Viru Keemia Grupi tütarettevõtte VKG Energia saastetasu asendamise taotlus on heaks kiidetud

Uudised

1. Aprill 2015

Tänu hiljuti Keskkonnaministeeriumiga sõlmitud saastetasude asendamise lepingule realiseeritakse Viru Keemia Grupi (VKG) ambitsioonikad energiaefektiivsuse tõstmisele ja saastamise vähendamisele suunatud arendusprojektid. Saastetasu asendamise leping on sõlmitud kaheks aastaks ja käsitleva perioodi jooksul asendatakse kokku hinnanguliselt seitse miljonit eurot saastetasu.

VKG juhatuse liige, tehnikadirektor Meelis Eldermann: „Meil on väga hea meel, et sellisel raskel ajal, mida tänapäeval põlevkivitööstus elab üle, on riik otsustanud kaasa aidata olulise kava vastuvõtmisega. Tööstuse ja riigi koostöö näitab, et mõlemad pooled hoolivad ja panustavad puhtamasse keskkonda. Oleme tänulikud Keskkonnaministeeriumile ladusa koostöö eest. Meie poolt väljatöötatud lahendus võimaldab toota jääkgaasist soojust ja elektrit, suurendades oluliselt põlevkivitööstuse väärtusahelat. Antud projekti elluviimisega toodame rohkem elektrit ja soojust Virumaa elanike heaks. Antud investeeringuga hoiame aastas kokku ligikaudu 500 tuhat tonni põlevkivi ning toodame jääkgaasidest täiendavalt üle 240 tuhande MWh elektrit. VKGs rakendatud energia ja soojuse tootmismeetod on põlevkivi otsepõletamisega võrreldes kordades efektiivsem ning oluliselt väiksema keskkonnajalajäljega.“

VKG üheks oluliseks järjepidevaks põhimõtteks on põlevkivitööstuse väärtusahela maksimaalne väärindamine. Lähtudes sellest on VKG Energia palunud Keskkonnaministeeriumi abi projektile, mille eesmärgiks on põlevkivist saadava energeetilise ressursi (uttegaasi) maksimaalne ärakasutamine. Projekt aitab kaasa energiaefektiivsuse tõusule ning ressursside keskkonnahoidlikule kasutusele põlevkivitööstuses. Ühtlasi projekti realiseerimisega vähenevad SO2 heitkogused.

Lähtuvalt teostatava tegevuse eesmärgist on olulisemaks projekti tulemuse näitajaks ressursitõhusus ning põlevkivi sääst. Tänu põlevkivi ressursi efektiivsemale kasutamisele väheneb lisaks SO2 heitele ka CO2 heide iga toodetud energiaühiku kohta. Positiivne efekt tuleneb sellest, et VKG Energia OÜ kasutab energia ning soojuse tootmiseks põlevkiviõli tootmisprotsessi tagajärjel tekkivat poolkoksi- ning generaatorgaasi, mis võimaldab maksimaalselt ära kasutada põlevkivist saadavat energiat ning väldib täiendavate fossiilsete kütuste kasutamist.

Jääkgaaside väärindamise projektiga kaasnevad ettevõttele mahukad investeeringud, mis on suunatud uue gaasikatla rajamisele, ühe olemasoleva katla renoveerimisele ning täiendava auruturbiini kasutusele võtmisele. Lisaks sellele eeldab põlevkivi väärtusahela arendamine täiendavaid meetmeid suitsugaaside SO2 puhastusefektiivsuse tõstmiseks. Selleks ehitab VKG Energia lisaks kahele kasutusel olevale väävlipüüdurile ka kolmanda, mida finantseeritakse ettevõtte enda poolt. Kõik meetmed aitavad oluliselt vähendada tööstuse ökoloogilist jalajälge ja on selge positiivse mõjuga regiooni õhukvaliteedile. Kogu projekti realiseerimiseks planeeritud investeeringud ulatuvad 48 miljoni euroni.

VKG on Eesti suurim põlevkivi ümbertöötlemisettevõte ja maailma suuruselt teine põlevkiviõlitootja. VKG annab tööd ligikaudu 2000 inimesele Virumaal. VKG omandis on kaevandus, neli töötavat põlevkivi ümbertöötlemistehast, sh täisvõimsusel töötavad tehased Petroter I ja Petroter II, tööstusenergia tootmiskompleks, oma transpordi-, remondi- ja elektritootmisbaasid.

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel  334 2702
GSM  523 2700
E-post irina.bojenko@vkg.ee