Peamised majandustulemused
Sisukord

Peamised majandustule­mused

2018. aastal oli üldine majanduskeskkond kontserni jaoks jätkuvalt soodne. Kui 2017. aastal saavutas globaalne majanduskasv Maailmapanga andmetel viimase kümnendi kõrgeima taseme 3,1%, siis 2018. aastal oli see prognooside kohaselt võrreldaval tasemel ehk 3,0%. Järgnevatel aastatel eeldab Maailmapank majanduskasvu jätkumist tasemel 2,8–2,9% aastas.

Kuna suure osa VKG käibest moodustab õlide müük, siis kontserni finantstulemusi mõjutab kõige enam just globaalsel õliturul toimuv. Ülemaailmsed tegurid avaldavad naftaturule survet ja muudavad täielikult majanduse arhitektuuri, teravdavad konkurentsi ning tõstavad hindade volatiilsust.

Naftavarud OECD riikides

OPECi tehnilise komisjoni ekspertide hinnangul ületavad Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriikide kommertslikud naftavarud 2019. aasta lõpuks viimase viie aasta keskmist normi 170 miljoni barreli võrra, kui 2019. aasta esimesel poolel lõpeb OPEC+ kokkuleppe kehtivus, ja langevad 50 miljoni barreli võrra alla viie aasta keskmise OPEC+ lepingu säilimisel aasta lõpuni.

Ülemaailmsete naftahindade dünaamika

Soodsa makrokeskkonna taustal jätkasid 2018. aastal tõusmist ka kütuste hinnad. Ühelt poolt oli selle põhjuseks kasvav nõudlus kütuste järele – International Energy Agency (IEA) hinnangul kasvas globaalne kütuste nõudlus 2018. aastal 1,2% võrra tasemele 99,2 miljonit barrelit päevas. Teiselt poolt vedas hindade tõusu OPEC-i ja Venemaa kokkulepitud tootmismahtude kärpimine ning Venezuela tootmise järsk langus. Kuigi USA kasvav kildanafta tootmine osaliselt kompenseeris OPEC-i tootmismahtude langust, siis maikuus USA presidendi poolt tehtud otsus taastada Iraani sanktsioonid suurendas hinnasurvet veelgi ja oktoobriks tõusis Brent toornafta hind aasta alguse 66 USD/bbl tasemelt 86 USD/bbl-ni. OPEC-i tootmismahtude kasv, Iraani sanktsioonide kergendamine ja märgid majanduskeskkonna jahtumisest tõid aasta lõpuks Brenti hinna kiiresti tagasi tasemele 50 USD/bbl. Mullu hind aasta tulemuste põhjal oli 71,04 dollarit/barrel, mis on 31% kõrgem kui 2017. aasta keskmine hind (54,3 dollarit/barrel).

VKG müüb enamiku toodetud õlidest 1% väävlisisaldusega kütteõli hinna baasilt. Võrreldes Brent toornaftaga on 1% kütteõli turg vähemlikviidne, mistõttu kütteõli hind võib turu pakkumise ja nõudluse vahekorrast sõltuvalt liikuda Brentist erinevalt. Kuna ettevõtte kulud on eurodes mõjutab VKG tulemusi ka dollari kurss, mis 2018. aastal taas tugevnes ja aitas kaasa kasumlikkuse kasvule. Kokkuvõtvalt oli turuolukord VKG jaoks 2018. aastal igati soodne. Ebakindlust tuleviku osas tekitas ainult aastalõpus toimunud kiire kukkumine.

Ka Eesti majanduskeskkonda iseloomustas 2018. aastal kasvu jätkumine. Statistikaameti andmetel suurenes Eesti SKT 3,9% võrra, mis võrreldes 2017. aasta 4,9%-ga on mõõdukam, kuid siiski ületab nii varasemaid aastaid kui ka globaalset keskmist majanduskasvu. Jätkuvalt teeb ettevõtjatele muret keskmise brutokuupalga hoogne kasv, mis 2018. aastal kasvas 7,3% (2017. a 6,5%), ületades keskmist majanduskasvu juba seitsmendat aastat järjest. Arvestades Eesti tööjõuturu iseärasusi, palkade kasvu pidurdumist lähiajal ei oodata, mistõttu konkurentsivõime tagamiseks peab töökohtadega kaasnev lisandväärtus jätkuvalt kasvama.

Kontserni majandustulemused

Müügitulu ja selle jaotumine

Võrreldes Brent toornaftaga on 1% kütteõli turg vähemlikviidne, mistõttu kütteõli hind võib turu pakkumise ja nõudluse vahekorrast sõltuvalt liikuda Brentist erinevalt. Lisaks mõjutab VKG tulemusi ka dollari kurss, mis 2018. aastal taas tugevnes ja aitas kaasa kasumlikkuse kasvule. Kokkuvõtvalt oli turuolukord VKG jaoks 2018. aastal igati soodne. Ebakindlust tuleviku osas tekitas ainult aastalõpus toimunud kiire kukkumine.

