Juhtpõhimõtted

VKG Kaevandused OÜ

MISSIOON: Oleme keskkonnasäästlik, paindlik ja efektiivne põlevkivi kaevandaja

VISIOON: Oleme juhtiv põlevkivi kaevandamise ettevõte maailmas

Peamised põhimõtted eeltoodu elluviimiseks:

 • VKG Kaevandused OÜ on hooliv ettevõte
 • Töötaja tuleb tööle ja läheb töölt rõõmsalt
 • Juht näeb ka pimedas ilma lambita

 Personal

 • koolitame pidevalt oma töötajaid nende kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiualase ning hädaolukordades tegutsemise teadlikkuse tõstmiseks. 

Keskkond ja töökeskkond

 • tagame oma tootmistegevusega kaasnevate keskkonnamõjude minimeerimise ja nende hoidmise vastavuses seadusandlusele ning teistele nõuetele
 • tagame järjepidevalt ohutu töökeskkonna ja loome ohutud töötingimused oma ettevõtte töötajatele ning turvalise viibimise oma külalistele ja koostööpartneritele. Kutsehaiguste, tööõnnetuste, avariide ja vahejuhtumite ennetamiseks teostame riskide hindamist ja järgime kõiki meile rakenduvaid seadusandlikke nõudeid.

Huvipooled

 • peame oluliseks huvipoolte (sh ametiasutuste ja piirkonna elanike) teavitamist ettevõtte tegevusest ja tema mõjudest keskkonnale
 • teeme koosööd  partneritega, kes järgivad meiega samu kvaliteedi, keskkonnaalaseid ja töötervishoiu ning tööohutuse põhimõtteid
 • järgime Eesti ning Euroopa Liidu õigusaktidest, konventsioonidest ja lepingutest tulenevaid nõudeid. 

Areng

 • tagame piisava ressursside olemasolu ettevõtte ning toodete ja teenuste arendamiseks ühtse investeerimispoliitika alusel
 • töötame põlevkivi väärtustamise suunas, eesmärgiga luua põlevkivitoodete näol lisand- väärtust
 • pöörame suurt tähelepanu säästva arengu edendamisele ettevõttes, mille nimel kasutame säästlikult energiat ja suuname tootmisprotsessis tekkinud jäätmed taaskasutusse
 • ettevõtte arendamisel lähtume strateegilise planeerimine põhimõtetest, mille alusel püstitame kvaliteedi-, keskkonna - ja töötervishoiualased eesmärgid. Juhtkond tagab eestvedamise ja eesmärkide täitmise kaudu juhtimissüsteemi mõjususe pideva parendamise.