VKG Transport AS poliitika e tegutsemispõhimõtted

VKG Transport AS

VKG Transport AS on ainulaadne ettevõte Eestis, kes läbi usalduse, tuntuse, soodsa hinna ja ohutu töökeskkonna pakub:

 1. rahvusvaheliste ja riigisiseste raudtee- ja autotranspordiga kaubavedude korraldamist,
 2. ohtlike ainete vedusid autotsisternveokitega (ADR veod),
 3. ekspediitorteenuste osutamist,
 4. autotranspordi eritehnika teenuseid,

millega tahame saavutada oma klientide, töötajate, huvitatud osapoolte ja omanike järjest kasvavat rahulolu.

Selle põhieesmärgi saavutamiseks lähtume järgmistest põhimõtetest:

 • tagame klientide, kõigi huvipoolte nõuete, asjakohaste seadusandlike ja administratiivsete õigusaktide järgimise oma töös,
 • oleme pädevad oma teenuste osutamisel,
 • kasutame kaasaegseid töövahendeid kaasaegsetes töötingimustes,
 • oma tegevustes väldime keskkonna saastamist ja tagame tekkivate jäätmete ohutu ja keskkonnasäästliku käitlemise,
 • kasutame kütust ja määrdeaineid säästlikult,
 • kohustume pidevalt parendama oma juhtimissüsteemi mõjusust,
 • tagame tervist säästva töökeskkonna, nõuame tööohutus- ja töötervishoiunõuete täitmist oma alltarnijatelt, külastajatelt ning kontrollime nende nõuete täitmist,
 • erilist tähelepanu pöörame ohtlike (jäätmete) veostega seonduvate tööohutusalaste riskide mõju vähendamisele.