Tuhandetes eurodes

2015 2016 2017 2018
Müügitulu 166 788 104 270 161 282 208 924
Müüdud toodete kulu -189 159 -106 147 -149 630 -170 353
Brutokasum -22 371 -1 877 11 652 38 572
Turustuskulud -3 360 -3 213 -4 046 -5 841
Üldhalduskulud -9 109 -9 471 -9 480 -9 733
Muud äritulud 9 973 10 153 7 373 12 839
Muud ärikulud -1 745 -2 218 -1 485 -3 447
Ärikasum -26 612 -6 626 4 014 32 390
Kokku finantstulud ja -kulud -5 269 -8 589 -9 776 -6 901
Kasum enne tulumaksu -31 881 -15 214 -5 762 25 488
Erakorralised kulud
Tulumaks 300 560
Aruandeaasta puhaskasum -32 181 -15 214 -5 762 24 929

Bilanss

Viru Keemia Grupi bilansimaht suurenes 2018. aasta jooksul 168,6 miljoni euro võrra ja moodustas 31.12.2018. seisuga 722,4 miljonit eurot. 2018. aastal moodustas omakapitali osakaal bilansimahust 71%.

Tuhandetes eurodes

2015 2016 2017 2018
VARAD
Käibevara 71 086 65 398 75 552 108 992
Põhivara 485 513 518 354 479 175 454 871
VARAD KOKKU 556 599 583 752 554 727 563 863
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused kokku 75 383 52 343 50 093 172 872
Pikaajalised kohustused kokku 182 724 234 758 201 373 38 671
Kohustused kokku 258 107 287 101 251 466 211 543
Omakapital kokku 298 493 296 652 303 261 352 320
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 556 599 583 753 554 727 563 863

Investeeringud

Investeeringud arendustegevusse

Miljonites eurodes

2015
52
2016
5
2017
8
2018
4

Investeeringud keskkonda ja tööohutusse

Miljonites eurodes

2015
8
2016
14
2017
12
2018
9

Kontserni investeeringud olid kokku 27 miljonit eurot, millest 19,5 miljonit oli seotud töökindluse tagamisega.

image alt text

VKG Soojus, kes varustab soojusenergiaga üle 30 000 elanikuga piirkonda, alustas mullu amortiseerunud soojustorustiku ulatuslikku renoveerimisprojekti, mille raames uuendatakse 10 kilomeetrit soojustrasse. Investeeringu maht on 4,4 miljonit eurot.

image alt text

Lõpetasime poolkoksi torukonveieri ehitamine ja kevadest toimub kogu koksi ja tuha transport kinniste torukonveieritega. Sellise logistilise lahenduse kasutamine on ilmse ökoloogilise eelise ja ka majandusliku efektiivsusega.

image alt text

Jätkasime välisõhu kvaliteedile suunatud keskkonnaprojektidega. Kaheaastane lõhnaaine esinemise vähendamise tegevuskava sisaldab viit meedet, mille eesmärk on puhtam keskkond. Investeeringu suurus on 1,1 miljon eurot.

Laenukoormus

2018. aastal laenulepingute osas muudatusi ei tehtud. Aasta jooksul tagastas VKG pankadele laenude põhiosa kogusummas 40,8 miljonit eurot, mille tulemusena langes pangalaenude saldo aasta lõpuks 139,6 miljoni euroni ja võlakohustuse osakaal bilansimahust 29%-ni. Aasta jooksul tehtud investeeringuid finantseeris VKG 89% ulatuses ettevõtte rahavoost ja 11% ulatuses uute liisinglepingutega. Bilansipäevajärgse sündmusena on VKG alustanud pankadega läbirääkimisi laenujäägi refinantseerimiseks. Eeldatavalt saavad laenud viieks aastaks refinantseeritud 2019. aasta kolmandas kvartalis.

LAENUKOORMUS (MILJON EUROT)

2014
206,6
2015
216,7
2016
218,7
2017
197
2018
158

Maksukoormus

Kontserni tegevusest laekus 2018. aastal riigieelarvesse 40 miljonit eurot maksutulu, mis on eelmise aruandlusperioodiga võrreldes 13% võrra rohkem. Suurim osa tuleneb tööjõumaksudest 17,1 miljonit eurot (+7%) ja erinevatest keskkonnatasudest 15,6 miljonit eurot (+39%).

MAKSUKOORMUS (MILJON EUROT)

2014
19
9.8
3.7
0.9
33,4
2015
17.5
11.3
3.7
1.2
33,7
2016
14.5
7.7
4.4
1.7
28,3
2017
16.1
11.2
5.8
2.2
35,3
2018
17.3
15.6
6.1
2
41
  • Tööjõumaksud
  • Keskkonnatasud
  • Aktsiis
  • Muud maksud

Peatükis esitatud andmed on konsolideeritud majandustulemused, mille aluseks on 2018. majandusaasta auditeeritud aruanded.