VKG keskkonna heaks

Sotsiaalne vastutus

Aastate 2012–2018 keskkonnaalase tegevuse põhisuundadeks on välisõhu heitmete emissiooni vähendamine, seda eriti vääveldioksiidi ja ebameeldivat lõhna tekitavate saasteainete osas.

Suurt tähelepanu pööratakse ka sade- ja reovete kvaliteedi parandamisele ning puhastamistehnoloogiate täiendamisele. Lahendamisel on põlevkivi- ja koldetuha ladestamise küsimused ning märgprügila sulgemisega seotud probleemid. Samuti otsitakse meetmeid energiaefektiivsuse tõstmiseks.

Lähiaastate keskkonnaalased peaeesmärgid on järgmised:

  • ebameeldivat lõhna tekitavate saasteallikate vähendamine ning alifaatiliste süsivesinike ning vesiniksulfiidi heite vähendamine;
  • kontserni õhusaaste tõhusam ja kompleksne jälgimine ning laienemise mõju täpsem prognoosimine mudeli abil;
  • vääveldioksiidi heitkoguse ning kontsentratsiooni vähendamine – monteeritakse lisaks kaks väävlipüüdmisseadet;
  • vanade ohtlike jäätmete prügilate sulgemine ja korrastamine, mille tulemusel väheneb pinna- ja põhjavee saastekoormus;
  • tekkiva sade- ning reovee tõhusam puhastamine;
  • säästlikum ressursikasutus: energiatõhususe arendamine (energiaaudit), loodusresursside kokkuhoid (kaevandusvee kasutamisvõimaluste uurimine jahutusveena, lubjatehas), tõhusa koostootmise arendamine;
  • põlevkivitöötlemise PVT arendamine ja olemasoleva tootmise täiustamine.

Keskkonnategevusest põhjalikumalt vaata Aastaaraamatust.