VKG keskkonna heaks

Sotsiaalne vastutus

VKG keskkonnategevus on kontserni majandus- ja arendustegevuse ning sotsiaalse vastutuse poliitika üheks alustalaks. VKG investeeringud keskkonnakaitsesse on ühed suuremad riigis ning investeeritud on üle 73,7 mln eurot. Aastatel 2012–2020 oleme planeerinud keskkonnainvesteeringuid täiendavalt 50 mln euro ulatuses.

2013. aasta põhilised uuringud ja planeeringud

 • Viiakse läbi kontserni energiaaudit;
 • Petroter III tehase ehituse planeerimine;
 • Valmib Petroter III tehase keskkonnamõjude hindamise aruanne;
 • Valmib VKG Energia OÜ lubjatootmise kompleksi keskkonnamõjude hindamise aruanne;
 • Valmib põlevkiviõlide järeltöötluskompleksi keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne;
 • SO2 sidumise suurendamisvõimaluste uuring;
 • VKG tööstusterritooriumi pinnase ja põhjavee lähteolukorra aruanne;
 • VKG tööstusterritooriumi sade- ja reovete puhastamisvõimaluste uuring.

Suuremad projektid keskkonnamõju vähendamiseks

Keskkonnaprojektidesse on plaanis investeerida sellel aastal ligikaudu 10 miljonit eurot:

 • Vana märgtuhaprügila korrastamine;
 • Korrastatud prügilale uue, kõikidele nõuetele vastava prügila ehitamise algus;
 • VKG Soojus Ahtme SEJ vana tuhaprügila sulgemine;
 • VKG Kohtla-Järve tööstusterritooriumi välisõhu kvaliteeti mõjutavate saasteallikate vähendamine;
 • VKG Energia teise väävlipüüduri ehitustööde algus;
 • VKG Oil defenoleerimisseadme rekonstrueerimistööde algus.