Keskkonnapoliitika

VKG keskkonna heaks

VKG pöörab oma tegemistes keskkonnakaitsele suurt tähelepanu. Peamisteks prioriteetideks on tootmistegevusest tulenevate keskkonnamõjude ennetamine või minimeerimine.
Kontserni missiooniks on parimat võimalikku tehnoloogiat rakendades põlevkiviressursi säästlik tarbimine ning põlevkivi potentsiaali maksimaalne ärakasutamine.
Visiooniks on olla avatud ja usaldusväärne ettevõte, mis töötab ühtse juhtimissüsteemi alusel liigirikka keskkonna säilimise ja loodusressursside säästliku kasutamise nimel.

Kontsernis on välja kujunenud ühtne keskkonnapoliitika, mis lähtub järgmistest põhimõtetest:
1. Toimime rahvusvahelisele standardile ISO 14001 vastava keskkonnajuhtimissüsteemi alusel
2. Identifitseerime ettevõtte tootmistegevusega kaasnevaid ökoloogilisi aspekte ja keskkonnamõju ning hindame nende vastavust vastavalt seadusandlusele ning teistele nõuetele
3. Oma igapäevases tegevuses järgime Eesti ning Euroopa Liidu õigusaktidest, konventsioonidest ja lepingutest tulenevaid nõudeid
4. Peame oluliseks ametiasutuste ja piirkonna elanike teavitamist ettevõtte tegevusest ja võimalikest mõjudest keskkonnale
5. Pöörame suurt tähelepanu säästva arengu edendamisele ettevõttes, selleks võimalikult suures koguses tootmisprotsessis tekkinud materjale ja jäätmeid taaskasutades
6. Peame oluliseks koostööd teadus- ja uurimisasutustega nii erinevate keskkonnaprobleemide lahendamisel kui ka uute tehnoloogiate väljatöötamisel
7. Innustame töötajaid keskkonnakaitse alaste teadmiste täiendamisel ning tervitame ja ergutame nende teadmiste rakendamist praktikas
8. Töötame põlevkivi väärtustamise suunas, eesmärgiga luua põlevkivitoodete näol lisandväärtust