Põlevkivibituumeni identifitseerimine ja omaduste uurimine

Projektid

VKG Oil AS teostas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasabil projekti „Põlevkivibituumeni identifitseerimine ja omaduste uurimine“. 

Projekti eesmärk oli saada põhjalikum teave põlevkivibituumeni koostisest ning selle alusel uurida omadusi ja võimalikke mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale. 

Viidi läbi järgmised tegevused:

  • Analüütiliste uuringute tulemusena selgusid bituumeni ja selle aurude koostisosade grupid, molekulmass, süsiniku arvu jaotus, elementanalüüs. Testimise raames järeldati, et põlevkivibituumen on väga keeruline aine ning kõiki koostisosi ei ole võimalik välja selgitada, laboritel pole sellist võimekust. Sellepärast selgitati välja koostisosade grupid, mis mõjutavad aine omadusi ja ohtlikkust.
  • Analoogmeetodi hindamise raames viidi läbi teaduskirjanduse analüüs ning võttes arvesse analüütiliste testide tulemusi koostati täiendus analoogmeetodi hindamise dokumendile. Antud dokumendi tulemusena järeldati, et põlevkivibituumen ei ole kantserogeenne ega arengu- ja reproduktiivtoksiline põhinedes olemasolevale teabele.
  • Teostati PBT/vPvB omaduste hindamine põhinedes analüütiliste testide tulemustele.
  • Vastavalt analüütiliste testide tulemustele, analoogmeetodi hindamisele ja PBT/vPvB omaduste hindamisele koostati kemikaaliohutuse aruanne koos kokkupuutestsenaariumitega, milles määrati kindlaks tingimused, et ohjata tootmisest ja kasutamisest tulenevaid riske keskkonnale. Samuti uuendati registreerimistoimikut ja edastati see Euroopa Kemikaaliametile (kuna vastavalt REACH määrusele on kemikaali tootjal kohustus esitata uus teave Euroopa Kemikaaliametile). 

Analüüside käigus saadud mitte konfidentsiaalsed andmed on avalikkusele kättesaadavad läbi Euroopa Kemikaaliameti kodulehe. 

Projekti kogumaksumus oli 56 480 €, millest 27 676 € moodustas KIK toetus. Projekti viidi läbi ajaperioodil juuli 2016 kuni juuni 2018.