Lepingupartneritele

Kontsern

VKG Energia OÜ territooriumil kehtivad reeglid ja ohutusnõuded

Juhendid:
VKGj.TTO/67 Elupäästvad reeglid
VKGj_TTO11_Üldohutuseeskirjad sissejuhatava juhendamise läbiviimiseks.
VKGj_TTO11_Lisa 1. Sõidukite ja jalakäijate liiklemise ohutusnõuded
VKGj_TTO11_L2_Ohumärgistus
Juhend nr 101. Gaasiohtlike tööde läbiviimise kord.
Juhend nr 136. Tuletööde ohutu organiseerimine.
Juhend nr 155. Remonttööde organiseerimine ja tööohutus (vene keeles).
Kaevetööde korraldamise kord.
Ehitus-, remont- ja montaažitööde teostamise kord. 
Jäätmete sorteerimise ja kogumise juhend.
Raamtöösisekorraeeskiri ehitusplatsil. 

Lubade vormid:
Sissepääsuloa taotlus.
Akt-luba – Ehitus-, remont- ja montaažitööde teostamise kord.
Töökorraldus-luba – Ehitus-, remont- ja montaažitööde teostamise kord.
Gaasiohtlike tööde töökäsk-luba – Juhend nr 101.
Tuletööde luba – Juhend nr 136.
Kaevetööde luba – Kaevetööde korraldamise kord.
Akt-luba  – Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend.
Luba elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks – Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend.
Luba maakaabelliini kaitsevööndis tegutsemiseks – Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend.
Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutseda sooviva isiku taotlus – Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend.
Töökäsk-luba tööde tegemiseks elektripaigaldistes – Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend.

Инструкции

VKGj.TTO/67 Жизненно важные правила
VKGj_TTO11_Инструкция для проведения вводного инструктажа.
VKGj_TTO11_Lisa_1_Требования безопасности к движению транспортных средств и пешеходов
VKGj_TTO11_Lisa_2_Знаки безопасности 
Инструкция № 101. Порядок проведения газоопасных работ.
Инструкция № 136. Безопасная организация проведения огневых работ.
Организация земляных работ 
Порядок строительных, ремонтных и монтажных работ.
Руководство по сортировке и сбору отходов
Рамочные правила внутреннего трудового распорядка на строительной площадке

Формы выдаваемых разрешений

Ходатайство на пропуск на промышленную территорию.
Акт-допуск - Порядок строительных, ремонтных и монтажных работ.
Наряд-допуск - Порядок строительных, ремонтных и монтажных работ.
Наряд-допуск на проведение газоопасных работ - Инструкция № 101.
Разрешение на проведение огневых работ - Инструкция № 136.
Разрешение на земляные работы - Организация земляных работ.

Instructions
VKGj.TTO/67 Life-saving rules

Forms of given-out permissions
AKT-PERMIT
WORK PERMIT

Kodulehel esitatud ohutusjuhendite  õigused on kaitstud.

Kopeerimine ja kolmandatele isikutele üleandmine on rangelt keelatud.