REACH

Arendustegevus

2006. aasta lõpus võeti vastu ning alates 1. juunist 2007 jõustus Euroopa Uus Kemikaalipoliitika REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) ehk Kemikaalide Registreerimine, Hindamine ja Autoriseerimine. REACHi eesmärgiks on ühtlustada registreerimise nõudeid olemasolevate ja uutele kemikaalide vahel ning seeläbi tagada kemikaalide ohutu kasutus ning ohutus nii inimese tervisele kui ka keskkonnale.

Uue süsteemi alusel tuleb registreerida kõik ained, mida toodetakse EL-s või imporditakse EL turule üle ühe tonni aastas. Aineid hakatakse registreerima järk-järgult 11 aasta jooksul – suurema kogusega ja suurema ohtlikkuse klassiga kemikaalid enne. Ajakava ja see, milliseid andmeid registreerimisel nõutakse, sõltub toodetavast kogusest ja aine võimalikust ohtlikkusest.
Kemikaalide registreerimise käigus tuleb esitada registreerimise toimik, koostada ohutuskaart ning kõigile üle 10t/aastas toodetavatele/imporditavatele kemikaalidele ka kemikaaliohutuse aruanne. Registreerimistoimiku esitamisel tuleb edastada ka teave kemikaalide füüsikalis-keemiliste; toksikoloogiliste kui ökotoksikoloogiliste andmetega. Nõutavate andmete maht sõltub toodetava/imporditava kemikaali mahust ettevõtte kohta ja selle kemikaali ohtlikkusest. Puuduolev teave tuleb hankida ning selleks tuleb läbi viia nii füüsikalis/keemilisi, toksikoloogilisi kui ökotoksikoloogilisi katsetusi EL-s tunnustatud meetodite järgi.

Kemikaale mida ei registreerita, ei tohi toota, importida ega kasutada!

Viru Keemia Grupp ja tema tütarettevõtted on registreerinud 13 kemikaali. Toodetakse ka aineid, mis on REACH registreeringust vabastatud (nt polümeerid, koks jms).

Samuti on eel-registreeritud ligikaudu 10 kemikaali, mis registreeritakse 2018. aastaks vastavalt REACH tähtaegadele.

REACH nõuete täitmisega kontsernis tegeleb projektijuht Kitty Teimann: reach@vkg.ee