Põlevkivibituumeni identifitseerimine ja omaduste uurimine

Projektid

VKG Oil AS teostas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasabil projekti „Põlevkivibituumeni identifitseerimine ja omaduste uurimine“. 

Projekti eesmärk oli saada põhjalikum teave põlevkivibituumeni koostisest ning selle alusel uurida omadusi ja võimalikke mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale. 

Projekti raames läbiviidud tegevused ja saadud tulemused: 

 • Viidi läbi erinevad analüütilised testid:
  • Keemistemperatuuri vahemik.
  • Vastavalt keemistemperatuuride vahemikele arvutati süsiniku arvu jaotus kasutades vastavaid CONCAWE juhendeid.
  • Elementanalüüs (C, H, N, O, S) ning Elektrotermiline aatomabsorptsioonspektroskoopia (Fe, Ni, V).
  • Polüaromaatsete süsivesinike sisalduse analüüs (HPLC).
  • SARA analüüs: mõõdeti küllastunud süsivesinike, asfalteenide, vaikude ja aromaatsete süsivesinike sisaldusi.
  • Bituumeni auru lenduvad orgaanilised ühendid (GC-MS).
  • Bituumeni molekulmass.

Testimiste tulemusena järeldati, et põlevkivibituumen on väga keeruline aine ning kõiki koostisosi ei ole võimalik välja selgitada. Sellepärast selgitati välja koostisosade grupid, mis mõjutavad aine omadusi ja ohtlikkust. 

 • Viidi läbi analoogmeetodi hindamine, et oleks võimalik loomakatseid sooritamata hinnata põlevkivibituumeni kantserogeenseid ning reproduktiivtoksilisi omadusi. Kokkuvõttes järeldati, et põlevkivibituumen ei ole kantserogeenne ega arengu- ja reproduktiivtoksiline põhinedes olemasolevale teabele. Antud järeldused on edastatud Euroopa Kemikaaliametile uuendatud registreerimistoimikuga. 
 • Teostati Püsivate, Bioakumuleeruvate ja Toksiliste (PBT) ning väga Püsivate ja väga Bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamine. Hindamise tulemusena järeldati, et kuigi olemasolevatele andmetele põhinedes ei saa 100% väita, et põlevkivibituumen on PBT aine, tuleks seda siiski käsitleda püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise ainena. Vastavalt sellisele hinnangule koostati kokkupuutestsenaariumid, milles määrati kindlaks tingimused, et ohjata tootmisest ja kasutamisest tulenevaid riske keskkonnale. Antud järeldused on edastatud Euroopa Kemikaaliametile uuendatud registreerimistoimikuga. 
 • Vastavalt analüütiliste testide tulemustele, analoogmeetodi hindamisele ja PBT/vPvB omaduste hindamisele koostati kemikaaliohutuse aruanne koos kokkupuutestsenaariumitega, milles määrati kindlaks tingimused, et ohjata tootmisest ja kasutamisest tulenevaid riske keskkonnale. Kemikaaliohutuse aruanne inglise keeles on leitav siin
 • Uuendati põlevkivibituumeni registreerimistoimikut, mis on keemiliste ainete tootja kohustus vastavalt REACH määrusele. Uuendatud registreerimistoimik edastati Euroopa Kemikaaliametile. Euroopa Kemikaaliamet on avaldanud põlevkivibituumeni registreerimistoimiku lingil.

Põlevkivibituumeni mittekonfidentsiaalsed andmed (üldine teave ja omadused) on avalikkusele kättesaadavad läbi Euroopa Kemikaaliameti kodulehe.

Projekti kogumaksumus oli 56 480 €, millest 27 676 € moodustas KIK toetus. Projekti viidi läbi ajaperioodil juuli 2016 kuni juuni 2018.