Arendustegevus

Arendustegevuse peamine fookus on suunatud projektidele, mis toovad kaasa efektiivsuse tõstmise ning aitavad ette valmistada ja kohanduda muutlike turuolukordadega.

2017. aasta olulisemad tegevused: 

  • MARPOL merekütuse kvaliteedinõuete muutumise mõjuanalüüs, kohandumise strateegia
  • Petroter seadmete põlevkiviõli ümbertöötlemisvõime ja netoõlisaagise tõstmine
  • Matemaatilise mudeli ja tootmise optimeerimise algoritmide täiustamine

Efektiivsuse tõstmine
2016. aastal jätkati tegevusi efektiivsuse tõstmiseks põlevkivi väärindamise ahelas. Põlevkivi väärindamise energiaefektiivsuse juhtimise süsteemi kommunikatsioonivahendina oleme juba 2013. aastast kasutanud energiavoogude diagrammi. Seni on suurimad muutused tulnud kõrge energiaefektiivsusega Petroter tehnoloogia juurutamisest ning põlevkivi lattu tootmise lõpetamisest. Kuna kaevanduses pole võimalik toota vaid Kiviter õlitehastes kasutatavat tükikivi, pidime 2014. aastal 30% kaevandatud põlevkivienergiast peenpõlevkivina lattu ladustama. 2015. aastal põlevkivi enam lattu ei toodetud ning 2016. aastal moodustas varasemalt lattu toodetud põlevkivi 31% kogu õlitehastes tarbitud põlevkivienergiast. Üheks kõige suuremaks võimaluseks ja 2017. aastal elluviimise etappi jõudvaks põlevkivi väärindamise energiaefektiivsust parandavaks sammuks on aga Petroter tehaste netoõlisaagise ja põlevkivi ümbertöötlemisvõime tõstmine. 2016. a teostati Petroter tehaste netoõlisaagise ja põlevkivi ümbertöötlemisvõime tõstmiseks eeluuringud ning töötati välja olulisemad tehnoloogilised lahendused. Uttegaasist bensiinifraktsiooni regenereerimise projekti osas teostati modelleerimine ning koostati täpsustatud tasuvusanalüüs. Tehti otsus kaaluda projekti realiseerimist hiljem, peale 2017. aastat.

Tootmismudel
2016. aasta oli VKG jaoks raskete ja kaalukate otsuste aasta. Seoses kütteõli erakordselt madalate hindadega osutus hädavajalikuks Ojamaa kaevanduse allakoormamine ning Kiviter õlitehaste töö peatamine. Otsuse langetamisel olid määravateks varasematel aastatel lattu kogunenud peenpõlevkivi suur reserv ning vajadus parandada kontserni likviidsust. Viidatud keerukate otsuste langetamisel oleme lähtunud põhjalikest kalkulatsioonidest ning tootmismudelitest. Oleme veendunud, et modelleerimine pakub ka lähemas tulevikus võimalusi langetada otsuseid põlevkivi väärtusahela finantsmajandusliku efektiivsuse parendamiseks. 2016. aastal jätkati põlevkiviõli tootmise matemaatilise mudeli ning tootmise optimeerimise algoritmide täiustamist. Täiustatud tootmise optimeerimise mudel on plaanis valideerida ning töösse anda 2017. aastal.

MARPOL strateegia
Ligikaudu 85% põlevkiviõli toodangust müüakse globaalse kütuseturu suurimatele tarnijatele, kes kasutavad põlevkiviõli peamiselt maailmamerel, väljaspool heitkoguste kontrolli piirkondi kasutatava laevakütuse valmistamisel ühe komponendina. Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni merekeskkonna kaitsekomitee 70. istungil 2016. aasta oktoobri lõpus otsustati jätta maailmamere laevakütuste 0,5% väävlisisalduse piirmäära rakendumise kuupäevaks 01.01.2020. Autoriteetsemate agentuuride ennustuste kohaselt kaasneb viidatud piirmäära rakendumisega murranguline muutus merekütuste turul. Uue, 0,5% väävlisisalduse piirmäära jõustumist kuupäevast 01.01.2020 käsitlesime ka VKG põhistsenaariumina, mistõttu arendustegevuse põhifookuseks 2016. aastal oli ning 2017. aastal saab olema VKG mõjuanalüüsi ning kohandumise strateegia koostamine.