Kiviter

Kasutatavad tehnoloogiad

Põlevkivi termiliseks lagundamiseks (utmiseks) vajalik soojus saadakse utmisel moodustunud gaasi põletamisel. Protsess toimub vertikaalses, soojuskandja põikvoolulise liikumisega generaatoris („Kiviter” tüüpiretordis ).

Põlevkivi, millest on välja sõelutud peenfraktsioon, suunatakse generaatorisse ülalt. Laadimiskarbist liigub põlevkivi uttešahti, mida risti põlevkivi liikumisega läbivad generaatorgaasi põlemisel saadud kuumad põlemisgaasid. Utmisel tekkinud õli- ja veeaurud ning gaas väljuvad generaatori ülaosast ja suunatakse kondensatsioonisõlme, kus kondenseeruvad õli ja vesi. Toorõli läheb edasi läbi õliettevalmistussõlme destillatsiooni ja uttevesi defenolatsiooniseadmele. Generaatorgaas suunatakse osaliselt tagasi protsessis vajaliku soojuse tekitamiseks, gaasi liig aga soojuselektrijaama soojuse ja elektri tootmiseks. Utmisel tekkinud poolkoks väljub generaatori alaosast ja ladestatakse poolkoksi prügilas.