILINE OHUTUS
Looduskaitset puudutava seadusandluse nõuete järgimine vastavalt EL direktiividele Looduskaitset puudutava seadusandluse nõuete järgimine, vastavus rahvusvahelistele standartidele ja EL direktiividele, aga samuti tootmisalane ökoloogiline kontroll on kontserni peamiseks prioriteediks ökoloogilise ohutuse vallas.
Läbi viidud ökoloogiline kontroll
Loodusvarade ratsionaalne kasutamine Kontserni tegevus on seotud mõjuga keskkonnale ja loodusressurssidele: vesi, õhk, pinnas. Ettevõte on võtnud endale kohustuse nende ratsionaalseks kasutamiseks, taastamiseks ja kaitsmiseks.
Energia kasutamine ja energia efektiivsus Viimase 7 aasta jooksul toimunud tootmise intensiivne kasv tingib energiaressursside kasvava tarbimise kontsernis. Selleks, et minimaliseerida selle protsessi mõju, töötab VKG energia efektiivsuse tõstmise ja energia ressursside optimeerimise vallas.
Heitgaasid Põlevkivi ümbertöötlemine on seotud ainete õhku paiskamisega, muuhulgas kasvuhoonegaasid, dioksiidid, väävel.
TOOTMISOHUTUS JA TÖÖKAITSE
Tootmisprotsesside ohutus, valmisolek eriolukordadeks Kontserni tootmistegevus on seotud potentsiaalsete riskidega ohutuse vallas. Ohutu tootmine, täielik kahju puudumine inimestele, objektidele ja tehnikale – need on Viru Keemia Grupi võtmeprioriteedid.
Töökaitse, töötajate tervise eest hoolitsemine
PERSONAL
Töötajate koolitused ja areng Personali koolitamine ja areng lubab kontsernil kindlustada ennast kvalifitseeritud kaadriga nii käesoleval ajal, kui ka tulevikus.
Töösuhted ja hõivatus Kontsernipoolne kohustuste täitmine kaastöötajate ees, parimate spetsialistide kaasamine ja hoidmine tagab töö stabiilsuse ja aitab saavutada strateegilisi eesmärke.
Vääriline töökeskkond ja personali sotsiaalne toetus Konkurentsivõimeline töökeskkond ja õiglane palgasüsteem koos sotsiaaltoetustega – see on töötajate kaasamise ja hoidmise tähtsaim faktor.