Tegevuspõhimõtted (kvaliteedi-, keskkonna-, TTO ja energiapoliitika)

VKG Energia OÜ

VKG Energia OÜ juhtkond on välja töötanud tegevuspõhimõtted ja ettevõtte tegevuse üldise eesmärgi, milleks on:
muuta õlitootja jääkprodukt tõhusalt keskkonnasõbralikuks kasulikuks energiaks ning olla keskkonnasäästlik, paindlik ja efektiivne elektri- ja soojatootja, tagades samal ajal töötajatele ohutud töötingimused.

Ettevõtte tegevuspõhimõtted tuginevad järgmistele printsiipidele:

  • identifitseerime ettevõtte tootmistegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte ja -mõjusid ning hindame nende vastavust vastavalt seadusandlusele ning teistele nõuetele;
  • selgitame välja TTO riskid ja tagame nende kõrvaldamise või kontrolli all hoidmise;
  • parendame jätkuvalt oma energiatulemuslikkust;
  • oma igapäevases tegevuses järgime meile esitatud (sh õigusaktidest ja lepingutest tulenevaid) nõudeid
  • pöörame suurt tähelepanu säästva arengu edendamisele negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks
  • peame oluliseks koostööd teadus- ja uurimisasutustega nii erinevate keskkonnaprobleemide lahendamisel kui ka uute tehnoloogiate väljatöötamisel;
  • arendame ja koolitame pidevalt oma töötajaid;
  • parendame pidevalt oma juhtimissüsteemi toimimist eesmärkide püstitamise ja nende täitmiseks vajalike ressursside ja info tagamise teel
  • tagame kõigile töötajatele ohutud töötingimused.