Põlevkivibituumeni identifitseerimine ja omaduste uurimine

Projektid

VKG Oil AS teostab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasabil projekti „Põlevkivibituumeni identifitseerimine ja omaduste uurimine“.

Projekti eesmärk on saada põhjalik teave põlevkivibituumeni koostisest ning selle alusel uurida omadusi ja võimalikke mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale. Projekt aitab kaasa asjakohaste ning adekvaatsete riskijuhtimismeetmete väljatöötamisele, mille rakendamisel on võimalik ohjata või vältida põlevkivibituumeni kasutamisest tulenevaid riske. Projekt omab ka täiendavat väärtust, kuna selle rakendamisel pikendatakse põlevkivi tootmiseahelat, st lisaks otsesele toodangule (põlevkivi) saab ka täiendavat materjali. 

Projekti raames teostatakse analüütilised uuringud, mille tulemused annavad põhjaliku ülevaate põlevkivibituumeni koostisosadest. Eksperdi poolt viiakse läbi püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste ning kantserogeensete ja arengutoksilisuse omaduste hindamine, mille tulemusena uuendatakse kemikaaliohutuse aruandeid ja kokkupuutestsenaariumeid. Kõiki uuringute ja analüüside käigus saadud andmed on avalikkusele kättesaadavad läbi Euroopa Kemikaaliameti kodulehe andmebaaside. 

Projekti kogumaksumus on 56 480 €, millest 27 676 € moodustab KIK toetus. Projekti tegevuste alguseks on 2016. a juuli ning kavandatud lõpuks 2018. a juuni.